Vejledning om

Kompensationsordningen for arrangører

Ansøgningsfristen den 31. marts 2022, vedrørende kompensationsordningen for arrangører, er overskredet. Der kan derfor ikke længere indsendes ansøgninger for større arrangementer og mindre spillesteders arrangementer.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kompensationsordningen for arrangører, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.

Der gøres opmærksom på, at ansøgningsfristen er overskredet. Ansøgningsvejledningen er fortsat tilgængelig for ansøgere, der har indsendt deres ansøgning.

1
Kapitel
Kan du ansøge arrangørordningen?

For at søge hos kompensationsordningen for arrangører (også benævnt arrangørordningen) skal din virksomhed have et dansk CVR-nummer og være oprettet senest den 7. december 2021.

Derudover skal din virksomhed være hovedansvarlig for forberedelsen af ét eller flere arrangementer med mindst 350 forventede samtidige deltagere (se dog punkt 1.1. vedrørende mindre spillesteder), der skulle have været afholdt i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022, men som på grund af coronavirus/covid-19 forbud eller restriktioner (udstedt i bekendtgørelser med hjemmel i epidemiloven), er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, eller som er omfattet af en omstillingsperiode. Med væsentligt ændret menes der, at arrangementet er afholdt med færre eller helt uden deltagere/tilskuere.

Hvis du ansøger om kompensation for flere arrangementer i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022, bedes du som udgangspunkt indsende én samlet ansøgning.

1.1. Særligt for mindre spillesteders arrangementer

For at kunne søge kompensation for arrangementer med 51-349 deltagere, skal arrangøren være et mindre spillested, hvis primære formål er at afholde arrangementer som koncerter, standup-optræden og lignende med under 350 deltagere i lokaler, som arrangøren fast råder over. Det mindre spillested skal være hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet med 51-349 deltagere, og arrangørordningens øvrige betingelser skal også være opfyldt.

Læs 'Bilag 7 – Kompensation for mindre spillesteder’ herom.

 

 

1.2. Ansøgningsfrist

Arrangørordningen er åben for indsendelse af ansøgninger frem til og med den 31. marts 2022. Dette gælder for arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022.

Obs. Ansøgningsfristen er overskredet. Der kan derfor ikke længere indsendes ansøgninger.

Et krav for at kunne søge er, at du i den digitale ansøgningsblanket erklærer på tro og love, at du har læst og udfyldt ansøgningen i overensstemmelse med denne ansøgningsvejledning.

Hvis du er i tvivl om, hvordan enkelte dele af vejledningen skal forstås, kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034 eller skrive til [email protected]

2
Kapitel
Regelgrundlag for ordningen

2.1. Definition på ‘aflyst’, ‘udskudt’ og ‘væsentligt ændret’ arrangement

Bevilling af kompensation for arrangementer i perioden den 10. december 2021 til den 15. februar 2022 sker i henhold til bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra den 10. december 2021 til og med den 28. februar 2022 som følge af coronavirus/covid-19 forbud og restriktioner.

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra 10. december 2021 til og med 28. februar 2022 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger

‘Aflyst’ arrangement

Et arrangement, som har været nødsaget til at blive aflyst på grund af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, som er udstedt i bekendtgørelser med hjemmel i epidemiloven.

Du kan ansøge om at få kompensation for det realiserede økonomiske tab, som aflysningen af arrangementet har medført.

’Udskudt’ arrangement

Et arrangement, som er blevet udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt, fordi det oprindeligt planlagte tidspunkt er blevet ændret på grund af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, som er udstedt i bekendtgørelser med hjemmel i epidemiloven.

Hvis arrangementet er blevet udskudt, kan du kun ansøge om kompensation for de meromkostninger, som skyldes udskydelsen.

’Væsentligt ændret’ arrangement

Et arrangement, der er blevet afviklet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere i forhold til det oprindeligt planlagte, før der blev iværksat coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, som er udstedt i bekendtgørelser med hjemmel i epidemiloven.

Du kan dermed ansøge om det økonomiske tab, som den væsentlige ændring af arrangementet har medført.

For alle arrangementer gælder det, at arrangøren er forpligtet til aktivt at have forsøgt at undgå tab og begrænse tabets omfang.

Læs mere i ’Bilag 2 – Tabsbegrænsning’

3
Kapitel
Før du ansøger

Du bedes som udgangspunkt indsende én samlet ansøgning, uanset om du søger om kompensation for et eller flere enkeltstående arrangementer.

Derfor bør du have al nødvendig dokumentation klar, inden du påbegynder din ansøgning. Vær opmærksom på, at dele af ansøgningen skal udfyldes online i en digital ansøgningsblanket, og at andre dele skal udfyldes i følgende skabeloner, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen:

 1. ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’ (obligatorisk) (Excel), eller
  ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’ (obligatorisk) (Open source)
 2. Regnskab 2 – Indirekte poster’ (hvis relevant) (Excel)
 3. Redegørelser for tabsbegrænsning’ (hvis relevant) (Word)
 4. https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/5IIJ8cjtClVDeQ1c3KZpik/10c12186c7fc82085688e0c18b44c901/Regnskab_1_-_Arrangementsoverblik_-_Direkte_poster_-_version_5_af_den_24._januar_2022.xlsx

De udfyldte skabeloner skal vedhæftes i den digitale ansøgningsblanket. Du må ikke anvende egne skabeloner.

Vær dertil opmærksom på følgende krav:

 • at du skal være i stand til at dokumentere rigtigheden af de udfyldte og indsendte oplysninger.
 • at du skal gemme al dokumentation i 5 år.
 • at du skal kunne indsende yderligere dokumentation til Erhvervsstyrelsen på forlangende.

Læs mere under Kapitel 9 - Dokumentation.

3.1. Vælg revisor

Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb for din virksomhed overstiger 500.000 kr. hos arrangørordningen, skal ansøgningen ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. Dette gælder også, hvis du ansøger om kompensation for flere forskellige arrangementer indenfor samme bekendtgørelse (det vil sige inden for kompensationsperioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022) via flere ansøgninger.

Hvis din virksomhed søger om kompensation på over 500.000 kr. for arrangementer indenfor samme bekendtgørelse (kompensationsperiode), kan du få kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter på op til 30.000 kr. for revisors udarbejdelse af erklæringen.

Læs mere herom i afsnittet om ’Revisorerklæring’

Du kan finde en uafhængig godkendt revisor i CVR-registret: Find uafhængig godkendt revisor på Virk Data (åbner i nyt vindue)

4
Kapitel
Den digitale ansøgningsblanket

I den digitale ansøgningsblanket skal du besvare, om din virksomhed opfylder betingelserne for kompensationsordningen for arrangører.

4.1. Virksomhedens oplysninger

Følgende oplysninger om din virksomhed vil automatisk fremgå, når du logger ind:

 • Virksomhedsnavn
 • CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedsform (fx frivillig forening eller anpartsselskab)

Ansøges der om kompensation for et eller flere arrangementer, der var planlagt til at blive afholdt i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022?

Her skal du angive, om arrangementet/arrangementerne, der søges om kompensation for, var planlagt til at blive afholdt i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022.

Er virksomheden hovedansvarlig for forberedelsen af alle de arrangementer, der søges for?

Her skal du angive, om din virksomhed har været hovedansvarlig for forberedelsen af det/de arrangement/er, du ansøger om kompensation for. Dette er en forudsætning for, at din virksomhed er omfattet af ordningen.

Hvis din virksomhed ikke er hovedansvarlig for forberedelsen af arrangementet, men fx er leverandør til et arrangement, er den ikke omfattet af arrangørordningen. I så fald kan du undersøge mulighederne hos andre statslige kompensationsordninger og tiltag, der kan hjælpe din virksomhed.

Har virksomheden betalt, eller vil den betale skat for indkomståret 2021 og/eller 2022, som den er forpligtet til?

Her skal du angive, om din virksomhed for det indkomstår, hhv. 2021 og/eller 2022, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.

Retten til kompensation er betinget af, at arrangøren selv – eller en legal ejer, der har kontrol med arrangøren – fx i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 % i indkomståret 2021 og/eller 2022 – ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.

Får virksomheden statslige, regionale eller kommunale tilskud til ordinære driftsudgifter?

Her skal du angive, om din virksomhed modtager statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift. Hvis din virksomhed modtager offentlige tilskud svarende til mere end 50 % af virksomhedens driftsudgifter – og som forventes vedvarende at finansiere mere end 50 % af virksomhedens ordinære driftsudgifter – må du ikke søge kompensation under arrangørordningen hos Erhvervsstyrelsen.

Dette opgøres med udgangspunkt i institutionens senest godkendte årsregnskab. Her skal du opgøre andelen af statslige, regionale eller kommunale tilskud i institutionens nettoomsætning i forhold til øvrige indtægtskilder. Projekttilskud, driftstilskud og andre benævnelser af offentlige tilskud bør medtages i opgørelsen. Herved afklares det, om institutionen har modtaget offentlige tilskud, der dækker halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsomkostninger.

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline for arrangørordningen på 7220 0034, hvis du er i tvivl om, hvordan du opgør andelen af offentlige tilskud.

Såfremt du ikke er berettiget til at søge kompensation under arrangørordningen, henviser vi i stedet til Kulturministeriet, som har en tilsvarende kompensationsordning målrettet virksomheder og institutioner på kultur- og idrætsområdet.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

Har virksomheden været kriseramt den 31. december 2019?

Virksomheder, som den 31. december 2019 har været kriseramte, kan i udgangspunktet ikke modtage kompensation fra arrangørordningen. Definitionen på en kriseramt virksomhed findes bl.a. i artikel 2, nr. 18, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Læs mere i Bilag 6 – Kriseramte virksomheder

4.2. Betingelser for hvert enkelt arrangement

I den digitale ansøgningsblanket skal du angive, om de arrangementer, som du ansøger om kompensation for, opfylder kompensationsordningens betingelser. Det er et krav, at du er i stand til at dokumentere opfyldelsen af betingelserne.

Læs mere i Bilag 1 – Definition på arrangement

Betingelserne gælder for hver planlagt afvikling af det pågældende arrangement, der søges for. Hvis en enkelt afvikling af arrangementet ikke opfylder betingelserne, skal omkostninger og indtægter forbundet med den pågældende afvikling ikke medtages i tabsopgørelsen.

Arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af coronavirus/covid-19

Arrangementet skal være aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret på grund af coronavirus/covid-19 i perioden 10. december 2021 til og med 15. februar 2022. Med dette menes, at arrangementet enten skal have være underlagt statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud på afviklingstidspunktet eller, at arrangementet er omfattet af de to følgende omstillingsperioder:

 1. Omstillingsperioden 16. januar 2022 – 31. januar 2022 omfatter arrangementer i perioden, der blev aflyst, udskudt eller væsentligt ændret pba. de restriktioner og/eller forbud, der gjorde sig gældende fra den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022.
 2. Omstillingsperioden 1. februar 2022 – 15. februar 2022, omfatter arrangementer, der blev aflyst, udskudt eller væsentligt ændret pba. de restriktioner og/eller forbud, der gjorde sig gældende fra den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 2022.

Hvis arrangementet er aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret af andre årsager end for at leve op til offentlige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, er du ikke berettiget til kompensation.

De statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud er ad flere omgange blevet justeret. Den følgende oversigt giver indblik i, om et arrangement er omfattet af ordningen eller ej.

Arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 18. december 2021

I denne periode er der to kategorier af kompensationsberettigede arrangementer:

 1. Arrangementer, der blev aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret, fordi arrangementet var direkte underlagt statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud (dvs. § 1 i bekendtgørelse nr. 2348 af 9. december 2021).
 2. Mindre spillesteders indendørs arrangementer med 51 til 349 deltagere, som er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud.

Arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022

Arrangementer der blev aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret, fordi arrangementet var direkte underlagt statslige coronavirus/covid-19 forbud mod adgang til visse lokaler og lokaliteter (dvs. § 1 i bekendtgørelse nr. 2384 af 18. december 2021 eller § 1 i bekendtgørelse nr. 2482 af 18. december 2021).

Arrangementer i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022

I denne periode er der to kategorier af kompensationsberettigede arrangementer:

 1. Arrangementer, der blev aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret, fordi arrangementet var direkte underlagt statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud på afviklingstidspunktet (dvs. § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 41 af 14. januar 2022 eller § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2022).
 2. Arrangementer i denne periode kan være omfattet af en såkaldt omstillingsperiode, hvis arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, der udløb den 15. januar 2022. Det betyder, at selvom det pågældende arrangement ikke var direkte omfattet af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022, kan der søges om kompensation for arrangementet.

Arrangementer i perioden 1. februar 2022 til og med 15. februar 2022

I denne periode kan der udelukkende søges kompensation for arrangementer, der er omfattet af den såkaldte omstillingsperiode. Dette vil sige, at arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, der gjorde sig gældende fra den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 2022

 

Arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022

Dit arrangement skulle have været planlagt til at blive afholdt i Danmark i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022 for at være omfattet af arrangørordningen.

Arrangementet var dokumenterbart planlagt senest den 6. december 2021 - eller arrangementet er en fast tilbagevendende begivenhed, som var dokumenterbart planlagt til afholdelse i perioden fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022

For alle arrangementer indenfor kompensationsperioden gælder ét af følgende, for at arrangementet skal være kompensationsberettiget:

 1. At arrangementet var dokumenterbart planlagt senest den 6. december 2021. Ansøgeren skal i den forbindelse kunne dokumentere, at arrangementet var planlagt, fx at arrangementet var offentligt kendt, eller at der var indgået juridisk bindende aftaler mellem to uafhængige parter, hvori datoen for arrangementets afholdelse bl.a. fremgår.
   
