Vejledning om

Retningslinjer for serveringssteder

Som følge af den politiske aftale af 4. maj om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 samt rammeaftale af 22. marts om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række tiltag for at begrænse smitterisikoen i Danmark. 

 • Version
 • Seneste opdatering 6. maj 2021

Sektorpartnerskabets retningslinjer

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

1
Kapitel
Indledning

Som følge af den politiske aftale af 4. maj om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 samt rammeaftale af 22. marts om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række tiltag for at begrænse smitterisikoen i Danmark. 

Disse restriktioner indebærer bl.a., at: 

 • Der gælder ikke et arealkrav for udendørsservering.
   
 • For indendørsservering gælder et arealkrav på 4 m2 pr. kunde. Dog 2 m2, hvis kunderne i det væsentlige sidder ned. 
   
 • Restauranters og øvrige serveringssteders udendørs og indendørs arealer bør indrettes, så der kan holdes 1 meters afstand mellem gæster.
   
 • Der gælder krav om mundbind eller visir i serveringsteders lokaler, men ikke på udendørs lokaliteter. 
   
 • Der er krav om kunders fremvisning af coronapas ved indendørs servering.
   
 • Serveringssteder skal lukke senest kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning af alkoholholdige drikkevarer ikke ske senere end kl. 22. Undtaget er dog private arrangementer mv.
   
 • Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse (herunder kultur-, aktivitets- og medborgerhuse) eller lignende kan holde åbent før og efter kl. 23 for private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden, som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til lokalet.

Den nærmere beskrivelse af tiltagene er specificeret i disse retningslinjer. 

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet samt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om lovkrav, som er strafbare ikke at overholde.

Der påhviler den enkelte virksomhed et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne. Erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer har ligeledes et stort ansvar for, at deres medlemmer efterlever retningslinjerne.
 

2
Kapitel
Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Virksomheden bør gennemgå sine processer for specifikke gæsteydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, fx ved i muligt omfang at tilbyde selvbetjeningsløsninger.
   
 • Driften bør tilrettelægges med henblik på at nedsætte gæstetætheden og styring af gæstestrømme. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
   
 • For personer der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Der henvises til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vurdering af personer i øget risiko.
   
 • Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

3
Kapitel
Indretning af serveringssteders lokaler og udendørsarealer

Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, og der til enhver tid kan holdes afstand, også ved lokalernes ind- og udgangsområder. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis adfærdsregulerende indretninger og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger, der understøtter, at der holdes afstand, fx tydelig afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

 • Fælles kontaktpunkter bør identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper og det bør overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter samt skifte til kontaktløs betjening.
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
   
 • Dog gælder et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned. 
   
 • Serveringssteder skal ved indgangen skilte med max antal gæster i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.
   
 • Udendørsarealer bør indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling.
   
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
   
 • Der bør indendørs så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning ved manuel udluftning og gennemtræk eller ved ventilationssystem. Recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. Der bør sikres grundig udluftning som minimum før og efter åbning af lokalet for gæster, og gerne løbende under åbningstiden. Bord- og gulvventilatorer samt andre blæsere som blæser luften rundt i lokalet bør ikke bruges.
   
 • Restauranter og cafeer mv. skal overholde forsamlingsforbuddet og må således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor, idet der dog henvises til servering ved konferencer og møder med over 500 deltagere i retningslinjer for konferencer og møder. Restauranter og caféer mv. må godt servere for flere selskaber, så længe det enkelte selskab ikke isoleret set overstiger det til enhver tid gældende forsamlingsloft. 
   
 • Restauranter og caféer mv. (serveringssteder) bør indrettes, så der kan opretholdes 1 meters afstand mellem alle gæster ved udendørs- og indendørsservering. Som alternativ, hvor 1 meters afstand ikke er muligt, kan der etableres en fysisk barriere fx i form af en skærm af plastic eller glas. Gæsterne kan inden for disse rammer selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt til hinanden, dvs. er fra samme husstand, er kærester, helt nære sociale kontakter eller tilsvarende.
   
 • Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip” foran og til siden, således at der fx ved siddende indretning måles fra midten af stolesæder. Alternativt holdes hvert andet sæde tomt.
   
 • Restauranten /caféen mv. (serveringsstedet) planlægger således, at alle gæster kan holde minimum 1 meters afstand på alle tidspunkter, både når de sidder og når de bevæger sig rundt i lokalerne. Gæsterne kan inden for disse rammer selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt til hinanden, dvs. er fra samme husstand, er kærester, helt nære sociale kontakter eller tilsvarende.
   
 • Hvis en restaurant, café mv. (serveringssted) er indrettet med et antal bordarrangementer til mindre grupper (fx 4-6 personer), hvor det ikke er muligt at sikre 1 meters afstand mellem alle siddepladserne, kan disse anvendes til personer, der i forvejen er nære kontakter. Dette kan fx være relevant for restauranter med fastmonteret inventar i båse/borde-bænkesæt, hvor en stor del af gæsterne er børnefamilier eller andre nære kontakter.
   
