Vejledning om

Statsstøtteregler på faste omkostninger

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – forventer at modtage mere end ca. 13,3 mio. kr. i kompensation, kan din kompensation blive påvirket af Europa-Kommissionens statsstøttelofter. Her kan du få vejledning til kompensationsmulighederne under forskellige statsstøttebestemmelser – og dermed, hvordan du kan sikre din virksomhed den højest mulige kompensation.

  • Version
  • Seneste opdatering 14. juni 2021

Virksomheder er i denne sammenhæng koncernforbundne med andre virksomheder, hvis et overordnet selskab – alene eller i fællesskab med tilknyttede virksomheder – besidder 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en underordnet virksomhed.

Kompensationsordningerne administreres på nationalt niveau. Det betyder, at det udelukkende er danske virksomheder, som har betydning for koncernens overholdelse af statsstøttelofterne samt opgørelse af omsætningsnedgang og udækkede faste omkostninger.

1
Kapitel
Overblik over statsstøttebestemmelserne

Kompensationsordningen for faste omkostninger er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at når en virksomhed modtager kompensation for faste omkostninger, skal kompensationen udbetales i overensstemmelse med Kommissionens statsstøtteregler. På kompensationsordningen for faste omkostninger anvendes tre statsstøttebestemmelser, henholdsvis krisebestemmelsen, Temporary Framework (TF) 3.12 og Temporary Framework (TF) 3.1. 

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – ikke forventer at modtage mere end ca. 13,3 mio. kr. i kompensation, er det i udgangspunktet hensigtsmæssigt at søge kompensation under reglerne i TF 3.1.

For større virksomheder – og virksomheder, der er en del af større koncerner – kan det være relevant at undersøge mulighederne for at modtage hele eller dele af kompensation under krisebestemmelsen og/eller TF 3.12

Statsstøttebestemmelserne anvendes for forskellige perioder og for forskellige dele af faste omkostninger – dette er gengivet overordnet i tabellen. Indholdet af tabellen er uddybet nedenfor.

Statsstøtte Kompensationsloft (knyttet til) Omsætningsnedgang Anvendelse Periode
Krise

30 mio. kr./måned.

Opgøres på CVR.

35 pct.

Opgøres på CVR.

Generel ordning

Fuldt tvangslukkede samt leverandører til store arrangementer

Rejserestriktioner.

9/3 - 8/7 2020

 

9/7 2020 - og frem til forbud ophæves.

 

9/7 - 31/8 2020 samt 1/11 2020 - 20/4 2021 

TF 3.12

10 mio. EUR i alt for perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021.

Opgøres på koncernniveau.

30 pct.

Opgøres på koncernniveau1 

Virksomheder ramt af restriktioner og med udækkede faste omkostninger (underskud i kompensationsperioden)

Generel ordning, for virksomheder med udækkede faste omkostninger (underskud i kompensationsperioden)

9/7 2020

9/12 2020- 

TF 3.1

1,8 mio. EUR i alt for perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021.

Opgøres på koncernniveau.

30 pct.

Opgøres på CVR.

Virksomheder ramt af restriktioner.

Generel ordning.

9/7 2020

9/12 2020-
 

1. Der er tale om et mindstekrav til omsætningsnedgang for den samlede koncern. For koncerner, der lever op til mindstekravet for omsætningsnedgang, ydes kompensationen fortsat pr. CVR-nummer, baseret på CVR-nummerets faktiske omsætningsnedgang.

2
Kapitel
Definition af en koncern

Reglerne i Temporary Framework forudsætter, at der anvendes et såkaldt bredt virksomhedsbegreb. Det indebærer, at alle enheder, som faktisk eller i praksis kontrolleres af samme enhed, skal betragtes som én virksomhed (koncern).

Koncernbegrebet følger af artikel 3 i bilag I i Kommissionens gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (651/2014) og dækker både ’partnervirksomheder’ og ’tilknyttede virksomheder’. Det vil sige, at virksomheder i udgangspunktet skal anses som værende koncernforbundne, hvis en virksomhed (den overordnede virksomhed) alene eller i fællesskab med tilknyttede virksomheder besidder 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed (den underordnede virksomhed).

Koncernbegrebet er ikke relevant, når der søges kompensation under krisebestemmelsen.

3
Kapitel
Opgørelse af kompensationsloft

Når der ydes kompensation under krisebestemmelsen, kan der maksimalt udbetales 30 mio. kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nummer). Det vil sige, at koncerner, der består af flere virksomheder, potentielt kan modtage mere end 30 mio. kr. pr. måned.

Når der ydes kompensation inden for TF-bestemmelserne, kan der maksimalt udbetales hhv. 10 mio. EUR (TF 3.12) og 1,8 mio. EUR (TF 3.1) til den samlede koncern. Anden kompensation (statsstøtte) end faste omkostninger, som er modtaget under henholdsvis TF 3.12 og TF 3.1, tæller også med i det maksimale kompensationsloft. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at der ikke søges kompensation, som for den samlede koncern overstiger kompensationsloftet. 