 2. At arrangementet er en fast tilbagevendende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022. Ansøgeren skal her kunne dokumentere, at arrangementet er en tilbagevendende begivenhed, der afvikles gentagende gange i en fast kadence (fx en årligt tilbagevendende festival eller halvårligt tilbagevendende marked).

Herudover er det en betingelse, at arrangementerne skulle have været åbne for offentlig tilmelding og deltagelse. Hvis det ikke skulle være muligt for offentligheden at deltage i arrangementet, fx en privat firmafest eller lignende, kan der ikke søges om kompensation under arrangørordningen.

Retten til kompensation gælder, uanset om deltagelse i arrangementet ville have været betinget af deltagerbetaling eller ej.

Hvis nogle af arrangementets afviklingsdage var planlagt til at ligge uden for kompensationsordningens periode (den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022), kan der stadig ansøges om kompensation for arrangementet. Dog kan der i ansøgningen udelukkende medtages omkostninger for de aflyste/udskudte/væsentligt ændrede afviklingsdage, der ligger inden for kompensationsordningens periode.

Arrangementet skal have været planlagt med et forventet antal samtidige deltagere på mindst 350 deltagere

Lokationen for dit arrangement skal have haft kapacitet til mindst 350 personer, og det forventede deltagerantal skulle være mindst 350 fysisk tilstedeværende deltagere på samme tid og sted. Det vil sige, at deltagerne skulle have befundet sig i umiddelbar nærhed af hinanden og på samme lokation.

Bemærk, at personale ikke tæller med i det samlede deltagerantal. Du skal på forlangende kunne indsende dokumentation, der sandsynliggør det samtidige deltagerantal. Dokumentationen kan have forskellig karakter alt efter arrangementet, og vil blandt andet blive vurderet ud fra arrangementets type, lokation, kapacitet, deltagerprofil, mv.

Særligt for mindre spillesteders arrangementer

Hvis du er et mindre spillested, kan du også søge om kompensation for dine aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer med 51-349 deltagere, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt.

Se Bilag 7 – Kompensation for mindre spillesteder

Arrangementet skal være omfattet af ordningens definitioner

For alle arrangementer gælder det, at de skal have været planlagt til at finde sted i Danmark og til at have været enkeltstående begivenheder, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.

Som udgangspunkt er fx live-koncerter, sceneforestillinger, messer, festivaler og sportsbegivenheder omfattet, mens fx biografforestillinger som udgangspunkt ikke er omfattet, idet deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk ikke ændres fra gang til gang. Der gælder særlige betingelser for mindre spillesteder. Læs Bilag 7 - Kompensation for mindre spillesteder herom.

Dit arrangement skal derudover opfylde én af følgende to betingelser for antallet af dage, som arrangementet skulle have fundet sted. Arrangementet skulle have været planlagt til at finde sted enten:

 • mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag), eller
 • dagligt i en afgrænset periode på op til 28 dage. Perioden på op til 28 dage gælder for hver lokation, hvor arrangementet skulle have fundet sted.

Hvis perioden er på 28 kalenderdage eller færre, er der ingen begrænsning på, hvor hyppigt arrangementet måtte have været planlagt til at finde sted for at være kompensationsberettiget.

Hvis perioden varer længere end 28 dage – altså hvis sidste afviklingsdag, hvor arrangementet finder sted, er mere end 28 kalenderdage efter første afviklingsdag – skal arrangementet have fundet sted i gennemsnit højest hver anden dag for at være kompensationsberettiget.

Hyppigheden for arrangementet bliver som udgangspunkt kun vurderet efter antallet af dage, det var planlagt til at finde sted. Dermed har det som udgangspunkt ikke en påvirkning, hvis arrangementet var planlagt til at finde sted flere gange om dagen.

Se Bilag 1 – Definition på arrangement

4.3. Tabsopgørelsen

Betingelser for tabsopgørelsen

For at du kan søge kompensation hos arrangørordningen, skal du udarbejde en tabsopgørelse. Når du udarbejder tabsopgørelsen, skal du være opmærksom på følgende generelle betingelser:

 1. At der, inden arrangementets afholdelse og senest den 7. december 2021, er indgået bindende aftaler om de omkostninger, der medtages i tabsopgørelsen. Der findes undtagelser for aftaler, som er indgået efter 7. december 2021. Du kan medtage omkostninger til disse aftaler, hvis de lever op til betingelserne, som beskrevet i Bilag 4 - Undtagelser for frister vedrørende indgåelse af aftaler.
 2. At du, som ansøger, kun kan blive kompenseret for tab, som påviseligt er direkte relateret til det pågældende arrangement. Det vil sige, at de omkostninger, som du ansøger om kompensation for, skulle have været finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement.
 3. At du, som ansøger, ikke har tilbagebetalt eller frasagt indtægter, herunder tilskud, som du ikke har været kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale eller frasige dig, og at du udelukkende har medtaget omkostninger, som du har været juridisk forpligtet til at afholde. Læs mere i Bilag 2 - Tabsbegrænsning.
 4.  At du, som ansøger, aktivt har søgt at afværge dit tab og begrænse tabets omfang med konkrete og dokumenterede bestræbelser, herunder om muligt ved at påberåbe dig force majeure. Omkostninger til aftaler (kontrakter) med kunstnere, som er indgået efter 15. marts 2021, samt indeholder nye annulleringsbestemmelser, kan være undtaget fra dette. Læs mere under punkt 4.15. Særligt i forhold til aftaler med kunstnere.
 5.  At du, som ansøger, har handlet økonomisk ansvarligt ved indgåelse af aftaler i forbindelse med planlægningen af arrangementet, og at du, hvor relevant, ansøger om kompensation indenfor kompensationstrappens procentsatser. Læs mere under punkt 4.14. Kompensationstrappe.
 6. At du i ansøgningen skal vedhæfte kontrakter/aftaler for alle omkostninger, der hver især er på 50.000 kr. og derover. Du skal herudover på forlangende kunne indsende dokumentation (herunder kontrakter/aftaler) for alle omkostninger, som du angiver i tabsopgørelsen.
 7.  Kompensation kan gives i rammerne af den særlige statsstøttebestemmelse TF 3.1. Virksomheden kan efter denne statsstøttebestemmelse højst modtage 2,3 mio. euro (ca. 17,1 mio. kr.) i kompensation frem til den 30. juni 2022. Læs mere i Bilag 5 - Kompensation med loft på 2,3 mio. euro.

4.4. Moms

Idet moms er fradragsberettiget, og derfor refunderes til virksomheden, skal den fratrækkes i de beløb, som angives i tabsopgørelsen. Er du som ansøger momsfritaget, kan beløbene i tabsopgørelsen angives inkl. moms.

4.5. Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres på anden vis

Hvis du, som ansøger, har omkostninger, der helt eller delvist kan godtgøres på anden vis, skal godtgørelsen angives i tabsopgørelsen. Den mulige godtgørelse angives under tabsopgørelsens indtægter, så den modregnes i de medtagne omkostninger.

Eksempler på godtgørelser, som skal modregnes:

 • Offentlige tilskud, herunder EU-tilskud
 • Andre kompensationsordninger, fx lønkompensationsordning
 • Forsikring, hvis denne dækker hele eller dele af tabet

4.6. Særligt i forhold til offentlige tilskud

Alle offentlige tilskud (herunder tilskud, som endnu ikke er udbetalt til dig som arrangør), som du har fået lovning på (tilsagn), skal anføres i tabsopgørelsen under indtægter. Hvis du er juridisk forpligtet til at tilbagebetale eller frasige dig tilskuddet, kan du i tabsopgørelsen også anføre tilskuddet under dine omkostninger.

Hvis du har fået et tilsagn om tilskud fra en offentlig tilskudsgiver til dit arrangement eller drift af din virksomhed, skal du være særligt opmærksom på, at offentlige tilskud oftest tildeles, uden at den offentlige tilskudsgiver juridisk set stiller krav om levering af en modydelse. Dette betyder, at du juridisk set kan have krav på at modtage og beholde (hele eller dele af) tilskuddet fra den offentlige tilskudsgiver, selvom arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Dette gælder også, selvom du ikke på forhånd har fået udbetalt tilskuddet. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere et offentligt tilskud, så bør du læse dine tilskudsvilkår og eventuelt kontakte tilskudsgiveren.

4.7. Særligt i forhold til kompensation fra andre kompensationsordninger

Hvis du har fået kompensation fra andre kompensationsordninger og/eller kommunalt tilskud, så skal du anføre denne kompensation under indtægter, hvis kompensationen er givet til at dække nogle af de omkostninger, som du søger kompenseret i arrangørordningen.

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline for arrangørordningen på 7220 0034, hvis du er i tvivl om, hvilket omfang kompensation fra andre ordninger bør medtages i ansøgningen til arrangørordningen.

4.8. Særligt i forhold til udskudte arrangementer

Hvis dit arrangement udskydes til en ny dato, kan du alene få kompensation for de meromkostninger, som måtte opstå i forbindelse med udskydelsen. Det forventes, at du så vidt muligt overflytter/genanvender alle omkostninger til den nye afviklingsdato. Hvis du i forbindelse med det oprindeligt planlagte arrangement har afholdt omkostninger til fx varer, tjenesteydelser og interne omkostninger, kan du således kun få kompensation for de omkostninger, som det ikke er muligt at genanvende i forbindelse med den fastlagte dato for arrangementet. Det betyder, at du i tabsopgørelsen udelukkende bør angive de meromkostninger, som udskydelsen medfører.

Når du udskyder et arrangement, kan du ikke få kompensation for alle de omkostninger, som du havde til det oprindeligt planlagte arrangement. Hvis du fx havde markedsføringsomkostninger til at promovere salg af billetter til det oprindeligt planlagte arrangement, og du senere har overflyttet anvendelsesretten for en andel af billetterne til den nye afviklingsdato, kan du ikke få kompensation for denne andel af markedsføringsomkostningen. Denne andel af dine markedsføringsomkostninger skal derfor fjernes fra tabsopgørelsen.

Hvis du har haft indtægter, som ikke overflyttes til det nye arrangement, eller som du ikke er forpligtet til at refundere, skal de angives i tabsopgørelsen.

4.9. Særligt i forhold til væsentligt ændrede arrangementer

Du kan søge om kompensation for tab ved væsentligt ændrede arrangementer, hvis du som arrangør, med henblik på at imødekomme coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, aktivt har foretaget en væsentlig ændring af det oprindeligt planlagte arrangement ved at afvikle arrangementet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere, end det var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud.

Hvis du ikke har foretaget en væsentlig ændring, fx sat færre billetter til salg, men der blot er færre personer, som har købt billetter til det pågældende arrangement, anser Erhvervsstyrelsen ikke dette som en væsentlig ændring af arrangementet. Således vil du umiddelbart ikke leve op til betingelserne for arrangørordningen.

Har du foretaget en væsentlig ændring af dit arrangement for at imødekomme coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, kan du søge for det realiserede økonomiske tab, som afholdelsen af arrangementet måtte medføre.

Det betyder, at du i tabsopgørelsen skal oplyse alle indtægter og omkostninger, som du har haft i forbindelse med afholdelsen af det væsentligt ændrede arrangement, så tabet kan beregnes.

4.10. Særligt i forhold til arrangementer, som både er udskudte og væsentligt ændrede

Hvis du søger om kompensation for et arrangement, som er blevet udskudt til en dato, som er indenfor kompensationsperioden, og som er blevet væsentligt ændret (jf. ovenstående afsnit) på grund af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud, kan du søge om kompensation for det realiserede økonomiske tab, som den væsentlige ændring medfører og for de meromkostninger, som udskydelsen af arrangementet har medført, hvis den oprindelige afviklingsdato også lå i kompensationsperioden.

I tabsopgørelsen kan du derfor angive alle de meromkostninger, der er opstået som følge af udskydelsen, samt alle de indtægter og omkostninger, der vedrører det væsentligt ændrede arrangement.

4.11. Særligt i forhold til arrangementer med forventet underskud

Der kan være tilfælde, hvor arrangementet ville have givet underskud, selv hvis det ikke var blevet aflyst, udskudt og/eller væsentligt ændret på grund af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud. Der kan fx være nogle sportsklubber, der på trods af billetindtægter, tv-indtægter og sponsorater, ikke genererer overskud på at afvikle kampe. I disse tilfælde ydes der alene kompensation for den del af underskuddet, som relaterer sig til coronavirus/covid-19, men ikke for det i øvrigt forventede underskud.

Se afsnittet om vejledning til udfyldelse af Erhvervsstyrelsens regnskabsskabeloner for mere information om, hvordan forventede underskud angives i tabsopgørelsen.

4.12. Kompensation til omkostninger, der afgøres ved domstole

I visse tilfælde kan du være uenig med en leverandør om, hvorvidt du er aftaleretligt forpligtet til at betale for en ydelse (fx uenighed om force majeure) for et kompensationsberettiget arrangement, hvorfor tvisten skal afgøres ved en domstol. I så fald skal du ikke angive omkostningen i ansøgningens tabsopgørelse.

Hvis domstolens afgørelse falder til leverandørens fordel, og du dermed er forpligtet til at afholde omkostningen, så kan du anmode Erhvervsstyrelsen om at genåbne din sag med henblik på at få kompensation til omkostningen.

Det skal bemærkes, at udbetaling af kompensationen ikke er betinget af, at eventuelle tvister efterprøves ved domstole.