 • Ved alle siddepladser og borde markeres tydeligt, hvilke sæder der som udgangspunkt ikke kan benyttes, når der overholdes 1 meters afstand. Fx markeres det tydeligt i en bås eller bord/bænkesæt med 4 siddepladser tættere på hinanden end 1 meter, at der som udgangspunkt kun kan sidde 2 personer, og det markeres hvordan de 2 personer kan placere sig uden at rykke tættere end 1 meters afstand. Gæster, som ønsker at sidde tættere på deres nære kontakter, vil således aktivt skulle placere sig tættere end det anviste udgangspunkt, fx hvis en familie på 4 eller andre nære kontakter ønsker at sidde tættere sammen.
   
 • Der kan ske en anvisning af plads til gæsterne afhængig af, om de er nære kontakter eller ej. Dette kan fx ske ved spørgsmål i forbindelse med reservation af bord på internettet eller over telefon, eller ved at gæsterne spørges, før de anvises en plads ved ankomst til restauranten.
   
 • Gæsterne bør ved ankomst til restauranten/cafeen mv. blive mødt med information og vejledning, der gør opmærksom på anbefalingen om at holde en meters afstand. Det kan oplyses, at gæster, som ønsker at sidde sammen som nære kontakter, kan bede om at blive placeret tættere.
   
 • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk eller lign. Alternativt kan der etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.
   
 • Ved buffetservering bør der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand, og der kan med fordel placeres hånddesinfektionsmiddel flere steder ved buffeten, fx både i starten og slutningen af buffeten.
   
 • Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt er gældende for fødevarevirksomheder, herunder ift. hygiejne. Der er som udgangspunkt ikke behov for anvendelse af handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor passende håndhygiejne opretholdes. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.
   
 • Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.
   
 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 23.00 både indendørs og udendørs jf. dog afsnit om private arrangementer på serveringssteder. Dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22. Med udskænkning forstås servering af alkoholholdige drikkevarer. Der gælder undtagelse ved private arrangementer, jf. afsnit nedenfor.

 • Det gælder generelt, at der i tiden fra kl. 22 til kl. 5 ikke må sælges eller serveres alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover jf. dog afsnit om private arrangementer på serveringssteder.
   
 • Ejere af restauranter, barer, caféer mv. opfordres til at indføre frivillig registrering af gæsters kontaktoplysninger med henblik på at kunne udlevere kontaktinformationer til myndighederne i forbindelse med smitteopsporing. Registreringen bør ske i overensstemmelse med Datatilsynets seks råd om registrering af restaurantgæsters oplysninger.

4
Kapitel
Private arrangementer på serveringssteder o.lign.

Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse (herunder kultur-, aktivitets- og medborgerhuse) eller lignende kan holde åben før og efter kl. 23.00 for private arrangementer som bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. 

 • Der må kun holde åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af lokaliteter. 
   
 • Der må endvidere serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt eventuelle fornødne bevillinger foreligger. 
   
 • Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. 
   
 • På indendørs serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.
   
 • Både værter, gæster og ejere/udlejere af festlokaler kan i relevant omfang orientere sig i Sundhedsstyrelsens information og anbefalinger om socialt samvær og sociale arrangementer. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
   
 • Der må gerne danses brudevals til bryllupsfester samt gøres plads på gulv til lignende indslag i løbet af et arrangement i serveringsstedets lokaler. 
  • Der skal dog være opmærksomhed på at overholde det gældende forsamlingsforbud samt arealkrav, hvis det foregår indendørs. Deltagere til en fest skal derfor i det væsentlige være siddende, såfremt lokalet er indrettet med 2 m2 gulvareal pr. gæst. Dette gælder dog ikke i private boliger. 

5
Kapitel
Adfærd og hygiejne

Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomhedens lokaler eller lokaliteter, skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Arbejdsgiveren skal forebygge, at medarbejderne udvikler hudlidelser når fx håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet. Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere.
   
 • Der skal vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Virksomheder bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning. 
   
 • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange. Rengøring kan i mange tilfælde ske med vand og sæbe, hvis ikke andet er relevant i forhold til fødevaresikkerhed.
   
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle berøringsoverflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder.  
   
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne. 
   
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, sengetøj, servietter m.v. sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine. 

6
Kapitel
Håndtering af sygdom og symptomer

Ansatte med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt. 

 • Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”. 
   
 • Ved påvisning af tilfælde bekræftet med COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de kontakte ledelsen for virksomheden. 
   
 • Hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres. 
   
 • Ledelsen bør sikre, at der i virksomhederne foreligger en instruks for håndtering af ansatte eller gæster med symptomer på COVID-19.
   
 • Lokale smitteudbrud kan være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små i lokalsamfundet. Hvilke tiltag, der vurderes nødvendige, afhænger af den konkrete lokale situation.  
   
 • Ekstraordinære midlertidige tiltag for at sikre effektiv smitteinddæmning lokalt såvel som nationalt kan forekomme og skal følges forud for disse retningslinjer.  

Mere vejledning

7
Kapitel
Informationsmateriale

Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 

 • Der skal ved indgangen til lokaler på serveringssteder opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for. 
   
