Vejledning om

Statsstøtteregler på faste omkostninger

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – forventer at modtage mere end ca. 17 mio. kr. i kompensation, kan din kompensation blive påvirket af Europa-Kommissionens statsstøttelofter. Her kan du få vejledning til kompensationsmulighederne under forskellige statsstøttebestemmelser – og dermed, hvordan du kan sikre din virksomhed den højest mulige kompensation.

  • Version
  • Seneste opdatering 7. december 2021

Virksomheder indgår – i denne sammenhæng – i udgangspunktet i en koncern, når en virksomhed direkte eller indirekte kontrollerer flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller har mulighed for at udøve en bestemmende indflydelse på en anden virksomhed. Det vil sige, at der er tale om en koncerndefinition, som er tæt på definitionen i årsregnskabsloven.


Kompensationsordningerne administreres på nationalt niveau. Det betyder, at når der ses på fordeling af statsstøttelofterne samt opgørelse af omsætningsnedgang og udækkede faste omkostninger, skal der kun ses på danske virksomheder. Udenlandske virksomheder kan dog godt være med til at danne en koncernforbindelse med to eller flere danske virksomheder. 

1
Kapitel
Overblik over statsstøttebestemmelserne

Kompensationsordningen for faste omkostninger er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at når en virksomhed modtager kompensation for faste omkostninger, skal kompensationen udbetales i overensstemmelse med Kommissionens statsstøtteregler. På kompensationsordningen for faste omkostninger anvendes tre statsstøttebestemmelser, henholdsvis krisebestemmelsen, Temporary Framework (TF) 3.12 og Temporary Framework (TF) 3.1. 

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – ikke forventer at modtage mere end ca. 17 mio. kr. i kompensation, er det i udgangspunktet hensigtsmæssigt at søge kompensation under reglerne i TF 3.1.

For større virksomheder – og virksomheder, der er en del af større koncerner – kan det være relevant at undersøge mulighederne for at modtage hele eller dele af kompensation under krisebestemmelsen og/eller TF 3.12.

Statsstøttebestemmelserne anvendes for forskellige perioder og for forskellige dele af faste omkostninger – dette er gengivet overordnet i tabellen. Indholdet af tabellen er uddybet nedenfor.

Statsstøtte

Bestemmelse

Kompensationsloft

Omsætning

(nedgang)

Anvendelse Periode
Krise

30 mio. kr./måned.

Opgøres på CVR-niveau.

35 pct. / 45 pct.

Opgøres på CVR-niveau.

Generel ordning

Fuldt tvangslukkede samt leverandører til store arrangementer

Rejserestriktioner.

9/3 - 8/7 2020

 

9/7 2020 - 31/8 2021

 

9/7 - 31/8 2020 samt 1/11 2020 - 20/4 2021 

TF 3.1

2,3 mio. EUR i alt for perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. juni 2022.

Opgøres på koncernniveau.

30 pct. / 45 pct.

Opgøres på CVR-niveau

Virksomheder ramt af restriktioner.

Generel ordning.

9/7 2020

9/12 2020 

TF 3.12

12 mio. EUR i alt for perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. juni 2022.

Opgøres på koncernniveau.

30 pct. / 45 pct. Opgøres på CVR-niveau samt

30 pct. som opgøres på koncernniveau1 

Virksomheder ramt af restriktioner og med udækkede faste omkostninger (underskud i kompensationsperioden)

Generel ordning, for virksomheder med udækkede faste omkostninger (underskud i kompensationsperioden)

9/7 2020

9/12 2020
 

1. Der er tale om et mindstekrav til omsætningsnedgang for den samlede koncern. For koncerner, der lever op til mindstekravet for omsætningsnedgang, ydes kompensationen fortsat pr. CVR-nummer, baseret på CVR-nummerets faktiske omsætningsnedgang.

2
Kapitel
Definition af en koncern

Koncernbegrebet følger af artikel 3 i bilag I i Kommissionens gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (651/2014) og dækker over ’tilknyttede virksomheder’. To eller flere virksomheder er tilknyttede, hvis der mellem dem består én eller flere af følgende forbindelser (”bestemmende indflydelse”):

  • En virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden virksomhed
  • En virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administration-, ledelses- eller tilsynsorganiset i en anden virksomhed
  • En virksomhed kan udøve en bestemmende indflydelse på en anden virksomhed i medfør af en aftale mellem virksomhederne eller en bestemmelse i en af virksomhedens vedtægter
  • En virksomhed råder i medfør af en aftale alene over flertallet af aktionærernes eller selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en anden virksomhed  

To virksomheder med en franchise er ikke nødvendigvis tilknyttede virksomheder. Det afhænger af vilkårene i de enkelte franchiseaftaler. Kun hvis aftalen indebærer en af de fire typer forbindelser, der er anført ovenfor, betragtes virksomhederne som tilknyttede.