4.13. Særligt i forhold til økonomisk ansvarlighed

Retten til kompensation er betinget af, at arrangøren har handlet økonomisk ansvarligt ved indgåelse af aftaler i forbindelse med planlægningen af arrangementet. Der kan under sagsbehandlingen af ansøgningen anmodes om redegørelser og dokumentation, der understøtter, hvorvidt indgåelsen af en aftale har været økonomisk ansvarlig.

Udvisning af økonomisk ansvarlighed betyder, at du skal kunne dokumentere, at du ved indgåelsen af aftalen har haft samme fokus på at opnå en rimelig pris, kvalitet osv., som hvis der ikke havde eksisteret en kompensationsordning, der kunne finansiere købet. Dokumentationen for dette kan fx være i form af mailkorrespondancer vedrørende indhentelse af flere tilbud for ydelsen/varen, forhandlinger om prisen og endeligt ved, at du kan vise, at aftalens indhold og prisen er sammenlignelig med lignende aftaler for sammenlignelige arrangementer.

For aftaler, der er indgået efter den 15. marts 2021, gælder desuden følgende krav:

 • At du ved aftaleindgåelsen dokumenterbart har taget stilling til, hvilke forpligtelser du ville have ved aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af arrangementet. Dette kan omfatte tilføjelser af coronavirus/covid-19-klausuler i aftalen (kontrakten), der definerer, hvordan du og din aftalepart er stillet i tilfælde af, at arrangementet aflyses, udskydes eller skal væsentligt ændres.   
 • At du, ved indgåelse af aftaler med en samlet kontraktsum på over 50.000 kr., har indhentet flere tilbud, hvis dette var muligt og relevant i forhold til ydelsens eller produktets beskaffenhed. Hvis aftalen (kontrakten) eksempelvis omhandler en kunstner til en koncert, så er det i udgangspunktet ikke relevant at indhente flere tilbud.  
 • At du har indgået aftalen på sædvanlige vilkår, medmindre der er gode grunde til at afvige herfra. Aftalevilkårene bør eksempelvis ikke ændres i forhold til tidligere sammenlignelige aftaler med henblik på maksimering af kompensation (fx opsplitning af én aftale i flere aftaler).   

4.14. Kompensationstrappe

Der er fastsat procentsatser for kompensation af bindende aftaler, hvor ydelsen eller produktet ikke leveres i sin oprindelige form.

Samlet kontraktsum

Procentsats for kompensation

0 kr. – 50.000 kr.

Op til 90 %

50.001 kr. – 100.000 kr.

Op til 85 %

100.001 kr. – 200.000 kr.

Op til 75 %

200.001 kr. – 600.000 kr.

Op til 65 %

Højere end 600.000 kr.

Op til 50 %

Det betyder, at medtages der fx en omkostning til opfyldelse af en bindende aftale på 75.000 kr., som ikke kan afværges, så kan der maksimalt kompenseres 63.750 kr. svarende til 85 % af den samlede kontraktsum på 75.000 kr. Kompensationstrappens procentsatser kan ikke omgås ved at opdele en samlet kontrakt i flere dele, i hvilket tilfælde Erhvervsstyrelsen kan tage udgangspunkt i den samlede kontraktsum.

Hvis en aftale er helt eller delvist leveret, kompenseres omkostningerne med op til 100 % for den del af ydelsen eller produktet, der er leveret.

Det gør sig fortsat gældende for alle omkostninger, der medtages i tabsopgørelsen, at der har været et forsøg på tabsbegrænsning ved at undgå eller reducere omkostningen så vidt muligt. Det afhænger af kontrakten og de faktiske omstændigheder i forholdet, om der foreligger en pligt til at tabsbegrænse yderligere end de i kompensationstrappen fastsatte procentsatser.

4.15. Særligt i forhold til aftaler med kunstnere

Der kan for arrangementer i perioden 10. december 2021 – 15. februar 2022 søges om kompensation for aftaler, der er indgået med kunstnere, efter samme betingelser som øvrige aftaler i arrangørordningen. Derudover er der særlig mulighed for kompensation for aftaler med kunsterne, der indeholder annulleringsbestemmelser tilføjet efter 15. marts 2021, såfremt der ikke er andre annulleringsbestemmelser i aftalen (fra før 15. marts 2021), der kan føre til ophævelse af aftalen.

Hvis du søger kompensation for denne type aftaler, skal du i ansøgningen redegøre for og påvise, at aftalen alene kunne ophæves som følge af en ny annulleringsbestemmelse, der er tilføjet efter 15. marts 2021. Det kan du gøre i skabelonen ’Redegørelser for tabsbegrænsning’, som kan tilgås på Virk. Redegørelsen skal vedhæftes i den digitale ansøgningsblanket, når du søger. Kompensation ydes i overensstemmelse med kompensationstrappen. Læs afsnittet Kompensationstrappe herom.    

4.16. Udfyldelse af tabsopgørelsen

Din kompensation beregnes på baggrund af din tabsopgørelse, som tager udgangspunkt i arrangementets omkostninger fratrukket arrangementets indtægter (fx billetter solgt i forsalg, sponsorater og lignende). Således vil det berettigede kompensationsbeløb svare til det realiserede tab, som aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring af arrangementet medfører.

Hvis der fx har været indtægter for 200.000 kr. og omkostninger for 350.000 kr., fratrækkes indtægterne på 200.000 kr. omkostningerne på 350.000 kr., og det berettigede kompensationsbeløb er dermed 150.000 kr.

Regnestykket ser sådan ud:

Omkostninger på 350.000 kr. – indtægter på 200.000 kr. = realiseret tab på 150.000 kr.

Har dit aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangement flere indtægter end omkostninger, er du ikke berettiget kompensation, idet du ikke lider et tab.

Udfyldelsen af tabsopgørelsen består af følgende fire skridt:   

 1. Udfyld Erhvervsstyrelsens skabelon ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’ (herefter benævnt ’Regnskab 1’). Det er obligatorisk at udfylde ’Regnskab 1’ og vedhæfte denne i den digitale ansøgningsblanket, idet du her skal angive oplysninger om arrangementet, der søges kompensation for.
 2. Udfyld Erhvervsstyrelsens skabelon om tabsbegrænsning Redegørelser for tabsbegrænsning. Alle omkostninger, der hver især er på 50.000 kr. og derover, som angives i ’Regnskab 1’, skal redegøres for.
 3. Udfyld Erhvervsstyrelsens skabelon ’Regnskab 2 – Indirekte poster’ (herefter benævnt ’Regnskab 2’). Du skal kun udfylde ’Regnskab 2’ og vedhæfte denne i den digitale ansøgningsblanket, hvis du søger om kompensation for indirekte omkostninger. Læs mere herom i Bilag 3 - Indirekte indtægter og omkostninger.
 4. Udarbejdelse af en ’Revisorerklæring’ i Erhvervsstyrelsens skabelon . Du skal indsende en revisorerklæring, hvis du søger om kompensation for et samlet beløb, der overstiger 500.000 kr. Dette gælder også, hvis du sender flere ansøgninger for arrangementer indenfor samme bekendtgørelse med senere ændringer, hvor beløbene tilsammen overstiger 500.000 kr. Læs mere herom i kapitel 8 - Revisorerklæring.

Når du har færdigudfyldt ’Regnskab 1’ og evt. ’Regnskab 2’, fremgår opgørelsen af dit tab. Beløbet skal indtastes i den digitale ansøgningsblanket. Vær opmærksom på, at der bør være fuld overensstemmelse mellem beløbene i hhv. ’Regnskab 1’ og ’Regnskab 2’ og de beløb, der angives i den digitale ansøgningsblanket.

Direkte indtægter og omkostninger

Direkte indtægter og omkostninger er direkte relateret til det aflyste, udskudte og/eller væsentligt ændrede arrangement. Det er en betingelse, at du angiver alle indtægter, der er direkte relateret til arrangementet.

Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som du ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale, eller som du er berettiget til at modtage. Hvis du har valgt at tilbagebetale indtægter, som du ikke er aftaleretligt forpligtet til at tilbagebetale, kan du ikke få kompensation herfor, og de skal derfor alene angives som en indtægt og ikke som en omkostning.

Det er ligeledes en betingelse, at du er aftaleretligt forpligtet til at afholde de direkte omkostninger, som du angiver i tabsopgørelsen. Du kan kun kompenseres for omkostninger, som du ikke har kunnet undgå, og som du aktivt har forsøgt at reducere – dog undtaget visse aftaler med kunstneren (læs mere herom i afsnittet ’Særligt i forhold til aftaler med kunstnere’).

Erhvervsstyrelsen lægger i behandlingen af ansøgninger i medfør af arrangørordningen vægt på, at du, som ansøger, har søgt at begrænse dit tab – herunder afsøgt muligheden for at påberåbe dig force majeure.

Læs mere i Bilag 2 – Tabsbegrænsning

Det er yderligere en betingelse, at du har handlet økonomisk ansvarligt ved indgåelse af alle aftaler.

Du skal, for alle omkostninger på 50.000 kr. og derover, redegøre for, hvordan du har tabsbegrænset. Redegørelsen skal skrives i skabelonen Redegørelser for tabsbegrænsning. Du skal herudover vedhæfte kontrakten/aftalen for omkostningen i den digitale ansøgningsblanket.

Eksempler på direkte indtægter

 • Forsalg af billetter, standeleje mm. 
 • Sponsorater (arrangementsspecifikke)
 • Merchandise (arrangementsspecifik)

Eksempler på direkte omkostninger:

 • Leje af venue
 • Honorar til kunstner
 • Markedsføringsmaterialer
 • Refusion af billetindtægter
 • Sikkerhedsvagter og lign.
 • Eventpersonale

Erhvervsstyrelsen skal generelt orientere om, at afgivelse af ukorrekte eller vildledende oplysninger – samt fortielse af oplysninger af betydning for en sags afgørelse – kan efter bekendtgørelsen medføre et strafansvar.

4.17. Indirekte indtægter og omkostninger

Indirekte indtægter kendetegnes ved at være modtaget eller forventes modtaget i det regnskabsår, hvor arrangementet skulle have været afholdt, men samtidig er indtægten ikke arrangementsspecifik. De indirekte indtægter vil normalt blive omfattet af begrebet nettoomsætning, som defineret i årsregnskabsloven, dog fraregnet alle forventede direkte indtægter fra relevante arrangementer.

Tilsvarende er indirekte omkostninger alt det, der kan henføres til det pågældende arrangement, men som ikke kan isoleres hertil – samt evt. øvrige omkostninger, der skulle have været delvist finansieret af arrangementet. Indirekte omkostninger vil således ofte have karakter af faste omkostninger foranlediget af virksomhedens daglige drift.

Alle indirekte beløb skal angives i 'Regnskab 2' med en fordelingsnøgle for, hvor stor en andel af beløbet, der vedrører det pågældende arrangement, som der søges om kompensation for.

Læs mere om udregningsmetoder for fordelingsnøgler i Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger.

Eksempler på indirekte indtægter:

 • Helårssponsorater
 • Reklameindtægter
 • Merchandise
 • Partnerskaber
 • TV-indtægter

Eksempler på indirekte omkostninger:

 • Løn til faste medarbejdere
 • Husleje
 • Lagerleje
 • El, vand, varme
 • Forsikringer

Det er vigtigt, at der skelnes mellem direkte og indirekte indtægter og omkostninger, også selvom din virksomhed ikke har øvrige aktiviteter udover de arrangementer, der søges om kompensation for.

4.18. Opgørelsen af indirekte indtægter og omkostninger

I opgørelsen af indirekte indtægter og omkostninger er det vigtigt at sikre, at disse afgrænses til det regnskabsår, hvor arrangementet skulle have været afholdt. Hvis du, som arrangør, har indirekte indtægter eller omkostninger, der endnu ikke er realiseret eller på forhånd kendt, bedes du angive beløbet, som det fremkommer i virksomhedens senest afsluttede årsregnskab.  Beløbene der medtages i opgørelsen skal herefter ganges med en ’fordelingsnøgle’, der udregnes som et procenttal. Fordelingsnøglen angiver, hvor stor en del af dette regnskabsårs indirekte indtægter og omkostninger, der vedrører det pågældende arrangement.

Grundlaget for beregningen af fordelingsnøglen bør hvis muligt være det senest afsluttede regnskabsår, som er upåvirket af coronavirus/covid-19. Der skal dog tages hensyn til ændrede budgetmæssige forventninger i forhold til det berørte regnskabsår. Eventuelle ændringerne skal kunne dokumenteres på forlangende af Erhvervsstyrelsen. For fast tilbagevendende arrangementer skal eventuelle ændringer være foretaget inden 6. marts 2020, så de ikke relaterer sig til coronavirus/covid-19. For øvrige arrangementer skal ændringer være foretaget senest 7. december 2021.  

Bemærk i denne sammenhæng, at forudsætningerne, der ligger til grund for beregningen af fordelingsnøglen, kan ændre sig fra et regnskabsår til det næste, men der bør ikke lægges ændrede regnskabsprincipper til grund for opgørelsen af indirekte beløb i tabsopgørelsen.

Hvis din virksomhed har forskellige typer af aktiviteter (ud over arrangementerne, som der søges kompensation for), skal du i tabsopgørelsen adskille de relevante dele, så der kun tages udgangspunkt i virksomhedens aktivitet i forbindelse med de arrangementer, der søges for. Du skal i den forbindelse angive de indirekte indtægter, som genereres af de medtagne indirekte omkostninger. Der vil derfor sjældent være tale om en tabsopgørelse udelukkende med indirekte omkostninger.

