Vejledning om

Sundhedsmæssig forsvarlig indretning af forlystelsesparker, kasinoer, spillehaller og indendørsfaciliteter som lege- og badelande m.v.

Disse retningslinjer vedrører udendørs lokaliteter beliggende i forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier og lignende, samt indendørs lokaler i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og badelande m.v.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. juli 2021

Sektorpartnerskabets retningslinjer

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

1
Kapitel
Indledning

Som følge af Aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021 samt Rammeaftale af 22. marts 2021 om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række restriktioner og tiltag for at begrænse smitterisikoen i Danmark. 

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet samt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om lovkrav, som er strafbare ikke at overholde.

Der påhviler den enkelte virksomhed et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne. Erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer har ligeledes et stort ansvar for, at deres medlemmer efterlever retningslinjerne.

Information om vandrende arbejdstagere

2
Kapitel
Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Forlystelsesparker bør have særligt fokus på styring af gæstekapacitet, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på parkens størrelse og risikoen for sammenstimling. 
   
 • Forlystelsesparker bør have fokus på styring af gæstestrømme på området og i relevant omfang overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og ved forlystelser, og der kan med fordel ske køstyring, fx via nummersystem, app eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge tætte forsamlinger.
   
 • Særligt forlystelsesparker har mange forskellige typer af forlystelser og bør for hver forlystelse tage stilling til, hvordan gæster bør anbringes for at minimere smitterisiko. Det må vurderes konkret af forlystelsesparken, om forlystelser kan holde åbent, jf. nedenfor ift. forlystelser. 
   
 • Forlystelser bør alene holdes åbne, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og det ikke medfører øget smitterisiko. Det kan fx være, at der er etableret afskærmning, der effektivt forhindrer smittespredning, eller at der kun køres med et selskab ad gangen. 
  • I forlystelser, hvor man sidder ansigt-til-ansigt, bør gæster fra forskellige husstande eller selskaber dog anbringes med mindst 2 meters afstand. 
    
 • Forlystelsesparker kan anbringe gæster, der er en del af samme selskab, sammen i forlystelser. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Det kan fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
   
 • I indendørs faciliteter/lokaler i forlystelsesparker m.v., kasinoer, spillehaller og indendørsfaciliteter som legelande og badelande m.v. skal der minimum være 4 kvadratmeter pr. kunde, besøgende eller lignende. Dog 2 kvadratmeter hvis kunde, besøgende eller lignende i det væsentlige er siddende. 
   
 • Medarbejdere, der opererer forlystelser og attraktioner m.v., bør så vidt muligt være afskærmet fra gæsterne. 
   
 • Virksomhederne bør vurdere, om det er relevant med anvendelse af værnemidler for medarbejdere, der har tæt ansigt-til-ansigt kontakt med gæster i længere tid eller mange gange i løbet af dag, fx i forbindelse med kontrol af, om gæster til forlystelser i forlystelsesparker er fastspændt.
   
 • Virksomhederne bør lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktflader i forlystelser og attraktioner m.v., fx sikkerhedsbøjler og sæder i forlystelser m.v., spilleborde på kasinoer og spillemaskiner i spillehaller.
   
 • Virksomhederne bør tilbyde håndsprit (70-85% alkohol) forud for og efter brug af den enkelte forlystelse eller attraktion m.v.
   
 • Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne. 

3
Kapitel
Adfærd og hygiejne

Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomhedens lokaler eller lokaliteter, skal oplyses om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Arbejdsgiveren bør forebygge, at medarbejderne udvikler hudlidelser når fx håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet. Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere. 
   
 • Der skal vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Virksomheder bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.
   
 • Den konkrete virksomhed bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v., som hyppigt berøres af mange. Rengøring kan i mange tilfælde ske med vand og sæbe, hvis ikke andet er relevant i forhold til fx fødevaresikkerhed.
   
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle berøringsoverflader afvaskes, og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder.
   
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
   
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, sengetøj, servietter m.v. sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine. 

4
Kapitel
Håndtering af sygdom og symptomer

Ansatte med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt. 

 • Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”. 
   
 • Ved påvisning af tilfælde bekræftet med COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de kontakte ledelsen for virksomheden. 
   
 • Hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes, og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres. 
   
 • Ledelsen bør sikre, at der i virksomhederne foreligger en instruks for håndtering af ansatte eller gæster med symptomer på COVID-19.
   
 • Lokale smitteudbrud kan være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små i lokalsamfundet. Hvilke tiltag, der vurderes nødvendige, afhænger af den konkrete lokale situation.  
   
 • Ekstraordinære midlertidige tiltag for at sikre effektiv smitteinddæmning lokalt såvel som nationalt kan forekomme og skal følges forud for disse retningslinjer.  

5
Kapitel
Informationsmateriale

Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Der skal ved indgangen til lokaler på serveringssteder opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for. 
   
 • Der kan i relevant omfang skiltes på flere sprog. 
   
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende coronapas.
   
 • Sundhedsmyndighederne stiller informationsmateriale på flere sprog til rådighed for indrejsende. Det er aftalt med relevante erhvervsorganisationer, at virksomhederne kan bistå med at videreformidle informationsmaterialet til udenlandske turister. Informationsmaterialet kan sendes til gæster forud for ankomst og/eller udleveres ved ankomst. 
   
 • Der kan opfordres til, at man downloader og aktivt bruger myndighedernes smartphone-app (”Smitte|Stop”).  
   