Koncernbegrebet er ikke relevant, når der søges kompensation under krisebestemmelsen.

Særligt for fysiske personer, der handler i fællesskab.

Det fremgår af artikel 3, stk. 5 i bilag I i Kommissionens gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet, at en ”tilknyttet virksomhed” også kan opstå som følge af én eller flere fysiske personer:

”Virksomheder, mellem hvilke der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab, består en eller flere af disse forbindelser, betragtes også som til-knyttede virksomheder, hvis disse virksomheder udøver deres aktiviteter eller en del af deres aktiviteter på det samme relevante marked eller på tilgrænsende markeder.”

Særligt for virksomheder, der søger kompensation under TF 3.12

Virksomheder, der søger under TF.3.12, skal være opmærksomme på at der ved udregningen af koncernens samlede størrelse skal anvendes et bredere virksomhedsbegreb (Koncernens samlede størrelse har betydning for, hvor meget den samlede kompensation kan udgøre. Se afsnit 5 Udækkede faste omkostninger). Virksomheder er i denne sammenhæng koncernforbundne med andre virksomheder, hvis et overordnet selskab – alene eller i fællesskab med tilknyttede virksomheder – besidder 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en underordnet virksomhed, hvilket dækker over ”partnervirksomheder”.

Undtagelser til koncerndefinitionen

Det gælder dog, at en række virksomheder ikke skal anses som værende tilknyttede virksomheder, det vil sige, at selvom de har bestemmende indflydelse, danner de ikke en koncernrelation. Dette omfatter:

  1. offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer og investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder (»business angels«), forudsat at disse »business angels« samlet investerer under 1.250.000 EUR i en enkelt virksomhed.
  2. universiteter eller nonprofit-forskningscentre
  3. institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde
  4. selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og færre end 5 000 indbyggere.

Disse undtagelser gælder dog kun i det tilfælde, at moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den pågældende virksomhed. I det tilfælde hvor disse betingelser imødekommes, skal det ansøgende datterselskab erklære og begrunde, hvorfor moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den ansøgende virksomhed.

De ovenstående undtagelser gælder, også når begrebet partnervirksomheder skal anvendes. Her gælder undtagelserne uanset om moderselskabet direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den ansøgende virksomhed. 

3
Kapitel
Opgørelse af kompensationsloft

Når der ydes kompensation under krisebestemmelsen, kan der maksimalt udbetales 30 mio. kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nummer). Det vil sige, at koncerner, der består af flere virksomheder, potentielt kan modtage mere end 30 mio. kr. pr. måned.

Når der ydes kompensation inden for TF-bestemmelserne, kan der maksimalt udbetales 30 mio. kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nummer). Derudover kan der maksimalt udbetales hhv. 12 mio. EUR (TF 3.12) og 2,3 mio. EUR (TF 3.1) til den samlede koncern. Anden kompensation (statsstøtte) end faste omkostninger, som er modtaget under henholdsvis TF 3.12 og TF 3.1, tæller også med i det maksimale kompensationsloft. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at der ikke søges kompensation, som for den samlede koncern overstiger kompensationsloftet.

4
Kapitel
Krav til omsætningsnedgang

For at kunne modtage kompensation under krisebestemmelsen, skal virksomheden afhængigt af kompensationsperioden som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 35 pct. eller 45 pct. som følge af én eller flere af de restriktioner – dvs. fuldt tvangslukkede, leverandører til store arrangementer samt rejserestriktioner – som er godkendt under krisebestemmelsen. Dette skal virksomheden dokumentere som en del af ansøgningen.

For at kunne modtage kompensation under TF 3.12, skal den samlede koncern som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. som følge af coronavirus. Virksomheder, der er en del af koncernen, kan herefter søge baseret på virksomhedens egen omsætningsnedgang, og kompensationen beregnes ud fra trappemodellen. Virksomheden skal afhængigt af kompensationsperioden som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. eller 45 pct. som følge af coronavirus. Hvis virksomheden søger under de målrettede kompensationsordninger (fra 9. juli til 8. december 2020), skal virksomheden dokumentere, at omsætningsnedgangen skyldes én eller flere af de kompensationsberettigede restriktioner.