Læs mere i Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger, hvor beregningsmetoden uddybes. 

Har du ikke et årsregnskab, som er upåvirket af coronavirus/covid-19, bedes du kontakte Erhvervsstyrelsen for yderligere vejledning for beregning af fordelingsnøglen.

5
Kapitel
Udfyldelse af Erhvervsstyrelsens regnskabsskabeloner

Det er et krav for at ansøge om kompensation, at du anvender Erhvervsstyrelsens skabeloner ’Regnskab 1’ og ’Regnskab 2’ til at angive arrangementets indtægter og omkostninger.

Skabeloner anvendes til at beregne det samlede tab og dermed det samlede kompensationsbeløb.

Når du har udfyldt ’Regnskab 1’ og ’Regnskab 2’, skal du indtaste de samlede beløb i den digitale ansøgningsblanket og vedhæfte filerne. For alle omkostninger på 50.000 kr. og derover, skal du udfylde en redegørelse for tabsbegrænsningen heraf i skabelonen ’Redegørelser for tabsbegrænsning’.

’Regnskab 1’ er optimeret til at blive udfyldt i Microsoft Excel-format, men kan også hentes som en Open Source-version, så du kan udfylde den i fx Google Sheets eller andre lignende gratis programmer.  ’Regnskab 2’ kan kun hentes i én version, som kan udfyldes i Excel, Google Sheets og andre lignende programmer.  

’Regnskab 1’ og ’Regnskab 2’ indeholder en række låste felter, som du ikke kan indtaste i, og en række felter, hvor du har mulighed for at indtaste dine oplysninger.  

6
Kapitel
Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster

Hvis du ikke har nogen direkte indtægter og/eller direkte omkostninger tilknyttet dit arrangement, og du kun søger kompensation for tabet i forbindelse med virksomhedens indirekte omkostninger, skal du i Regnskab 1 blot udfylde felterne, der vedrører oplysninger om arrangementet.

Du bedes udfylde et ark for hvert arrangement, som der søges kompensation for.

’Regnskab 1’ består af en række ark, som du skifter imellem ved at klikke nederst på siden.  

I det første ark (forsiden), ’Arrangementsoverblik’, skal du udelukkende angive virksomhedens CVR-nummer i feltet ’Angiv CVR-nummer her’. De øvrige felter i dette ark skal du ikke udfylde, da de bliver udfyldt automatisk, når du udfylder de øvrige ark i ’Regnskab 1’.

Når du har udfyldt de øvrige ark, vil du på forsiden kunne se det samlede tab, som du ansøger om kompensation for. Det samlede tab udgøres af de samlede direkte omkostninger fratrukket de samlede direkte indtægter.

De øvrige ark er navngivet ’Arrangement1’, ’Arrangement2’, ’Arrangement3’ osv. Du skal udfylde et ark for hvert arrangement, du ansøger om kompensation for. Dette bør gøres i kronologisk rækkefølge efter datoerne for afvikling af arrangementerne.

Læs ’Bilag 1 – Definition på arrangement’ for en uddybning af, hvordan et arrangement defineres, og hvor hyppigt et arrangement må afvikles for at være omfattet af arrangørordningen.

Arrangementsarkene er opdelt i tre afsnit, som forklares herunder:

 1. Oplysninger om arrangementet
 2. Direkte indtægter
 3. Direkte omkostninger

6.1. Oplysninger om arrangementet

 • Navn på arrangementet
  Angiv det navn, som du har anvendt til at markedsføre arrangementet.
   
 • Sted for afvikling
  Angiv den fysiske lokation for arrangementet, fx Thisted Musikteater, Fælledparken, Loppetorvet på Frederiksberg, mm. Arrangementer, der afholdes på forskellige lokationer fra gang til gang, skal have hver deres ark i skabelonen pr. lokation.
   
 • Type af arrangement
  Angiv hvilken type arrangement, det drejer sig om. Ved hjælp af dropdown-menuen kan du vælge, om det er et arrangement med henholdsvis stående deltagere, siddende deltagere eller en kombination. Det kan være relevant information for at vurdere under sagsbehandlingen, om arrangementet er kompensationsberettiget.
   
 • Årsag
  Angiv om arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Hvis dit arrangement fx både er udskudt og væsentligt ændret, eller du søger for flere afviklinger, hvor nogle er udskudt og andre aflyst, så angiv ’kombination’. Alt efter hvad du vælger, vil der fremkomme et tekstfelt, hvor du skal uddybe årsagen for udskydelse og/eller den væsentlige ændring. For udskudte arrangementer skal den nye afviklingsdato for arrangementet ligeledes angives.
Eksempel fra skabelonen
 • Var arrangementet planlagt til afvikling over flere dage?
  Hvis arrangementet var planlagt til at skulle afvikles over flere dage, skal du svare ’Ja’, hvorefter følgende nye felter fremgår:
  • Afviklingsperiode: Under ’Fra’ skal du angive den første dato for perioden, som det oprindelige arrangement skulle være afholdt i. Under ’Til’ skal du angive den sidste dato for perioden, som det oprindelige arrangement skulle være afholdt i. Hvis start- eller slutdatoen for arrangementets afviklingsperiode ligger uden for kompensationsperioden, fx hvis arrangementet har første afvikling i november eller sidste afvikling i marts, bedes du fortsat angive  de retvisende datoer under ‘Fra’ og ‘Til’, så hele arrangementets periode fremgår.
  • Antal afviklingsdage: Angiv antallet af dage, arrangementet skulle have fundet sted.
Eksempel fra skabelonen
 • Antal deltagere pr. afvikling
  Angiv det forventede antal af samtidige deltagere med fysisk tilstedeværelse. Hvis der er tale om flere afviklinger, skal du indtaste antallet af samtidige deltagere for den afvikling, hvor der var forventet færrest. Det forventede antal samtidige deltagere kan fx basere sig på antallet af billetter solgt i forsalg eller antallet af deltagere fra tidligere år. Du kan kun søge om kompensation for afviklinger, hvor der var forventet mindst 350 samtidige deltagere, dog skal du stadig medtage afviklinger med færre deltagere i feltet ’Antal afviklingsdage’, fordi de viser hyppigheden af afviklinger. Hvis virksomheden, der søger, er et mindre spillested, der er hovedansvarlig for arrangementer på mellem 51-349 deltagere, kan der også søges om kompensation for aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer.

Find mere information i Bilag 7 - Kompensation for mindre spillesteder. og Bilag 1 – Definition på arrangement

6.2. Direkte indtægter

Det er en væsentlig betingelse for at modtage kompensation, at du i tabsopgørelsen angiver alle indtægter, som er direkte relaterede til arrangementet. Hvis du er forpligtet til at tilbagebetale/refundere indtægterne, skal du, udover at angive dem under ’Direkte indtægter’, også angive tilbagebetalingen/refusionen under ’Direkte omkostninger’.

Hvis du har valgt at tilbagebetale indtægter, som du ikke er aftaleretligt forpligtet til at tilbagebetale, kan du ikke få kompensation herfor, og de skal derfor kun angives som en indtægt og ikke som en omkostning. Vær herudover opmærksom på, at hvis du under ’Direkte omkostninger’ angiver omkostninger, som er blevet eller kan blive godtgjort på anden vis, skal det godtgjorte beløb angives under ’Direkte indtægter’, så omkostningen helt eller delvist udlignes af indtægten. Det kan fx dreje sig om godtgørelse via din forsikring, andre kompensationsordninger eller lignende.

Eksempel fra skabelonen

Der skal for alle indtægter oplyses følgende:

 • Post
  Angiv navnet på den pågældende indtægtspost. Vælg enten en af valgmulighederne i dropdown-menuen (kun i Excel-versionen) eller skriv en fritekst.
   
 • Beløb
  Angiv beløbet for indtægtsposten i DKK. Fremmed valuta konverteres til transaktionsdagens kurs.
   
 • Beskrivelse af post
  Uddyb hvad posten konkret dækker over. Hvis du har haft indtægter, som du efterfølgende har været forpligtet til at refundere/tilbagebetale, skal disse også medtages og beskrives her.
   

6.3. Direkte omkostninger

Eksempel fra skabelonen

Der skal for alle direkte omkostninger angives følgende:

 • Omkostning
  Angiv navnet på den leverandør (fritekst), som aftalen og således omkostningen vedrører. Hvis det drejer sig om en samling af mindre omkostninger, er der tale om en omkostningspost, og du kan derfor anvende en af kategorierne fra dropdown-menuen. Der skal som udgangspunkt ikke udfyldes for felterne ’CVR på leverandør’ og ’Dato for indgåelse af aftale’, hvis der er tale om en omkostningspost.
   
 • CVR på leverandør
  Angiv leverandørens CVR-nummer, som der er indgået en aftale om omkostningen med.
   
 • Dato for indgåelse af aftalen
  Angiv datoen, som aftalen med leverandøren er indgået på. Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at du ikke her oplyser ukorrekte eller vildledende datoer, og at du skal kunne dokumentere datoen for indgåelsen af den oprindelige aftale. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for en sags afgørelse er genstand for skærpede coronavirus/covid-19-straffe. Tilsvarende gælder ift. fortielse af oplysninger af betydning for afgørelse af sagen.
   
 • Oprindeligt beløb
  Angiv beløbet, som oprindeligt lå i aftalen/kontrakten med leverandøren, inden du har indgået forhandlinger om tabsbegrænsning med dem. Hvis der er tale om en samlet omkostningspost, skal du ligeledes angive beløbet inden tabsbegrænsningen har fundet sted.
   
 • Ansøgt beløb
  Angiv beløbet, som du søger om kompensation for. Det er her en betingelse, at du har forsøgt at afværge omkostningen og har tabsbegrænset tilstrækkeligt.

Læs mere om tabsbegrænsning i Bilag 2 – Tabsbegrænsning.

 • Tabsbegrænsning i %
  Feltet bliver automatisk udfyldt ud fra angivelsen i ’Oprindeligt beløb’ og ’Ansøgt beløb’.
   
 • Beskrivelse af post
  Her skal du beskrive, hvad omkostningen konkret dækker over. For alle omkostninger, der hver især er på 50.000 kr. og derover, skal du udfylde en redegørelse for tabsbegrænsningen heraf. Dette gøres i skabelonen Redegørelser for tabsbegrænsning.

6.4. Særligt i forhold til billetindtægter, refusion og overflytning

Hvis du har solgt billetter i forsalg, skal beløbet herpå angives som en direkte indtægt. Hvis du har refunderet eller overflyttet anvendelsesretten af billetterne solgt i forsalg, skal du angive beløbet på billetterne som en direkte omkostning. Du skal altid vedhæfte dokumentation for refusion og overflytning af billetter i den digitale ansøgningsblanket.

Når du angiver refusion og/eller overflytning af billetter solgt i forsalg, kan du blot benytte feltet ’Ansøgt beløb’. Du gøres desuden opmærksom på, at der ikke skal redegøres for tabsbegrænsning vedrørende refusion og overflytning af billetter.

6.5. Angivelse af forventet underskud

Hvis du havde forventet, at dit arrangement ville have givet et underskud, skal det forventede underskud fratrækkes din kompensation. Der ydes alene kompensation for den del af underskuddet, som relaterer sig til coronavirus/covid-19, men ikke for det i øvrigt forventede underskud.

Du skal angive det forventede underskud som en post under direkte indtægter. Det vil sige, at du i dropdown-menuen under ’Direkte indtægter’ skal vælge posten ’Forventet underskud’ og herefter angive beløbet. Dermed modregnes det forventede underskud kompensationsbeløbet, da det netop ikke er et coronavirus/covid-19 relateret tab, som skal kompenseres.

Hvis du havde planlagt flere arrangementer, kan det regnskabsmæssigt være nødvendigt at se på senest afsluttede regnskab upåvirket af coronavirus/covid-19 og isolere underskuddet for alle regnskabsårets arrangementer. Derefter skal du dividere med antallet af arrangementer for at beregne underskuddet pr. arrangement.

Der skal justeres for kendte ændringer til forudsætningerne i det aktuelle regnskabsår, og det endelige beløb indtastes som en direkte indtægt for hvert aflyst arrangement. Resultatet bliver, at der alene kompenseres op til det forventede resultat, før coronavirus/covid-19 påvirkede virksomhedens omsætning.

7
Kapitel
Regnskab 2 – Indirekte poster

Hvis du søger om kompensation vedrørende indirekte indtægter og omkostninger relateret til dit arrangement, skal du udfylde Erhvervsstyrelsens skabelon ’Regnskab 2 – Indirekte poster’ og ved-hæfte den i den digitale ansøgningsblanket.

Du skal kun opgøre de indirekte indtægter og omkostninger én gang for den samlede ansøgning, der indeholder alle arrangementer. Det fungerer således anderledes end for de direkte indtægter og omkostninger, som skal opgøres pr. arrangement, på hver sit ark, i ’Regnskab 1’. 

Læs mere om, hvordan de indirekte indtægter og omkostninger beregnes i Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger

I det øverste felt i ’Regnskab 2’ skal du angive følgende:

Eksempel fra skabelonen Regnkab 2
 • CVR-nummer
  Angiv CVR-nummer på virksomheden, der søges om kompensation for.
   
 • Uddybet begrundelse for anvendte fordelingsnøgler
  Uddyb her baggrunden for udregningen af fordelingsnøglerne, som du har anvendt til de indirekte indtægter og omkostninger. Du skal kunne sandsynliggøre, at andelen af omkostningerne medtaget i ansøgningen ville have været finansieret af arrangementet/erne.

