Vejledning om

Sletning og genregistrering af I/S og K/S

Denne vejledning handler om sletning og genregistrering af interessentskaber og kommanditselskaber registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

  • Version 2.0
  • Seneste opdatering 8. august 2019

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

1
Kapitel
Indledning

Vejledningen omhandler sletning og genregistrering af interessentskaber og kommanditselskaber, som er registrerede i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Der er således kun tale om de interessentskaber og kommanditselskaber, hvori samtlige interessenter henholdsvis komplementarer er aktieselskaber, anpartsselskaber (herunder iværksætterselskaber), partnerselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform.

Interessentskaber og kommanditselskaber, som ikke er registrerede i henhold til lov om visse er-hvervsdrivende virksomheder, kan i stedet være registreret i henhold til skatte- og afgiftsmæssig lovgivning eller i henhold til lov om det centrale virksomhedsregister (CVR-loven) på baggrund af pligten til at registrere reelle ejere. Vejledningen omhandler ikke disse interessentskaber og kommanditselskaber. 

2
Kapitel
Sletning

Reglerne om sletning af interessentskaber og kommanditselskaber fremgår af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12, stk. 1.  

Et kommanditselskab eller et interessentskab kan slettes af Erhvervsstyrelsens register, hvis:

  1. virksomheden anmelder, at en af interessenterne henholdsvis komplementarerne ikke længere er kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform,
  2. virksomheden ikke har registreret oplysninger om reelle ejere eller virksomheden har foretaget mangelfuld registrering af reelle ejere,
  3. virksomheden ikke har opbevaret dokumentation for oplysningerne om virksomhedens reelle ejere eller virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumentation om reelle ejere,
  4. virksomheden ikke længere har registreret nogen ledelse eller revisor og dette ikke afhjælpes senest ved udløbet af en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen eller
  5. ledelsen ikke til Erhvervsstyrelsen har indsendt årsrapport eller undtagelseserklæring i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom.

En virksomhed slettes efter nr. 1, hvis virksomheden ikke længere er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, fx hvis der indtræder en fysisk person som interessent eller komplementar. Sletningen påvirker ikke en eventuel registrering hos SKAT, og virksomheden vil blive videreført uændret under det samme CVR-nummer, hvis virksomheden er registreret i henhold til skatte- eller afgiftslovgivning. Når en virksomhed slettes efter nr. 1, vil det derfor forsat være muligt at drive virksomhed. Hvis virksomheden ikke er registreret i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen skal virksomheden registreres i henhold til CVR-loven  .

Hvis en virksomhed, omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, slettes efter nr. 2, 3, 4 eller 5, vil virksomheden ikke længere være aktiv i CVR, og virksomhedens registreringer i henhold til skatte- og afgiftslovgivning vil således også ophøre. Virksomheden har dermed ikke længere ret til lovligt at drive virksomhed, idet dette forudsætter en registrering i henhold til enten lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skatte- og afgiftslovgivning eller CVR-loven.

En ”sletning” betyder ikke, at virksomheden ikke længere vil fremgå af CVR, men blot at virksomheden skifter status. 

2.1. Registrering sker på Virk Indberet

Registrering af frivillig sletning skal ske på 'Ændre virksomhed' på Virk. 

3
Kapitel
Genregistrering

Interessentskaber og kommanditselskaber, som er blevet slettet, kan genregistreres, hvis det efter sletningen viser sig, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. 

Interessentskaber og kommanditselskaber, som er blevet slettet i henhold til nr. 1, kan genregistreres, hvis de igen kun har kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform som interessenter eller komplementarer. Dette vil være tilfældet, hvis der ikke længere er en fysisk person, som er interessent eller komplementar. 

Virksomheden genregistreres efter anmeldelse og bliver registreret med samme CVR-nummer. Der er således tale om den samme juridiske person. 

Hvis en virksomhed er slettet efter nr. 2, 3, 4 eller 5, kan der ske genregistrering, hvis virksomheden kan berigtige det forhold, som har ført til, at virksomheden blev slettet. Det vil sige, at hvis virksomheden fx er blevet slettet på grund af manglende ledelse, skal der vælges og anmeldes en ledelse.

3.1. Registrering på Virk Indberet

Registrering af genregistrering skal ske på 'Ændre virksomhed' på Virk. 

Ved genregistrering skal de forhold, som har ført til sletning af virksomheden, berigtiges. Det vil fx sige, at hvis en virksomhed er slettet på grund af manglende ledelse, skal der registreres en ny ledelse.

Virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter vedhæftes registreringen, hvis disse er ændret.

Virksomheden skal selv foretage fornyet registrering efter de skatte- og afgiftsretlige regler (herunder moms).