Vejledning om

Retningslinjer om ansvarlig indretning af private kontorarbejdspladser mv.

Dansk erhvervsliv og de danske arbejdsgivere har et stort ansvar ift. at sikre, at der på de danske arbejdspladser er taget den nødvendige hensyntagen til, at smittespredningen skal minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

 • Version
 • Seneste opdatering 22. januar 2021

Sektorpartnerskabets retningslinjer

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

1
Kapitel
Indledning

Arbejdsgivere og medarbejdere på det private arbejdsmarked har fra den 14. april 2020 igen kunne møde fysisk ind på arbejde. Dette gælder dog ikke for de erhverv, der er tvangslukkede. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladserne indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af coronavirus/covid-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder i fx arbejdsmiljølovgivningen. Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om lovkrav, som er strafbare ikke at overholde.

Dog påhviler der den enkelte virksomhed et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne. Erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer har ligeledes et stort ansvar for at deres medlemmer efterlever retningslinjerne.

I forbindelse med indretning af arbejdspladsen (kontorer og administrative områder) og efterfølgende hel eller delvis tilbagevenden for virksomhedens ansatte følges sundhedsmyndighedernes anbefalinger og nedenstående hensyn derfor.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning omfatter blandt andet håndhygiejne, kontaktpunkter, hosteetikette, fysisk afstand og reduceret kontakt og barrierer. Anbefalingerne ligger til grund for retningslinjerne for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladserne. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med coronavirus/covid-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor. Virksomheder m.v. bør løbende følge udviklingen, herunder ændringer i udmeldinger og retningslinjer.

Information for vandrende arbejdstagere

2
Kapitel
Hjemmearbejde

Arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. 

Relevante jobfunktioner, som i stort omfang kan arbejde hjemme, er fx administrativt personale, sagsbehandlere uden borger- eller kundekontakt, ansatte inden for serviceområdet samt jobfunktioner, hvor borger- eller kundekontakt kan holdes gennem digitale kanaler. Der er ikke tale om en udtømmende liste.

Det forventes, at ledelsen på alle både offentlige og private arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemme.

Mere vejledning

3
Kapitel
Tilrettelæggelse af arbejdet

Hvis fysisk fremmøde er nødvendigt for varetagelse af arbejdet, kan det overvejes, om der kan gøres brug af at inddele medarbejdere i mindre grupper, således at det kun er den samme mindre gruppe af medarbejdere, som er på arbejde samtidig.

For personer, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får coronavirus/covid-19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vurdering af personer i øget risiko. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

 • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne efter de til enhver tid gældende anbefalinger om afstand fra Sundhedsstyrelsen, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne. Dette er særligt væsentligt, hvor der er øget risiko for dråbesmitte eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder fx aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. fx kælderlokaler, skakter m.v.
   
 • Der bør opsættes afstandsmarkeringer hvor relevant og forældede afstandsmarkeringer bør opdateres.
   
 • I situationer, hvor tæt ansigt-til-ansigt kontakt eller lignende tæt kontakt ikke kan undgås, kan opsætning af barrierer og brug af mundbind/visir bruges som et smitteforebyggende supplement til de øvrige anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.
   
 • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så det er muligt at følge myndighedernes opfordringer om at rejse uden for myldretiden med den kollektive transport. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
   
 • Det kan overvejes at holde digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med. Fysiske møder kan finde sted, når der tages højde for indretning af mødelokalet, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, jf. punkt om indretning af arbejdspladsen.
   
 • Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Mere vejledning

4
Kapitel
Indretning af arbejdspladsen

Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand fx via adfærdsregulerende indretninger og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger, der understøtter, at der holdes afstand, fx tydelig afstandsmarkering.

  • Fælles kontaktpunkter identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper, og det overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter, samt skifte til kontaktløs betjening.
    
  • Virksomheden anbefales at fastlægge retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler mv.
    
  • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen bør tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der kan fx lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.
    
  • Ved buffetservering bør der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.
    
  • Der bør indendørs så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. Udluftning bør ske flere gange dagligt med gennemtræk, hvis der ikke er ventilationssystem i lokalerne, og før og efter hvert møde i et mødelokale.

  Mere vejledning

  5
  Kapitel
  Adfærd og hygiejne

  Alle medarbejdere bør oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

  • Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen bør aflyses. Arbejdsgivere bør sikre, at sociale arrangementer i tilknytning til arbejdspladsen bliver aflyst, fx ved at opfordre til aflysning på fællesmøder eller ved at rundsende mails.
    
  • Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne. Dette kan understøttes af skilte opsat ved håndvaske, som viser hvordan korrekt håndvask udføres.
    