Under felterne for indirekte indtægter og omkostninger skal du angive følgende:

Eksempel fra skabelonen
 • Indtægt / Omkostning
  Angiv navnet på den pågældende indtægt eller omkostning.
   
 • Beløb
  Angiv det samlede beløb indtægten og/eller omkostningen, som beskrevet under afsnittet ’Udfyldelse af tabsopgørelse’ i denne ansøgningsvejledning.
   
 • Fordelingsnøgle i %
  Indtast fordelingsnøglen som anvendes for de indirekte indtægter og omkostninger. Læs mere om fordelingsnøgler på under afsnittet Udfyldelse af tabsopgørelse og Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger.
   
 • Andel
  Dette felt udregner beløbet, som du søger om kompensation for.
   
 • Beskrivelse af fordelingsnøgle
  Redegør for udregningen af den anvendte fordelingsnøgle og for indholdet i posten.

8
Kapitel
Revisorerklæring

Ansøgningen om kompensation hos arrangørordningen skal ledsages af en revisorerklæring, hvis virksomhedens samlede ansøgning om kompensation under arrangørordningen, for arrangementer i perioden den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022, overstiger 500.000 kr.

Hvis din virksomhed har ansøgt ad flere omgange for arrangementer inden for ovennævnte kompensationsperiode, og det samlede ansøgte beløb inden for perioden er over 500.000 kr., så skal der udarbejdes en revisorerklæring, der skal vedhæftes i ansøgningen.

Har du tidligere søgt for arrangementer i perioden den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2021, har det ansøgte beløb herfra som udgangspunkt ingen påvirkning på, hvorvidt der skal udarbejdes en revisorerklæring for ansøgningen/ansøgningerne vedrørende arrangementer i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022.

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb for arrangementer i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022, er på 500.000 kr. eller derunder, underskrives ansøgningen blot med en tro- og love-erklæring, som er en integreret del af den digitale ansøgningsblanket.

Du kan finde en uafhængig godkendt revisor i CVR-registret: Find uafhængig godkendt revisor på Virk Data (åbner i nyt vindue)

Find revisorerklæring samt vejledningen i forbindelse med ansøgningen herunder: 

Vejledning til revisorerklæringen

Revisorerklæringen

8.1. Kan du modtage kompensation for omkostninger til revisor?

Hvis din virksomhed søger om kompensation fra arrangørordningen på over 500.000 kr. for arrangementer i perioden fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022, kan du få kompensation for rimelige og dokumenterbare omkostninger på op til 30.000 kr. for revisors udarbejdelse af erklæringen.

Hvis du, for arrangementer i de tidligere kompensationsperioder (6. marts 2020 – 31. august 2021), søgte om kompensation for udarbejdelsen af en revisorerklæring, kan du søge om op til 30.000 kr. yderligere for arrangementer i den nuværende kompensationsperiode (10. december 2021 – 15. februar 2022), såfremt det ansøgte kompensationsbeløb for nuværende kompensationsperiode overstiger 500.000 kr.

9
Kapitel
Dokumentation

Du skal kunne dokumentere samtlige oplysninger, som du medtager i ansøgningen.

I ansøgningsblanketten er det obligatorisk at vedhæfte følgende dokumentation for samtlige ar-rangementer, som du i ansøgningen søger om kompensation for:

 1. At din virksomhed har været hovedansvarlig for forberedelsen af samtlige arrangementer, der søges om kompensation for.
 2. Oprindelige aftaler eller kontrakter på alle omkostninger, der hver især er på 50.000 kr. og derover. Du skal i skabelonen Redegørelser for tabsbegrænsning redegøre for, hvad du har gjort for at undgå, reducere og begrænse omkostningen.
 3. At billetter og/eller standeleje solgt i forsalg er refunderet til kunderne og/eller overflyttet til anden dato eller, at du aftaleretligt er forpligtet til at refundere og/eller overflytte billetter og/eller standeleje solgt i forsalg.
 4. Evt. anden dokumentation, som du vurderer, er afgørende for ansøgningen og sagsbehandlingen af den.
  Du bedes navngive dokumenterne, der vedhæftes, så det er tydeligt, hvad disse indeholder.

Du skal derudover på forlangende bl.a. kunne dokumentere følgende, hvis Erhvervsstyrelsen i sagsbehandling af ansøgningen anmoder om det:

 1. At arrangementet er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af coronavirus/covid-19, og at det skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022.
 2. At arrangementets forventede samtidige deltagerantal skulle have været mindst 350 tilstedeværende for hver enkelt afvikling af samtlige arrangementer, som du søger kompensation for. Søges der for et mindre spillested, skal det på forlangende kunne dokumenteres, at der var forventet mindst 51 samtidige deltagere. Læs Bilag 7 – Kompensation for mindre spillesteder
 3. At planlægningen af arrangementet er igangsat senest den 6. december 2021. Hvis der er tale om et fast tilbagevendende arrangement, skal det kunne dokumenteres, at arrangementet var planlagt til at blive afholdt i kompensationsperioden (10. december 2021 til og med 15. februar 2022).
 4. At tabet ikke kan kompenseres via virksomhedens tegnede forsikring.
 5. At de angivne direkte omkostninger er afholdt, og/eller at du er forpligtet til at afholde dem, og at omkostningerne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement.
 6. At de angivne indirekte omkostninger er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige fordelingsnøgler, som beskrevet i Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger.
 7. At der foreligger en aftaleretlig forpligtelse til betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som der søges om kompensation for.
 8. At billetter mv. solgt i forsalg, som der søges om kompensation for overflytning/refusion for, er overflyttet/refunderet, eller at der består en aftaleretlig forpligtelse til at foretage refusionen.
 9. At der, ved køb af ydelser eller produkter med en samlet kontraktsum på over 50.000 kr., er indhentet flere tilbud, når der har været pligt hertil.
 10. At arrangementet var planlagt til at være åbent for offentlig tilmelding og deltagelse.
  Læs mere om offentlig tilmelding og deltagelse samt målgruppebegrænsning i Bilag 1 – Definition på arrangement.

Du har pligt til at gemme al dokumentation i 5 år.

10
Kapitel
Kontaktperson

Du skal tilføje en kontaktperson (fx dig selv) for ansøgningen, så Erhvervsstyrelsen kan tage kontakt, hvis der i forbindelse med sagsbehandlingen opstår spørgsmål, eller hvis der er behov for at anmode om supplerende oplysninger.

Når Erhvervsstyrelsen har færdigbehandlet ansøgningen, sendes en afgørelse, på baggrund af de foreliggende oplysninger, til kontaktpersonen.
Du skal derfor oplyse:

 • Kontaktpersonens navn
 • Kontaktpersonens stillingsbetegnelse
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Kontaktpersonens e-mailadresse.

11
Kapitel
Medsignering er påkrævet

Alle ansøgninger til kompensationsordningen for arrangører skal medsigneres af en anden person end vedkommende, som har udfyldt ansøgningen (kontaktpersonen).

Vedkommende, der medsignerer ansøgningen med MitID, skal være den regnskabsansvarlige eller en anden tegningsberettiget ansat i virksomheden. Hvis der ikke findes sådan en person, så kan en anden ansat medsignere. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, kan du selv medsignere.

Du skal oplyse:

 • Navn på personen, der skal medsignere
 • Stillingsbetegnelse på personen, der skal medsignere
 • Mailadresse på personen, der skal medsignere

Vær opmærksom på, at personen, der skal medsignere ansøgningen, vil få en mail tilsendt på den oplyste mailadresse. Af mailen vil der fremgå en vejledning i at medsignere. Først når medsigne-ringen er gennemført, modtager Erhvervsstyrelsen din ansøgning.

Medsigneringen bør være foretaget senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt via den digitale ansøgningsblanket.

Personen, som skal medsignere, skal huske at tjekke sin indbakke for uønsket mail og spam, fordi mailen vedrørende medsignering ved en fejl kan ende dér.

12
Kapitel
Tro- og love-erklæring

Du skal erklære på tro og love – og under strafansvar i øvrigt – at de indsendte oplysninger er retvisende.

Bevilling af kompensation for arrangementer i perioden fra og med den 10. december 2021 til og med den 15. februar 2022 sker i henhold til bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra 10. december 2021 til og med 28. februar 2022 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger.
Efter § 19, stk. 1 i bekendtgørelsen, fremgår det, at afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger samt fortielse af oplysninger af betydning for Erhvervsstyrelsens afgørelse om bevilling af kompensation straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Arrangøren erklærer hermed i overensstemmelse med ovenstående:

 • At have læst udkast til bekendtgørelsen
 • At virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2021 og/eller 2022, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler
 • At ansøgningen er udfyldt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og ansøgningsvejledningen
 • At alle indtastede og indsendte oplysninger og dokumentation i denne ansøgning er korrekte og fyldestgørende.


Undertegnede har læst og forstået, at kompensationen for visse arrangementer gives i rammerne af den særlige statsstøttebestemmelse TF 3.1, der fremgår som pkt. ’3.1. Begrænset støttebeløb’ i Europa-Kommissionens ’Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud’.

Det betyder, at virksomheden i så fald maksimalt kan modtage 2,3 mio. euro (ca. 17,1 mio. kr.) i kompensation på tværs af kompensationsordninger godkendt af EU under denne statsstøttebestemmelse. Ved beregningen af beløbsgrænsen betragtes alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, som én virksomhed.

Det betyder, at beregningen af, hvornår beløbsgrænsen på 2,3 mio. euro er nået, opgøres samlet for virksomheder, der er en del af samme koncern eller koncernlignende forhold. Hvis virksomheden samlet set får udbetalt et højere beløb under denne bestemmelse, skal beløbet, der overstiger loftet, betales tilbage.

Læs mere i ansøgningsvejledningens Bilag 5 - Kompensation med loft på 2,3 mio. euro.

 

13
Kapitel
Opsummering

Læs opsummeringen af din ansøgning grundigt, inden du trykker ’Send’.

Herefter sendes der en mail til den person, der skal medsignere. Først når vedkommende har medsigneret, modtager Erhvervsstyrelsen din ansøgning. Medsigneringen skal være foretaget senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt via den digitale ansøgningsblanket.

Erhvervsstyrelsen vil kontakte kontaktpersonen, hvis der er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Det er ikke muligt for Erhvervsstyrelsen at oplyse om sagsbehandlingstid, eller hvornår du kan forvente at få udbetalt eventuel kompensation.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du et brev fra Erhvervsstyrelsen, som vil blive sendt til den mailadresse, som du har angivet under ’Kontaktperson’.

14
Kapitel
Bilag 1 – Definition på arrangement

Dette bilag beskriver, hvordan § 5, nr. 2, i bekendtgørelsen om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud fortolkes af Erhvervsstyrelsen:

Arrangementer: Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed. Perioden for op til fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes. Arrangementet skal have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse.

For at et arrangement er kompensationsberettiget, skal det opfylde ovenstående betingelser for indhold, hyppighed, samt offentlig tilmelding og deltagelse. Disse betingelser, samt kriteriet om forventet deltagerantal i § 1, stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen, uddybes i dette bilag.

14.1. Overordnet terminologi

Kompensationsordningens periode

Perioden som kompensationsordningen dækker over (10. december 2021 til og med 15. februar 2022).

Arrangement

En enkeltstående begivenhed, der kan afvikles over én eller flere gange i en afviklingsperiode.

Afviklingsperiode

Antal dage fra den første kalenderdag, hvor arrangementet skulle finde sted, til sidste kalenderdag hvor arrangementet skulle finde sted.

Afviklingsdag

Hver dag arrangementet finder sted. Der kan godt være flere afviklinger på én afviklingsdag, og et arrangement kan også afvikles over flere afviklingsdage.

Afvikling

Et arrangement kan afvikles flere gange. En afviklingsdag kan godt indeholde flere afviklinger. I så fald kan hver enkelt afvikling godt medtages i ansøgningen, såfremt den lever op til arrangørordningens betingelser.

Samtidig deltagelse

Det forventede antal samtidige deltagere til alle afviklinger af arrangementer, skulle have været på mindst 350 fysisk tilstedeværende personer på samme lokation for at være kompensationsberettiget. For mindre spillesteder skal der have været mindst 51 samtidige deltagere. Læs Bilag 7 - Kompensation for mindre spillersteder.

14.2. Indholdet i arrangementerne

Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.

Det er et krav for alle arrangementer, der søges om kompensation for, at hver enkelt afvikling var planlagt til at variere i dets indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk. Dermed omfattes i udgangspunktet fx koncerter, sceneforestillinger, messer, festivaler, sportsbegivenheder, mens fx biografforestillinger ikke er omfattet, idet deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk ikke ændres fra gang til gang.

14.3. Antal dage

Hvis et arrangement kun var planlagt til at blive afviklet én gang i kompensationsordningens periode (fra 10. december 2021 til og med 15. februar 2022), er det omfattet af arrangørordningen, hvis det lever op til ordningens øvrige betingelser.

Hvis arrangementet derimod var planlagt til at have adskillige afviklinger over flere dage, skal det have været planlagt til at finde sted enten:

 • mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag), eller
 • dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed (28 dage). Perioden på op til 28 dage gælder for hver lokation, hvor arrangementet skulle have fundet sted.

For at finde ud af, om et arrangement med flere afviklinger over flere dage er omfattet, skal følgende tre trin følges.

Trin 1 – Identificer afviklingsperioden

Afviklingsperioden dækker over antallet af kalenderdage mellem den første dag, arrangementet skulle afvikles, og den sidste dag, arrangementet skulle afvikles. Afviklingsperioden opgøres for hver lokation (sted for afvikling), hvor arrangementet skulle finde sted.