 • Der kan i relevant omfang skiltes på flere sprog.
   
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende coronapas.
   
 • Sundhedsmyndighederne stiller informationsmateriale på flere sprog til rådighed for indrejsende. Det er aftalt med relevante erhvervsorganisationer, at virksomhederne kan bistå med at videreformidle informationsmaterialet til udenlandske turister. Informationsmaterialet kan sendes til gæster forud for ankomst og/eller udleveres ved ankomst. 
   
 • Der kan opfordres til at man downloader og aktivt bruger myndighedernes smartphone-app (”Smitte|Stop”).  
   
 • For officielle skilte fra myndighederne henvises til informationsmateriale på coronasmitte.dk. 

8
Kapitel
Krav om Coronapas på indendørs serveringssteder

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende til indendørs serveringssteder kunne forevise et coronapas ved ankomst til serveringsstedets lokale. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale. 

 • Ved et coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1 
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2 
    
 • Krav til coronapasset vil løbende kunne justeres i overensstemmelse med ny viden og anbefalinger om smittes og test. 
   
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
   
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
   
 • Der må alene tillades adgang for kunder og besøgende og lignende, der kan fremvise et gyldigt coronapas. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. 
   
 • Sidder en kunde ved serveringsstedets udeservering, kan kunden fortsat benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas.

1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest. 
Antigentest foretaget som superviseret selvtest på uddannelsesinstitution indgår i coronapas som dokumentation for test. Det fremgår af modellen for superviseret selvtest, at der er en superviser til stede i podningssituationen som bistår med aflæsning af resultatet af testen, hvorfor testresultatet kontrolleres i modsætning til hjemmetest. Der er lige nu ikke CE-godkendte produkter til selvtest/hjemmetest på det danske marked.
2. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
  • Børn under 15 år.
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test. 
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.
    
 • Som dokumentation for undtagelse fra coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. En vurdering af, om pkt. 2-3 er relevant, kan bl.a. ske på baggrund af troværdigheden af kundens udsagn.   
   
 • Der gælder efter de gældende regler ikke et dokumentationskrav. Kunden mv. er således ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas.
   
 • Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme kunden mv. til gode. For at et serveringssted kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder mv., der overholder kravet om coronapas, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden mv. er undtaget fra kravet om coronapas. 
   
 • Vurderer serveringsstedet, at det fremstår utroværdigt, må serveringsstedet ikke tillade adgang for kunden. Kunden kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fra serveringsstedet fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om coronapas. Hvis en kunde mv. nægter at forevise et gyldigt coronapas og efter at være blevet bortvist nægter at forlade serveringsstedet, kan butikken kontakte politiet. 
   
 • Der gælder ikke krav om kunders fremvisning af coronapas ved udendørsservering
   
 • For personale ved serveringssteder gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
  • Ved positivt svar fra hurtigtest: der bør der igangsættes selvisolation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derudover bør der reageres på positive testresultater i relation til kontaktopsporing. Personer med positive antigentest/hurtigtest bør få foretaget en opfølgende PCR test hurtigst muligt og dette bør der rådgives om af firmaet/myndigheden, der har udført antigentesten/hurtigtesten. Såfremt PCR-testen er negativ, og personen ikke har symptomer, skal selvisolation og kontaktopsporing afsluttes.
  • Læs Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for brug af hurtigtest 
    
 • Såfremt ansatte pålægges test af arbejdsgiveren, skal dette så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Der henvises til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. Reglen er ikke til hinder for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver aftaler, at der testes uden for sædvanlig arbejdstid.
   
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

9
Kapitel
Manglende overholdelse af krav om coronapas

 • Med bøde straffes den, der overtræder: 
  • manglende opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas og bortvisning samt 
  • ikke sikrer, at der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor.
    
 • Med bøde straffes den, der ikke forlader serveringsstedet efter at være blevet bortvist. 
   
 • Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

10
Kapitel
Krav om brug af mundbind eller visir ved ophold i serveringssteders lokaler

 • For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på serveringssteder. Dette gælder, medmindre de er omfattet af nedenstående undtagelser jf. ”Generelle undtagelser til mundbindskravet i serveringssteders lokaler”. 
   
 • Mundbindskravet gælder ikke, når kunden befinder sig udendørs. 
   
 • Gæster og ansatte der har kontakt med gæster på restauranter, caféer og barer mv. skal udelukkende bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.
   
 • Kravet gælder ikke for serveringsstedets ansatte, der har kontakt med kunder, hvis de opholder bag en afskærmning, fx bag en plexiglasskærm rundt om en bardisk.

11
Kapitel
Generelle undtagelser til mundbindskravet i serveringssteders lokaler

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for følgende: 

 • Børn under 12 år.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 

Se i øvrigt ovenfor i forhold til spørgsmål om dokumentation mv. under beskrivelsen af undtagelser fra coronapas.  

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under indtagelse af medicin.
   
 2. Under samtale med personer, der mundaflæser.
   
 3. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
   
 4. Hvis politiet skal foretage identifikation.
   
 5. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Yderligere vejledning og materiale