  • Der bør være vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for alle ansatte. Arbejdsgiveren skal forebygge, at medarbejderne udvikler hudlidelser når fx håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet. Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder.
    
  • Virksomheden bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter flere gange dagligt (efter konkret vurdering), herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange. Rengøring bør ske mindst en gang dagligt og oftere ved mange personer. Der kan med fordel opstilles håndsprit ved fælles kontaktpunkter, så det er nemt at udføre håndhygiejne før og efter berøring.
    
  • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør sikre grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
    
  • I virksomheder med mange medarbejdere er det vigtigt, at virksomheden ikke blot orienterer medarbejderne om forholdsregler ifm. selve arbejdsfunktionen, men også ift. adfærd ifm. pausesituationer, så man undgår at være tæt ved eksempelvis kaffemaskinen og andre pausesteder.

  Mere vejledning

  6
  Kapitel
  Håndtering af sygdom og symptomer

  Ansatte med symptomer på coronavirus/covid-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID-19.

   • Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
     
   • Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist coronavirus/covid-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
     
   • Ved påvisning af tilfælde bekræftet med coronavirus/covid-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de kontakte ledelsen for virksomheden.
     
   • Ledelsen bør sikre, at der i virksomhederne foreligger en instruks for håndtering af ansatte med symptomer på coronavirus/covid-19.
     
   • Lokale smitteudbrud kan være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små udbrud i lokalsamfundet. Hvilke tiltag, der vurderes nødvendige, afhænger af den konkrete lokale situation. I tilfælde af lokale smitteudbrud henvises virksomheden derfor til at orientere sig hos den pågældende kommune.

   Ekstraordinære midlertidige tiltag for at sikre effektiv smitteinddæmning lokalt såvel som nationalt kan forekomme og skal følges forud for disse retningslinjer.

   Mere vejledning

   7
   Kapitel
   Brug af hurtigtest på kontorarbejdspladser

   Screening med hurtigtest erstatter ikke de øvrige retningslinjer om test, smitteopsporing og isolation.

   • Medarbejdere, der under den aktuelle nedlukning fortsat er nødt til at møde fysisk ind på arbejde, særligt hvor tæt fysisk kontakt (på under 2 meter) ikke kan undgås, opfordres til at lade sig teste én gang ugentligt med enten hurtigtest eller PCR-test. Dette er derudover særligt relevant på arbejdspladser hvor epidemividen tilsiger øget risiko for udbrud, fx slagterier, fængsler og byggepladser.
     
   • I udgangspunktet er test frivilligt, men opfordringen om test i perioden med nedlukning af store del af samfundet er særligt rettet mod ansatte, som når de møder fysisk ind på arbejde ikke kan undgå kontakt med mange mennesker.
     
   • Det er således ikke afgørende hvor mange gange om ugen, man går på arbejde, men om man som følge af sit arbejde har været i kontakt med mange mennesker i løbet af en uge.
     
   • Ved smittetilfælde på arbejdspladser bør det desuden overvejes at bruge hurtigtest til screening af personer, hvor kriterierne for ’nær kontakt’ ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger det, fx medarbejdere der arbejder i samme rum uden at på noget tidspunkt at have været tæt på hinanden. Information om hvornår man er nær kontakt findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
     
   • Ved positivt svar fra hurtigtest:
    • af personer i forbindelse med generel testning bør den testede gå i selvisolation og hurtigt få foretaget en konfirmatorisk PCR-test. Isolation af nære kontakter og kontaktopsporing bør ikke ske, inden der foreligger et positivt svar fra PCR-test, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
    • af personer i kategorien ’andre kontakter’ bør der igangsættes selvisolation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derudover bør der reageres på positive testresultater i relation til kontaktopsporing. • Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for brug af hurtigtest findes her.

   Mere vejledning

   8
   Kapitel
   Informationsindsats

   Der opsættes informationsmateriale , herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv.

   Der kan opfordres til, at man downloader og aktivt bruger myndighedernes smartphone-app (”Smitte|Stop”).

   Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger kollektiv transport, opfordres til at udarbejde en plan for, hvordan medarbejdernes belastning af den kollektive trafik kan håndteres, således at størstedelen af rejserne ikke koncentreres i myldretiden om morgenen (kl. 7-10) og om eftermiddagen (kl. 15-18), herunder kompenserende tiltag, jf. notat fra Transport- og Boligministeriet.

   Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.

   Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen vil løbende identificere og kommunikere om cases og best practices som kan gøre retningslinjerne så praktisk anvendelige som muligt.

   Ovenstående tiltag realiseres fra d. 22. januar 2020.

   Mere vejledning og materiale