Eksempel – afviklingsperioden

 • Arrangementets første afviklingsdag: 1. januar 2022
 • Arrangementets sidste afviklingsdag: 30. januar 2022
 • Dermed er afviklingsperioden 30 dage

Trin 2 – Identificer antallet af afviklingsdage  

Du skal derefter identificere antallet af dage, arrangementet skulle finde sted, i afviklingsperioden. Du skal medtage hver dag, arrangementet skulle finde sted. Hvis der var planlagt flere afviklinger på én dag, så tæller dagen stadigvæk som én afviklingsdag. 

Eksempel – antallet af afviklingsdage:

 • Arrangementets første afviklingsdag: 1. januar 2022
 • Arrangementets sidste afviklingsdag: 30. januar 2022
 • Arrangementet afvikles hver fredag og to gange hver lørdag 
 • Dermed er antallet af afviklingsdage 8.

Trin 3A – Hvis afviklingsperioden er på op til 28 dage

Hvis afviklingsperioden var planlagt til at vare op til og med 28 kalenderdage, så er der ingen begrænsning for, hvor hyppigt arrangementet måtte finde sted for at være kompensationsberettiget.

Trin 3B – Hvis afviklingsperioden er på mere end 28 dage

Hvis afviklingsperioden var planlagt til at vare længere end 28 kalenderdage, måtte arrangementet højest finde sted hver anden dag i gennemsnit for hver lokation, det skulle afvikles på. 

For at beregne dette, skal du dividere antallet af dage i afviklingsperioden med antallet af afviklingsdage, hvorved gennemsnitstallet for afviklingsdage fremkommer. Hvis gennemsnitstallet er på 2 eller derover, så kan du søge kompensation for arrangementet. Hvis gennemsnitstallet giver mindre end 2, så er arrangementet ikke kompensationsberettiget (hvis afviklingsperioden var planlagt til at vare længere end 28 kalenderdage).

Under denne udregningsmetode (for arrangementer med en afviklingsperiode med mere end 28 kalenderdage), gælder det fortsat, at arrangementet maksimalt måtte være planlagt til at blive afviklet 28 kalenderdage i træk.

Eksempel – udregning af hyppighed:

 • Arrangementets første afviklingsdag: 1. januar 2022
 • Arrangementets sidste afviklingsdag: 5. februar 2022
 • Dermed er afviklingsperioden 35 dage
 • I afviklingsperioden var der planlagt 20 afviklingsdage
 • Dermed divideres 35 (antal dage i afviklingsperioden) med 20 (antallet af afviklingsdage), hvilket giver 1,75 (gennemsnitstal for afviklingsdage). Da gennemsnitstallet skal være mere end 2, for at arrangementet finder sted mindre hyppigt end dagligt, er arrangementet i eksemplet ikke kompensationsberettiget

Du skal medtage alle de planlagte afviklinger af arrangementet i ansøgningens ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’ – også afviklinger udenfor kompensationsordningens periode.

Det er således ikke tilladt at undlade at medtage enkelte afviklinger med henblik på, at arrangementet dermed skal opfylde betingelser for at være med i ordningen.

14.4. Deltagerantal

Et arrangement med et forventet deltagerantal på mindst 350 personers samtidige deltagelse (med fysisk tilstedeværelse) er berettiget til kompensation, hvis det overholder de øvrige betingelser*. For arrangementer med flere afviklinger gælder samme betingelse om, at der alene ydes kompensation til tab for afviklinger, der ville have haft mindst 350 deltagere. Det forventede antal deltagere fra den kompensationsberettigede afvikling med færrest forventede deltagere skal oplyses i ansøgningens ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’.

Hvis der var planlagt flere afviklinger på én dag (fx en teaterforestilling, der afvikles formiddag og aften), kan samtlige afviklingers tab medtages i ansøgningen, hvis de hver især havde et forventet deltagerantal på mindst 350. Det er dermed ikke antallet af deltagere samlet set i løbet af hele dagen, men antallet af samtidige deltagere til hver enkelt afvikling af et arrangement, der afgør, om afviklingens tab kan medregnes.

Hvis nogle af afviklingerne i den kompensationsberettigede afviklingsperiode havde et forventet samtidigt deltagerantal på 350 eller færre, kan dit tab for disse afviklinger ikke kompenseres. De pågældende afviklinger skal dog stadig medtages i opgørelsen af ’Afviklingsperiode’ og ’Antal afviklingsdage’ i ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’.

Hvis afviklingsperioden for arrangementet starter eller slutter udenfor kompensationsordningens periode (fra 10. december 2021 til og med 15. februar 2022), skal omkostningerne for de afviklinger, som var planlagt til at finde sted uden for denne periode, ikke medtages i ansøgningen.

14.5. Særligt for mindre spillesteders arrangementer

For at kunne søge for arrangementer på 51-349 deltagere, skal arrangøren være et  mindre spillested, hvis primære formål er at afholde arrangementer som koncerter, standup-optræden og lignende med under 350 deltagere i lokaler, som arrangøren fast råder over. Det mindre spillested skal være hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet med 51-349 deltagere, og arrangørordningens øvrige betingelser skal også være opfyldt. Læs mere herom i Bilag 7 - Kompensation for mindre spillesteder.

14.6. Offentlig tilmelding og deltagelse

Det er en betingelse for at søge kompensation, at arrangementet skulle have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse. Dette indebærer, at arrangementer for lukkede kredse, fx private firmaarrangementer, ikke er omfattet af kompensationsordningen. Hvis dit arrangement var målrettet en specifik, men større målgruppe, fx pensionister, men der inden for denne målgruppe var åbent for offentlig tilmelding og deltagelse, er arrangementet som udgangspunkt omfattet. Det vil dog være op til vurdering af den enkelte målgruppebegrænsning, om arrangementet kan omfattes af ordningen.

Det er herudover en betingelse for at søge kompensation, at du kan dokumentere, at du har igangsat planlægningen af arrangementet senest den 6. december 2021. Hvis dit arrangement er en fast tilbagevendende begivenhed (fx en årlig tilbagevendende musikfestival), skal du kunne dokumentere, at det skulle have været afholdt i kompensationsperioden (10. december 2021 til og med 15. februar 2022), fx ved at indsende dokumentation for afvikling af mindst to tidligere afholdelser af arrangementet, der dokumenterer kadencen for afholdelsen af arrangementet. Arrangementer, der kun er afviklet én gang tidligere, og som ikke er planlagt før 6. december 2021, er som udgangspunkt ikke kompensationsberettigede.

15
Kapitel
Bilag 2 – Tabsbegrænsning

For at kunne få kompensation bør du agere på samme måde overfor dine leverandører, kunder og tilskudsgivere, som du ville have gjort, hvis der ikke var mulighed for at få kompensation.

Det vil sige, at du bør foretage en række konkrete skridt for at nedbringe dine økonomiske tab.

Du bør gøre alt, hvad du kan – indenfor rammerne af lovgivningen og retspraksis – for at minimere dine omkostninger og maksimere dine indtægter. Dette kan du gøre ved følgende tre skridt:

 1. På omkostningssiden skal du gøre, hvad du kan, for helt at undgå omkostningen.
 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du i videst muligt omfang forsøge at reducere omkostningen.
 3. På indtægtssiden skal du gøre, hvad du kan, for at fastholde eller modtage eventuelle indtægter eller tilskud, som du er berettiget til.

Det er vigtigt, at du som et led i din ansøgning dokumenterer disse bestræbelser for at begrænse dine tab. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at du ikke har tabsbegrænset tilstrækkeligt, kan din kompensation blive skønsmæssigt reduceret.

Der gøres opmærksom på, at omkostninger til kontrakter med kunstnere, som er indgået efter 15. marts 2021, samt indeholder nye annulleringsbestemmelser, kan være undtaget fra kravene, som opstilles i dette bilag.

 

 

15.1. Hvordan kan jeg undgå omkostningen?

En omkostning, herunder især en aftale, som du har indgået med en leverandør, kan helt undgås ved fx, at du:

 • ombooker arrangementet til et senere tidspunkt
 • anvender ydelsen på alternativ vis eller på et senere tidspunkt
 • genanvender eller videresælger materialer og lignende
 • benytter muligheden for at afbestille, hvis en sådan mulighed fremgår af din aftale med en leverandør
 • påberåber dig force majeure overfor leverandøren

Det er ikke i alle tilfælde muligt eller hensigtsmæssigt at benytte disse muligheder. I så fald bedes du i skabelonen ’Redegørelser for tabsbegrænsning’, som vedhæftes i den digitale ansøgningsblanket, redegøre for, hvorfor du ikke kan undgå omkostningen helt.

15.2. Særligt vedrørende force majeure

Force majeure kan få betydning for dine aftaler med dine leverandører. Begrebet force majeure betyder en udefrakommende ekstraordinær begivenhed, som umuliggør opfyldelse af aftalen.

Det afgørende er, at du – gerne med juridisk rådgivning – vurderer, om du kan påberåbe dig force majeure. Hvis du ikke kan påberåbe dig force majeure, skal du redegøre for årsagen hertil, når du ansøger om kompensation.

Overordnet skal følgende indgå i dine overvejelser:

 • Hvad siger kontrakten? Hvad er der aftalt om force majeure i din aftale med leverandøren? Der kan fx være, at der i kontrakten er taget stilling til, om force majeure kan eller ikke kan påberåbes, samt under hvilke omstændigheder, force majeure kan komme på tale.
 • Kan sagen komme for retten? Hvis du påberåber dig force majeure, men modparten afviser dette, kan det i sidste ende være op til domstolene at afgøre sagen. Det er dog ikke et krav, at du skal gennem en retssag for at få kompensation.
 • Skal du levere en pengeydelse? Vær opmærksom på, at hvis din eneste eller væsentligste forpligtelse i din aftale med en leverandør er at betale for tjenesteydelser eller varer, så kan force majeure normalt ikke påberåbes. Altså, hvis du kun skal betale rede penge og ikke leverer andre modydelser. Hvis du derimod er i den situation, at det er fastlagt i aftalen, at du – udover betaling af kontraktsummen – har skulle levere en eller flere tillægsydelser, så kan du muligvis påberåbe dig force majeure. En tillægsydelse kan for eksempel være, at du som arrangør skal sørge for en scene, uddannet personale, teknisk udstyr i form af lys og lyd eller lignende til en optrædende kunstner (indholdsleverandør).

15.3. Hvordan kan jeg reducere omkostninger?

Hvis omkostningen ikke kan undgås helt, skal du søge at reducere tabet mest muligt. Det kan fx ske ved, at du:

 • Gør brug af en eventuel afbestillingsret i aftalen mod, at du betaler en del af den aftalte kontraktsum, eller i tilfælde, hvor der ikke fremgår en afbestillingsret i aftalen.
 • Forhandler med din leverandør om reduktion af kontraktsummen.

15.4. Hvad kan jeg forhandle ned?

Din leverandør er efter gældende ret forpligtet til at reducere kontraktsummen for alle de omkostninger, som leverandøren kunne have undgået eller begrænset fra det tidspunkt, hvor det blev kendt, at arrangementet ikke ville finde sted. Leverandørers tabsbegrænsningspligt følger af parternes loyalitetsforpligtelse efter gældende ret – uanset om dette følger af indholdet i jeres aftale.

Leverandøren vil især kunne opnå besparelser på dennes variable omkostninger, som helt eller delvist ikke realiseres, når arrangementet er aflyst. Fx:

 • køb af materialer
 • omkostninger til transport
 • omkostninger til opsætning samt nedtagning af materiel og teknisk udstyr, der som følge af aflysningen af arrangementet alligevel ikke skal afholdes

Foruden disse mulige besparelser vil leverandøren ofte kunne opnå yderligere besparelser ved at opnå anden indtjening, som følge af aflysningen af arrangementet fx:

 • udlejning af udstyr og lignende til anden side 
 • salg af tjenesteydelser til anden side
 • kompensation fra andre kompensationsordninger.

15.5. Hvornår er tabsbegrænsningen tilstrækkelig?

Erhvervsstyrelsen kan ikke generelt oplyse, hvilket forhandlingsresultat, der kan accepteres, da dette beror på en konkret vurdering af hver enkelt sag. Dog er der fastlagt procenter for hvor meget kompensation, der maksimalt kan modtages for bindende aftaler. Læs mere herom under punktet ’Kompensationstrappe’.

Der er generelt en større forventning om en betydelig reduktion af større enkelte kontrakter eller samlinger af kontrakter. Dette vil dog afhænge af de konkrete omstændigheder i sagen. Tabsbegrænsningen bør opfylde følgende:

 • Der skal være tale om reelle og dokumenterbare forhandlinger.
 • Det skal dokumenteres, hvad der ligger til grund for forhandlingsresultatet, fx ved, at din leverandør argumenterer for at have afholdt omkostninger i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

15.6. Hvordan kan jeg sikre mine indtægter?

Det er et krav i kompensationsordningen, at du som arrangør ikke tilbagebetaler eller frasiger dig indtægter (herunder kommunale tilskud), som du ikke var kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale eller frasige dig.

Offentlige tilskud til arrangementer er ofte givet uden, at den offentlige tilskudsgiver kan kræve, at arrangementet bliver gennemført, for at tilskuddet kan blive udbetalt. Dette skyldes, at de fleste offentlige tilskud gives uden krav om modydelse, hvorfor de også bogføres forskelligt (fx uden moms) fra virksomheders almindelige indtægter. Du vil i så fald have krav på, at det offentlige tilskud går til at dække nogle af dine omkostninger i arrangementet, som er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret.