Når der søges kompensation under TF 3.1, er der ikke krav til omsætningsnedgang for den samlede koncern. For at kunne modtage kompensation under TF 3.1 skal virksomheden afhængigt af kompensationsperioden som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. eller 45 pct. som følge af coronavirus, og kompensationen beregnes ud fra trappemodellen. Hvis virksomheden søger under de målrettede kompensationsordninger (fra 9. juli til 8. december 2020), skal virksomheden dokumentere, at omsætningsnedgangen skyldes én eller flere af de kompensationsberettigede restriktioner. 

5
Kapitel
Udækkede faste omkostninger

Når der ydes kompensation under TF 3.12, kan den samlede kompensation ikke udgøre mere end 70 pct. (90 pct. for små og mikro virksomheder) af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden.

For at kunne søge under reglerne for små og mikro virksomheder – hvor den samlede kompensation kan udgøre 90 pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden – skal koncernen have ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede og en omsætning eller samlet balancesum på mindre end 10 mio. EUR (fra virksomhedernes seneste aflagte årsrapporter med balancedag senest den 29. februar 2020). Bemærk derudover, at der ved udregningen af koncernens samlede størrelse skal benyttes et bredere virksomhedsbegreb. Se afsnittet ’Særligt for virksomheder, der søger kompensation under TF 3.12’ under punkt 2 Definition af en koncern.

Ved udækkede faste omkostninger skal forstås, at det er den samlede koncern, der har et negativt resultat i perioden, hvor virksomheden modtager kompensation for sine faste omkostninger. Koncernen skal modregne eventuel kompensation modtaget fra andre støtteordninger, herunder dele af kompensationsordningen for faste omkostninger, som ikke er godkendt under TF 3.12, når resultatet opgøres. Det vil fx sige, at hvis koncernen før modtagelsen af kompensation forventer et underskud på 1 mio. kr., og koncernen modtager 100.000 kr. i lønkompensation og 100.000 kr. for faste omkostninger under krisebestemmelsen, er det forventede underskud 800.000 kr.

Der er ikke et krav om udækkede faste omkostninger, når der søges kompensation under hhv. krisebestemmelsen og TF 3.1

6
Kapitel
Spørgsmål og svar

6.1. Min virksomhed er en del af en koncern. Skal jeg gøre noget særligt ifm. min ansøgning?

Når du søger om kompensation for faste omkostninger, skal du i ansøgningsmodulet at angive, om din virksomhed er en del af en koncern. Hvis dette er tilfældet, bliver du bedt om at indsende en oversigt over de koncernforbundene CVR-numre til [email protected].

Erhvervsstyrelsen gennemgår herefter de indsendte CVR-numre. I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer det nødvendigt, vil styrelsen bede dig om at indseende yderligere informationer om tidligere modtaget kompensation, samt hvilke beløb der forventes ansøgt ved næste ansøgninger på henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12. 

6.2. De 1,8 mio. EUR under TF 3.1 er ikke tilstrækkeligt for min virksomhed – eller den koncern, min virksomhed er en del af. Hvor kan jeg få vejledning?

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – forventer at modtage mere i kompensation end 1,8 mio. EUR og ønsker vejledning fra Erhvervsstyrelsen kan du udfylde nedenstående skema og sende til [email protected].

Du vil herefter blive kontaktet af styrelsen, som vil vejlede dig i forhold til dine muligheder for at få kompensation udbetalt under TF 3.12 og/eller krisebestemmelsen.

6.3. Min virksomhed – eller den koncern, min virksomhed er en del af – har modtaget for meget i kompensation. Hvad skal jeg gøre?

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – har modtaget for meget kompensation, kan Erhvervsstyrelsen vejlede dig om mulighederne for at flytte hele eller dele af kompensation til andre statsstøttebestemmelser. Hvis I fx har modtaget mere end 1,8 mio. EUR under TF 3.1, kan hele eller dele af kompensation evt. flyttes til krisebestemmelsen eller TF 3.12.

Hvis du ønsker vejledning fra Erhvervsstyrelsen kan du udfylde nedenstående skema og sende til [email protected].

Du vil herefter blive kontaktet af styrelsen, som vil vejlede dig i forhold til dine muligheder for at få kompensation udbetalt under TF 3.12 og/eller krisebestemmelsen.