 • For officielle skilte fra myndighederne henvises til informationsmateriale på coronasmitte.dk. Find materialet på coronasmitte.dk

6
Kapitel
Krav om Coronapas

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende i forlystelsesparker m.v., kasinoer, spillehaller og indendørsfaciliteter som legelande og badelande m.v. kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det vil fx kunne ske i forbindelse med, at der betales for entré til lokalet eller lokaliteten. 

Når virksomheden har kontrolleret coronapas ved indgangen, vil kunder, besøgende og lignende resten af dagen kunne benytte faciliteterne inden for det afgrænsede område. Kunder, besøgende og lignende vil således ikke efterfølgende skulle vise coronapas ved ankomst til lokaler i det afgrænsede område hvor det er et selvstændigt krav, at der forevises coronapas. For forlystelsesparker, omrejsende tivolier og øvrige lokationer, hvor der gælder krav om coronapas, men som ikke har et naturligt adgangspunkt1 gælder det, at der skal fremvises gyldigt coronapas for adgang til forlystelser og lokaler. Såfremt forlystelsesparker og omrejsende tivolier anvender unikke daglige turbånd, kan virksomheden kontrollere coronapas ved kundens køb af det unikke turbånd, således at virksomheden kan kontrollere for gyldigt turbånd og coronapas samtidigt. Personer, som ikke har købt unikt turbånd og således ikke i den forbindelse er blevet kontrolleret for coronapas, skal fremvise coronapas for adgang til forlystelser og lokaler. Sanitetsbygninger er dog undtaget, således at man kan benytte disse uden at skulle fremvise gyldigt coronapas.

Har lokaler, hvor det er et selvstændigt krav, at der forevises coronapas, indgang både ind mod forlystelsesparken m.v. og ud mod gaden, er det en forudsætning, at tilstrømningen af kunder, besøgende og lignende kan kontrolleres. Gæster, der ankommer til lokaler med krav om at forevise coronapas fra gaden, vil skulle vise coronapas i forbindelse med deres ankomst til lokalet. 

Er der tale om flerdagesophold, skal coronapasset være gældende for samtlige dage. Coronapasset skal således enten kontrolleres dagligt ved indgangen, eller der skal på anden måde kontrolleres, at coronapasset er gyldigt i hele konferenceperioden. 

Hvis kunder, besøgende og lignende forlader stedets område, vil de skulle forevise coronapas for på ny at få adgang til området.  

 • Ved et coronapas forstås dokumentation for ét af følgende forhold (se note):
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller en antigentest/hurtigtest, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.2 
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.3 
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

1  Herunder forlystelsesparker m.v., hvor der ikke er en fysisk eller juridisk person, der råder over forlystelsesparkområdet på en sådan måde, at området fx kan indhegnes.
2  Antigentest foretaget som superviseret selvtest på uddannelsesinstitution indgår i coronapas som dokumentation for test. Det fremgår af modellen for superviseret selvtest, at der er en superviser til stede i podningssituationen som bistår med aflæsning af resultatet af testen, hvorfor testresultatet kontrolleres i modsætning til hjemmetest. Der er lige nu ikke CE-godkendte produkter til selvtest/hjemmetest på det danske marked. Når hjemmetest kommer på markedet, vil disse ikke kunne indgå i coronapas som dokumentation for test. Ifølge gældende regler skal en virksomhed registreres hos Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt sundhedspersoner udfører behandling, herunder test for covid-19, i eller fra virksomheden. Når sundhedspersoner udfører behandling, medfølger der en række pligter, bl.a. journalføringspligt, pligt til at indhente samtykke m.v. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder. 
3  Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
   
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
   
 • Kravet om medbragt identifikationskort gælder ikke for anvendelse af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”. Herudover gælder kravet ikke for sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen. Der må alene tillades adgang til besøgende og lignende, der kan forevise et gyldigt coronapas. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
   
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
  • Børn under 16 år.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Navnet på certifikatet skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.
    
 • For personale til virksomheden gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
   
 • Anbefalingen om test af personale gælder ikke for personer med: 
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst otte måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.4
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
   • Ved positivt svar fra hurtigtest: Der bør igangsættes selvisolation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derudover bør der reageres på positive testresultater i relation til kontaktopsporing. Personer med positive antigentest/hurtigtest bør få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt og dette bør der rådgives om af firmaet/myndigheden, der har udført antigentesten/hurtigtesten. Såfremt PCR-testen er negativ, og personen ikke har symptomer, skal selvisolation og kontaktopsporing afsluttes.Læs Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for brug af antigentest/hurtigtest 
     
 • Såfremt ansatte pålægges test af arbejdsgiveren, skal dette så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Der henvises til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.
   
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

4 Et vaccinationsforløb mod covid-19, der kræver to eller flere doser, anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennem-ført 14 dage efter denne ene dosis.

7
Kapitel
Manglende overholdelse af krav om coronapas

 • Med bøde straffes den, der overtræder: 
  • manglende opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas og bortvisning samt 
  • ikke sikrer der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor.
    
 • Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler og lokaliteter m.v. efter at være blevet bortvist. 
   
 • Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Der henvises i øvrigt til den gældende bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19, hvor de gældende forsamlingsforbud fremgår. Endelig henvises til Retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer m.v. både for så vidt angår generelle hensyn om tilrettelæggelse af arbejdet, indretning af lokaler, adfærd og hygiejne m.v. og specifikke hensyn. 

Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer. 

Yderligere vejledning og materiale