Hvis du vælger at tilbagebetale eller frasige sig disse indtægter (herunder tilskud), skal indtægten angives som en indtægt i tabsopgørelsen, mens tilbagebetalingen af indtægten ikke bør angives som en omkostning. 

16
Kapitel
Bilag 3 – Indirekte indtægter og omkostninger

I det følgende uddybes principperne fra ansøgningsvejledningen for, hvordan du beregner indirekte poster - dvs. indtægter og omkostninger, der ikke direkte relaterer sig til det enkelte arrangement, men som indgår som en del af virksomhedens faste drift over en periode. Disse indirekte poster skal angives i ’Regnskab 2 - Indirekte poster’.

Indirekte poster adskiller sig fra opgørelsen af de direkte poster – dvs. indtægter og omkostninger, der er direkte henførbare til det pågældende arrangement, og som er en del af virksomhedens variable omkostninger, der skal opgøres separat for hvert arrangement. Disse direkte poster skal angives i ’Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster’.

Du skal opgøre indirekte indtægter og omkostninger på tværs af alle aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer (herefter ’aflyste arrangementer’), der søges om kompensation for. Indirekte poster adskiller sig fra opgørelsen af de direkte poster (virksomhedens variable omkostninger), som skal opgøres separat for hvert arrangement).

I forhold til opgørelsen af virksomhedens indirekte poster er der behov for, at du som arrangør:  

 1. Udskiller relevante dele af virksomhedens aktivitet.
 2. Beregner en fordelingsnøgle, svarende til det procenttal, som kan allokeres til det arrangement eller de arrangementer, der søges kompensation for.
 3. Opgør alle relevante indirekte indtægter og omkostninger.

Indirekte indtægter og omkostninger samt fordelingsnøgle skal indtastes i ’Regnskab 2 - Indirekte poster’, jf. ansøgningsvejledningen.

Ad. 1 – udskil relevant aktivitet  

Indirekte omkostninger og indtægter opgøres for det regnskabsår, hvor arrangementet eller arrangementerne skulle have været afholdt (herefter covid-19-året). Ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen fx er den. 30. april, vil referenceperioden for arrangementerne kunne henføres til to forskellige regnskabsår. Referenceperioden kan være det samme, som referenceåret eller regnskabsåret.

En virksomhed med forskellige aktiviteter skal i sin opgørelse skille de relevante dele ud, så der kun tages udgangspunkt i virksomhedens relevante arrangementsaktivitet. 

Hvis der er indirekte omkostninger (fx husleje), der til dels finansieres af arrangementsaktiviteter og til dels af øvrige aktiviteter, skal der beregnes en fordelingsnøgle, som udelukkende kan henføres til arrangementsaktiviteterne (se næste punkt).

Ad. 2 – beregn fordelingsnøgle 

Du skal beregne en fordelingsnøgle (dvs. et procenttal), som angiver den rimelige forholdsmæssige del af den indirekte indtægt eller omkostning, som kan henføres til arrangementsaktiviteten.

Grundlaget for at beregne nøglen kan typisk baseres på senest afsluttede regnskabsår upåvirket af coronavirus/covid-19 (herefter ’referenceåret’). Der kan dog tages hensyn til ændrede budgetmæssige forventninger ift. det berørte regnskabsår (fx højere/lavere indtægts- og omkostningsposter, samt nye/korrigerede/ikke længere relevante indtægts- og omkostningsposter).

Bemærk, at forudsætningerne kan ændre sig fra tidligere regnskabsår til det indeværende, men der må ikke lægges ændrede regnskabsprincipper til grund for opgørelsen af indirekte omkostningsposter. 

Fordelingsnøglen kan bestå af 1-3 elementer, som beregnes på basis af referenceåret: 

 1. Aktivitetselement  

Ideelt skal den del af regnskabet, der vedrører relevante arrangementer, udskilles til brug for kompensationsberegningen. Kan dette undtagelsesvis ikke lade sig gøre, så skal aktivitetselementet udregnes som den andel af den samlede aktivitet, som kan henføres til arrangementsaktiviteten. Der kan være behov for at beregne separate fordelingsnøgler alt afhængig af omkostningstypen. Udgangspunktet er, at de medtagne indirekte omkostninger skulle have været finansieret af arrangementets indtægter. Fordelingsnøgler kan derved opgøres ud fra forskellige grundlag. Eksempler, som kan danne grundlag for beregning af fordelingsnøglen kan være omsætnings- eller omkostningsniveauet. Andre eksempler, som kan danne grundlag for en fordelingsnøgle kan være andel af dækningsbidraget, andel af resultat af primær drift (EBIT) eller andel af timeforbruget, mv. Hvis du anvender omsætningen, som grundlag for fordelingsnøgle i kompensationsansøgningen, så foreligger der en formodning om, at virksomheden omsætter det samme pr. arrangementsdeltagere på tværs af alle virksomhedens arrangementer.

Virksomheden må nøje overveje, hvilket grundlag for fordeling af indirekte indtægter og omkostninger, som er det mest retvisende. Det anvendte grundlag skal kunne dokumenteres.  

EKSEMPEL: En virksomhed driver hotel og afvikler koncerter. Virksomheden har vurderet, at den mest retvisende fordelingsnøgle er omsætningen. Koncerterne udgør 30 % af seneste regnskabsårs omsætning, så aktivitetselement = 0,3 

 1. Aflysningselement/andel af årets arrangementer

Andelen af alle årets arrangementer, som aflyses. Altså antal aflyste arrangementer divideret med alle årets planlagte arrangementer. 

FORTSAT EKSEMPEL: der skulle have været afholdt to koncerter i 2020, men én må aflyses, så aflysningselement = 0,5 

 1. Forholdselement 

Hvis det aflyste/udskudte/væsentligt ændrede arrangement eller arrangementer genererer forskellig omsætning i referenceåret, skal der korrigeres herfor. Hvis arrangementet eller arrangementerne derimod genererer samme omsætning i referenceperioden, kan forholdselementet udelades. 

FORTSAT EKSEMPEL: Virksomheden kan ikke anvende aflysningselementet, fordi de skulle have afholdt en større koncert i maj (med stor omsætning) og en mindre koncert i december (med lille omsætning). Hvis sidstnævnte aflyses, og normalt bidrager med en tredjedel af omsætningen fra koncerter, så er forholdselement = 0,33 

Fordelingsnøglen F er således: 

F = aktivitetselement * aflysningselement eller forholdselement 

I eksemplet ovenfor giver det ud fra B følgende beregning:  

0,3 * 0,5 = 0,15 eller 15 %

I eksemplet ovenfor giver det ud fra C følgende beregning: 

0,3* 0,33 = 0,10 eller 10 %


[1] Ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen fx er den 30. april, vil referenceperioden for arrangementerne kunne henføres til to forskellige regnskabsår. Referenceperioden kan være det samme, som referenceåret eller regnskabsåret.

Ad. 3 – opgør indirekte indtægter og omkostninger 

Til sidst skal du opgøre de indirekte poster, dvs. både indirekte indtægter og omkostninger. De indirekte indtægter baseres på realiserede indtægter i perioden, hvor der søges kompensation for det indirekte tab. Er det muligt at angive de realiserede indtægter på ansøgningstidspunktet baseres de indirekte indtægter på baggrund af et referenceår, dvs. senest afsluttede regnskab præ covid-19, og der tages højde for eventuelle budget og/eller regnskabsmæssige ændringer.

FORTSAT EKSEMPEL: Nettoomsætningen for to koncerter forventedes at være 1,2 mio. kr. Heraf kommer 0,8 mio. kr. fra billetsalg (direkte) og 0,4 mio. kr. fra sponsorater på tværs af hele året (indirekte).

De indirekte indtægter angives i ’Regnskab 2 – Indirekte poster’ sammen med fordelingsnøglen (fx 15 %), hvilket resulterer i, at der medregnes 60.000 kr. i bevarede indtægter til finansiering af arrangementet og dermed lavere kompensationsbeløb.

De indirekte omkostninger baseres, på samme måde som de indirekte indtægter, på omkostninger i perioden, hvor der søges kompensation for det indirekte tab. Er det muligt at angive de realiserede omkostninger på ansøgningstidspunktet baseres de indirekte omkostninger på baggrund af et referenceår, dvs. senest afsluttede regnskab præ coronavirus/covid-19, og der tages højde for eventuelle budget og/eller regnskabsmæssige ændringer.


FORTSAT EKSEMPEL: Virksomhedens øvrige driftsomkostninger (1,0 mio. kr.), husleje (0,5 mio. kr.) og lønninger (1,0 mio. kr.) er indirekte omkostninger, idet de finansieres delvist af den aflyste koncert.

Derfor medregnes disse for hele året og ganges med fordelingsnøglen (fx 15 %.). De indirekte indtægter angives ligeledes i ’Regnskab 2 – Indirekte poster’ sammen med fordelingsnøglen. Resultatet bliver en forhøjelse af kompensationsbeløbet med (1,0 mio. kr. + 0,5 mio. kr. + 1,0 mio. kr.) * 0,15 = 0,375 mio. kr. mere i kompensation).

17
Kapitel
Bilag 4 – Undtagelser for frister vedrørende indgåelse af aftaler

Dette bilag definerer undtagelserne fra fristen for, hvornår en bindende aftale senest skulle have været indgået for, at aftalen kan medtages i kompensationsansøgningen.

For alle arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 15. februar 2022 skal aftaler være indgået inden arrangementets afholdelse og senest den 7. december 2021 for at være kompensationsberettiget.

Du gøres opmærksom på, at der for de tidligere kompensationsperioder har været andre frister for indgåelse af aftaler.

Undtagelserne for hvilke omkostninger, der kan medtages, selvom de ikke er indgået indenfor ovenstående frist, afhænger af, hvorvidt dit arrangement er henholdsvis væsentligt ændret, udskudt eller aflyst.

17.1. Aflyste og udskudte arrangementer

For arrangementer, der er aflyst eller udskudt til en ny afviklingsdato, kan der medtages omkostninger for juridisk bindende aftaler, der er indgået senere end 7. december 2021, hvis arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelsen af aftalen, og er omfattet af én af de følgende to undtagelser:   

 1. Aftalen er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning eller udskydelse af et arrangement. Se Ad. 1) Nødvendige aftaler
 2. En eventuel aftale med eksterne konsulenter overholder ordningens øvre grænse. Se Ad. 2) Særligt ift. eksterne konsulenter     

Udvisning af økonomisk ansvarlighed betyder, at du skal kunne dokumentere, at du ved indgåelsen af aftalen har haft samme fokus på at opnå en rimelig pris, kvalitet osv., som hvis der ikke havde eksisteret en kompensationsordning, der kunne finansiere købet. Dette dokumenteres bl.a. ved indhentelse af flere tilbud for ydelsen/varen, forhandlinger om prisen og endeligt ved, at du kan vise, at aftalens indhold og prisen er sammenlignelig med lignende aftaler for sammenlignelige arrangementer.

Ad. 1) Nødvendige aftaler

Du skal kunne redegøre for, at aftalen er indgået som en direkte og nødvendig konsekvens af aflysningen eller udskydelsen af et arrangement. Dette gør du ved at påvise, at aftalen er indgået netop fordi, arrangementet er blevet aflyst eller udskudt, og at der ikke var alternativer til at indgå aftalen.

Eksempelvis kan en arrangør af et aflyst arrangement stå tilbage med en container fyldt med materialer, som skulle have været anvendt i forbindelse med arrangementet. Fordi arrangementet ikke finder sted, skal materialerne transporteres til et andet lager eller destrueres. Udgifter til transport, lageropbevaring eller destruering kan i dette tilfælde være kompensationsberettigede.

Ad. 2) Særligt ift. eksterne konsulenter

Hvis aftalen er indgået efter ovenstående frister og omhandler køb af eksterne konsulentydelser (fx serviceydelser indenfor jura, revision, IT, kommunikation og lignende), så gælder der to særlige lofter for, hvilket omfang omkostningerne kan kompenseres:

 1. Aftaler med eksterne konsulenter, som du har indgået med henblik på at undgå eller reducere en omkostning (tabsbegrænse), kan kompenseres på op til 15 % af kontraktsummen for omkostningen.

Eksempel: Arrangøren har hyret en advokat til at vurdere, hvordan arrangøren kan komme ud af aftalen med en leverandør, hvor kontraktsummen var 300.000 kr. I så fald, kan arrangøren maksimalt få 45.000 kr. (15 % af 300.000 kr.) i kompensation til aftalen med advokaten.    

 1. Øvrige aftaler af anden art med eksterne konsulenter kompenseres med op til 10 % af kompensationsbeløbet fra ansøgningen fratrukket selve kompensationen for aftalen.

Eksempel: Du har pga. aflysning af arrangementet været nødsaget til at hyre en kommunikationskonsulent til at varetage billetrefusionen til kunderne. Du har samtidigt søgt om et kompensationsbeløb på 200.000 kr. til alle øvrige omkostninger end selve aftalen med kommunikationskonsulenten. I så fald kan du søge om at få maksimalt 20.000 kr. i kompensation til kommunikationskonsulenten. Dit samlede kompensationsbeløb bliver dermed 220.000 kr.      

17.2. Væsentligt ændrede arrangementer

For væsentligt ændrede arrangementer, som afvikles i perioden 10. december 2021 til 15. februar 2022, kan der medtages omkostninger fra juridisk bindende aftaler, der er indgået efter den ovenstående frist, hvis:

 1. Arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelsen af aftalen (se Ad. 1) Økonomisk ansvarlighed), og
 2. Aftalen er nødvendig for afholdelsen af arrangementet (se Ad. 2) Nødvendige aftaler), og
 3. Eventuel aftale med eksterne konsulenter overholder ordningens øvre grænse (se Ad. 3) Særligt i forhold til eksterne konsulenter).     