4
Kapitel
Krav til omsætningsnedgang

For at kunne modtage kompensation under krisebestemmelsen, skal virksomheden som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 35 pct. som følge af én eller flere af de restriktioner – dvs. fuldt tvangslukkede, leverandører til store arrangementer samt rejserestriktioner – som er godkendt under krisebestemmelsen. Dette skal virksomheden dokumentere som en del af ansøgningen.

For at kunne modtage kompensation under TF 3.12, skal den samlede koncern som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. som følge af coronavirus. Virksomheder, der er en del af koncernen, kan herefter søge baseret på virksomhedens egen omsætningsnedgang, og kompensationen beregnes ud fra trappemodellen. Hvis virksomheden søger under de målrettede kompensationsordninger (fra 9. juli til 8. december 2020), skal virksomheden dokumentere, at omsætningsnedgangen skyldes én eller flere af de kompensationsberettigede restriktioner.

Når der søges kompensation under TF 3.1, er der ikke krav til omsætningsnedgang for den samlede koncern. For at kunne modtage kompensation under TF 3.1 skal virksomheden som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. som følge af coronavirus, og kompensationen beregnes ud fra trappemodellen. Hvis virksomheden søger under de målrettede kompensationsordninger (fra 9. juli til 8. december 2020), skal virksomheden dokumentere, at omsætningsnedgangen skyldes én eller flere af de kompensationsberettigede restriktioner. 

5
Kapitel
Udækkede faste omkostninger (tab)

Når der ydes kompensation under TF 3.12, kan den samlede kompensation ikke udgøre mere end 70 pct. (90 pct. for små og mikro virksomheder) af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. Hermed skal forstås, at det er den samlede koncern der har et negativt resultat i perioden, hvor virksomheden modtager kompensation for sine faste omkostninger. Koncernen skal modregne eventuel kompensation modtaget fra andre støtteordninger, når resultatet opgøres. Det vil fx sige, at hvis koncernen før modtagelsen af kompensation forventer et underskud på 1 mio. kr., og koncernen modtager 100.000 kr. i lønkompensation, er det forventede underskud 900.000 kr.

For at kunne søge under reglerne for små og mikro virksomheder – hvor den samlede kompensation kan udgøre 90 pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden – skal koncernen have ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede eller både en omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR (fra virksomhedens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020). 

Der er ikke et krav om udækkede faste omkostninger, når der søges kompensation under hhv. krisebestemmelsen og TF 3.1

6
Kapitel
Spørgsmål og svar

6.1. Min virksomhed er en del af en koncern. Skal jeg gøre noget særligt ifm. min ansøgning?

Når du søger om kompensation for faste omkostninger, skal du i ansøgningsmodulet at angive, om din virksomhed er en del af en koncern. Hvis dette er tilfældet, bliver du bedt om at indsende en oversigt over de koncernforbundene CVR-numre til fasteomkostninger@erst.dk.

Erhvervsstyrelsen gennemgår herefter de indsendte CVR-numre. I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer det nødvendigt, vil styrelsen bede dig om at indseende yderligere informationer om tidligere modtaget kompensation, samt hvilke beløb der forventes ansøgt ved næste ansøgninger på henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12. 

6.2. De 1,8 mio. EUR under TF 3.1 er ikke tilstrækkeligt for min virksomhed – eller den koncern, min virksomhed er en del af. Hvor kan jeg få vejledning?

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – forventer at modtage mere i kompensation end 1,8 mio. EUR og ønsker vejledning fra Erhvervsstyrelsen kan du udfylde nedenstående skema og sende til fasteomkostninger@erst.dk.

Du vil herefter blive kontaktet af styrelsen, som vil vejlede dig i forhold til dine muligheder for at få kompensation udbetalt under TF 3.12 og/eller krisebestemmelsen.

6.3. Min virksomhed – eller den koncern, min virksomhed er en del af – har modtaget for meget i kompensation. Hvad skal jeg gøre?

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – har modtaget for meget kompensation, kan Erhvervsstyrelsen vejlede dig om mulighederne for at flytte hele eller dele af kompensation til andre statsstøttebestemmelser. Hvis I fx har modtaget mere end 1,8 mio. EUR under TF 3.1, kan hele eller dele af kompensation evt. flyttes til krisebestemmelsen eller TF 3.12.

Hvis du ønsker vejledning fra Erhvervsstyrelsen kan du udfylde nedenstående skema og sende til fasteomkostninger@erst.dk.

Du vil herefter blive kontaktet af styrelsen, som vil vejlede dig i forhold til dine muligheder for at få kompensation udbetalt under TF 3.12 og/eller krisebestemmelsen.