Ad. 1) Økonomisk ansvarlighed

Udvisning af økonomisk ansvarlighed betyder, at du skal kunne dokumentere, at du ved indgåelsen af aftalen har haft samme fokus på at opnå en rimelig pris, kvalitet osv., som hvis der ikke havde eksisteret en kompensationsordning, der kunne finansiere købet. Dette dokumenteres bl.a. ved indhentelse af flere tilbud for ydelsen/varen, forhandlinger om prisen og endeligt ved, at du kan vise, at aftalens indhold og prisen er sammenlignelig med lignende aftaler for sammenlignelige arrangementer.

Ad. 2) Nødvendige aftaler

Aftalen vurderes som værende nødvendig for afholdelsen af arrangementet, hvis aftalen omhandler ydelser, som enten:

 1. almindeligvis indgår i afholdelsen af sammenlignelige arrangementer, eller
 2. ekstraordinært indgår i afholdelsen af arrangementet, fordi de er konsekvenser af arrangørens bestræbelser på at leve op til myndighedernes coronavirus/covid-19 retningslinjer (fx værnemidler og covid-19-tests).

Ad. 3) Særligt ift. eksterne konsulenter

Hvis aftalen er indgået efter ovenstående frister og omhandler køb af eksterne konsulentydelser (fx serviceydelser indenfor jura, revision, IT, kommunikation og lignende), så gælder der to særlige lofter for, hvilket omfang omkostningerne kan kompenseres i:

 1. Aftaler med eksterne konsulenter, som du har indgået med henblik på at undgå eller reducere en omkostning (tabsbegrænse), kan kompenseres på op til 15 % af kontraktsummen for omkostningen.

Eksempel: Arrangøren har hyret en advokat til at vurdere, hvordan arrangøren kan komme ud af aftalen med en leverandør, hvor kontraktsummen var 300.000 kr. I så fald, kan arrangøren maksimalt få 45.000 kr. (15 % af 300.000 kr.) i kompensation til aftalen med advokaten.    

 1. Øvrige aftaler af anden art med eksterne konsulenter kompenseres med op til 10 % af kompensationsbeløbet fra ansøgningen fratrukket selve kompensationen for aftalen.

Eksempel: Du har pga. aflysning af arrangementet været nødsaget til at hyre en kommunikationskonsulent til at varetage billetrefusionen til kunderne. Du har samtidigt søgt om et kompensationsbeløb på 200.000 kr. til alle øvrige omkostninger end selve aftalen med kommunikationskonsulenten. I så fald kan du søge om at få maksimalt 20.000 kr. i kompensation til kommunikationskonsulenten. Dit samlede kompensationsbeløb bliver dermed 220.000 kr.      

18
Kapitel
Bilag 5 – Kompensation med loft på 2,3 mio. euro

Arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 15. februar 2022 kan være omfattet af statsstøttebestemmelsen TF 3.1.

Visse kompensationsberettigede arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 15. februar 2022 kompenseres i medfør af statsstøttebestemmelsen TF 3.1. Virksomheden kan i så fald højst modtage 2,3 mio. euro i kompensation efter denne statsstøttebestemmelse.

Statsstøttebestemmelsen TF 3.1 fremgår af pkt. '3.1. Begrænset støttebeløb' i Europa-Kommissionens 'Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud'.

18.1. Arrangementerne er opdelt i følgende fire kategorier, som afgør, om de er omfattet af TF 3.1.

 1. Arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 18. december 2021
 2. Arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022
 3. Arrangementer i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022
 4. Arrangementer, der er omfattet af en omstillingsperiode frem til 15. februar 2022

 

Ad 1) Arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 18. december 2021

Alle kompensationsberettigede arrangementer i perioden 10. december 2021 til og med 18. december 2021 vil være omfattet af TF 3.1.

Ad 2) Arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022

Alle kompensationsberettigede arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022 er som udgangspunkt ikke omfattet af TF 3.1. Dog vil kompensation til eventuelle omkostninger til aftaler indgået med kunstnere, som indeholder nye annullationsbestemmelser tilføjet efter 15. marts 2021, være omfattet af TF 3.1Læs punkt 4.15. Særligt i forhold til aftaler med kunstnere.

Ad 3) Arrangementer i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022

Arrangementer i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022 kompenseres under TF3.1, hvis de hverken var omfattet af forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter, eller var forhindret i at kunne blive afholdt som oprindeligt planlagt pga. statslige coronavirus/covid-19 foranstaltninger, der fastsætter grænser for deltagerantal. Det vil sige, at arrangementer – som ikke kunne afholdes som oprindeligt planlagt pga. andre gældende statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud end opridset – er omfattet af TF 3.1.

Arrangementer i denne periode, som på afviklingstidspunktet ikke var omfattet af statslige coronavirus/covid-19 restriktioner og/eller forbud kan også være omfattet af en omstillingsperiode, hvorfor de ville kunne kompenseres. Se næste punkt om omstillingsperioderne.

Ad 4) Arrangementer, der er omfattet af omstillingsperioder frem til og med 15. februar 2022

For alle arrangementer, der er omfattet af kriterierne for arrangørordningen, er der indført en omstillingsperiode, som løber fra udløbsdatoen af de relevante restriktioner og/eller forbud.

Herefter kan arrangementer i perioden 16. januar 2022 til og med 15. februar 2022, uanset om de var omfattet af forbud eller restriktioner på afviklingstidspunktet, bevilliges kompensation, såfremt de blev aflyst, udskudt eller væsentligt ændret pba. forudgående restriktioner og/eller forbud.

 • Omstillingsperioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022

Arrangementer, der skulle have været afviklet i denne periode, kan bevilliges kompensation, hvis de restriktioner og/eller forbud, der gjorde sig gældende fra den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022, forhindrede arrangementet i at blive afholdt som oprindeligt planlagt.

 • Omstillingsperioden 1. februar 2022 til og med 15. februar 2022

Arrangementer, der skulle havde været afviklet i denne periode, kan bevilliges kompensation, hvis de restriktioner og/eller forbud, der gjorde sig gældende fra den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 2022, forhindrede arrangementet i at blive afholdt som oprindeligt planlagt. 

 

Alle arrangementer, der er omfattet af omstillingsperioderne, kompenseres under TF 3.1.

18.2. Hvis arrangementet er omfattet af statsstøttebestemmelsen TF 3.1

Modtages der kompensation i medfør af statsstøttebestemmelsen TF 3.1, er der et kompensationsloft på 2,3 mio. euro (ca. 17,1 mio. kr.). Loftet gælder for al kompensation, som virksomheden modtager under statsstøttebestemmelsen. Det betyder, at al kompensation givet under statsstøttebestemmelsen TF 3.1 på tværs af de statslige kompensationsordninger (fx visse former for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger) og på tværs af kompensationsperioder skal medregnes.

Det samlede beløb, som virksomheden får udbetalt i kompensation under statsstøttebestemmelsen, må ikke overstige 2,3 mio. euro. Ved beregningen af beløbsgrænsen betragtes alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, som én virksomhed. Det betyder, at beregningen af hvornår beløbsgrænsen på 2,3 mio. euro er nået, opgøres samlet for virksomheder, der er en del af samme koncern eller koncernlignende forhold.

Kompensationsbeløbet, som udbetales fra arrangørordningen under den statsstøttebestemmelsen TF 3.1, vil fremgå af udbetalingsbrevet. Hvis virksomheden samlet set får udbetalt mere end 2,3 mio. euro efter statsstøttebestemmelsen TF 3.1, skal beløbet, der overstiger loftet, betales tilbage.

Ansøgeren gøres dertil opmærksom på, at virksomheden skal overholde betingelser, herunder bestemmelser om kumulation og maksimale støtteintensiteter, i øvrige tilskuds- eller kompensationsstøtteordninger i henhold til de minimis-forordningerne eller i henhold til gruppefritagelsesforordningerne.

Det vil sige, at det er den ansøgende virksomheds ansvar at sikre, at modtaget støtte efter statsstøttebestemmelsen TF 3.1 ikke påvirker grundlaget for eventuel anden støtte, som virksomheden modtager fra andre myndigheder, herunder fx de minimis-støtte eller gruppefritaget støtte. Det kan fx være tilfældet, hvis virksomheden modtager gruppefritaget støtte (tilskud), som er betinget af, at virksomheden alene får dækket sine omkostninger og en rimelig fortjeneste. Hvis du som ansøger er i tvivl om, hvorvidt støtten efter denne ordning kan påvirke din anden støtte, skal du rette henvendelse til den myndighed, der udbetaler den anden støtte.

19
Kapitel
Bilag 6 – Kriseramte virksomheder

Der gælder forskellige regler, alt efter om din virksomhed enten er en: a) Mikro eller lille virksomhed b) Mellemstor eller stor virksomhed

Ad. a) Mikro eller lille virksomhed

Mikro og små virksomheder er berettiget til kompensation efter kompensationsordningen for arrangører, selvom de var kriseramte den 31. december 2019, forudsat, at virksomheden ikke er under konkursbehandling på afgørelsestidspunktet og ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte. Redningsstøtte er fx støtte, som er godkendt efter Europa-Kommissionens Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014/C 249/01).

Ad. b) Mellemstor eller stor virksomhed

Mellemstore og store virksomheder, som var kriseramte den 31. december 2019, er ikke berettiget til kompensation efter kompensationsordningen for arrangører. Det er uden betydning for retten til kompensation, hvis din virksomhed kunne eller kan anses som kriseramt på et tidligere eller senere tidspunkt.

19.1. Er min virksomhed mikro, lille, mellemstor eller stor?

Definitionen på, hvorvidt en virksomhed er stor, mellemstor, lille eller mikro, findes i artikel 2 i bilag 1 til Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014:

 • Mikrovirksomheder er virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. euro.
 • Små virksomheder er virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. euro.
 • Mellemstore virksomheder er virksomheder, der beskæftiger mindre end 250 personer, og som enten har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. euro, eller en årlig samlet balance på højest 43 mio. euro
 • Store virksomheder er virksomheder, som beskæftiger mindst 250 personer, og har en årlig omsætning som overstiger 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på mere end 43 mio. euro.

Mikro og små virksomheder er berettiget til kompensation efter kompensationsordningen for arrangører, selvom de var kriseramte den 31. december 2019, forudsat, at virksomheden ikke er under konkursbehandling og ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte. Redningsstøtte er fx støtte, som er godkendt efter Europa-Kommissionens Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014/C 249/01).

19.2. Er min virksomhed kriseramt?

Definitionen på, hvorvidt en virksomhed er kriseramt, findes i artikel 2, nr. 18, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, og afhænger af, hvorvidt der er tale om en virksomhed med begrænset eller personlig hæftelse.

Virksomheder med begrænset hæftelse (fx anparts- eller aktieselskaber) anses som kriseramte, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer.
 • Over halvdelen af virksomhedens tegnede kapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække de akkumulerede tab fra reserverne (og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) forekommer et negativt akkumuleret beløb på over halvdelen af den tegnede kapital.
 • Virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan.

 

Virksomheder med personlig hæftelse (fx enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber) anses som kriseramte, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer.
 • Over halvdelen af virksomhedens kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede tab.
 • Virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan.

 

Særligt for store virksomheder

Ud over de tidligere nævnte tilfælde anses store virksomheder også som kriseramte, hvis virksomheden i de seneste to år har haft og stadig har:

 • En gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og
 • En EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 (begge kriterier skal være opfyldt).

20
Kapitel
Bilag 7 – Kompensation for mindre spillesteder

Mindre spillesteder kan søge kompensation til deres arrangementer med et forventet deltagerantal på 51-349 deltagere, som er aflyst, udskudt eller væsentligt ændrede på grund af statslige covid-19 restriktioner og/eller forbud.

Et mindre spillested defineres som en arrangør, hvis primære formål er at afholde arrangementer som koncerter, standup optræden og lignende med under 350 deltagere i lokaler, som arrangøren fast råder over.

Et mindre spillesteds arrangement med et forventet deltagerantal på 51-349 er omfattet af arrangørordningen, såfremt det mindre spillested er hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet, samt at de øvrige betingelser er opfyldt.

Mindre spillesteder er dog ikke omfattet af arrangørordningens betingelser om skærpet økonomisk ansvarlighed, når de søger kompensation for arrangementer med mellem 51-349 deltagere. Betingelserne om skærpet økonomisk ansvarlighed gælder for aftaler (kontrakter) med kunstnere, der er indgået efter den 15. marts 2021 og fremgår i bekendtgørelsen § 8, stk. 2. Læs punkt 4.15 Særligt i forhold til aftaler med kunstnere.

 

20.1. Mindre spillesteders arrangementer med mindst 350 deltagere

Et mindre spillested kan også søge kompensation for eventuelle kompensationsberettigede arrangementer med mindst 350 deltagere.

Hvis du søger kompensation for mindre spillesteders arrangementer (med forventede deltagerantal på 51-349) og for større arrangementer (med forventede deltagerantal på mindst 350), bør du ansøge for alle arrangementer i én ansøgning og én tabsopgørelse. Læs mere under Kapitel 5 - Udfyldelse af Erhvervsstyrelsens regnskabsskabeloner.

20.2. Hvordan ansøges der om kompensation?

Et mindre spillested ansøger om kompensation gennem den samme digitale blanket på Virk samt med de samme regnskabsskabeloner mv., som arrangørordningens øvrige ansøgere.