Vejledning om

Retningslinjer for konferencer, møder, messer, dyrskuer og udendørs markeder

Som følge af den politiske aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021, aftale af 17. maj om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 og aftale af 4. maj om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 samt rammeaftale af 22. marts om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række tiltag og restriktioner for at begrænse smitterisikoen i Danmark. 

 • Version
 • Seneste opdatering 15. juni 2021

Sektorpartnerskabets retningslinjer

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

1
Kapitel
Indledning

Som følge af den politiske aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021, aftale af 17. maj om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 og aftale af 4. maj om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 samt rammeaftale af 22. marts om plan for genåbning af Danmark gælder der fortsat en række tiltag og restriktioner for at begrænse smitterisikoen i Danmark. 

Retningslinjerne er gældende fra d. 14. juni 2021

Disse restriktioner indebærer bl.a., at:

 • Konference- og mødeaktiviteter samt messer og dyrskuer genåbner med krav om coronapas samt afstands- og arealkrav. 
   
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles konference- og mødeaktiviteter, messer, dyrskuer og udendørs markeder, hvortil offentligheden har adgang, skal efterleve et arealkrav på mindst 4 m2 gulv- eller udendørsareal pr. kunde, besøgende, deltagere eller lignende. Dog gælder mindst 2 m2 gulv- eller udendørsareal, hvis kunder, besøgende, deltagere og lignende i det væsentlige sidder ned.
   
 • Lokaliteter, hvor der afvikles udendørs markeder, skal holde lukket i tiden fra kl. 18 til kl. 5.
   
 • Udendørs markeder begrænses til maksimalt 500 deltagere, som følger det udendørs forsamlingsforbud. 
   
 • Der gælder ikke nogen deltagerbegrænsning i forhold til konferencer, møder og messer. Her gælder dog afstands- og arealkrav samt krav om coronapas. 
   
 • Dyrskuer begrænses til maksimalt 10.000 deltagere, og her er krav om coronapas. 
   
 • 14 dage inden afviklingen af en konference, et møde eller en messe med flere end 500 deltagere skal der udarbejdes en sundhedsplan, der bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvordan ankomst til, færden i og afgang fra lokalerne og lokaliteterne vil blive håndteret, samt hvordan mulighederne for smitteopsporing sikres. 

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19 i forbindelse med konferencer, møder, messer, dyrskuer og udendørs markeder, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse) samt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om krav, der følger af regler på området. 

Der påhviler den enkelte virksomhed et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne. Erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer har ligeledes et stort ansvar for at deres medlemmer efterlever retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger til grund for retningslinjerne for konferencer, møder, messer, dyrskuer og udendørs markeder. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor. Virksomheder m.v. bør løbende følge udviklingen, herunder ændringer i udmeldinger og retningslinjer.

Vandrende arbejdskraft

2
Kapitel
Generelle bestemmelser og anbefalinger om tilrettelæggelse af arbejdet, hygiejne, informationsmateriale mv.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der generelt holdes afstand på mindst 1 meter mellem personer samt øvrige smittereducerende tiltag, som fremgår af disse retningslinjer. Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx aktiviteter med kraftig udånding (fx sang, råb, foredrag m.v.) eller ved aktiviteter i bevægelse eller ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv.

3
Kapitel
Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Virksomheden bør gennemgå sine processer for specifikke gæsteydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, fx ved i muligt omfang at tilbyde selvbetjeningsløsninger.
   
 • Driften bør tilrettelægges med henblik på at nedsætte gæstetætheden og styring af gæstestrømme. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
   
 • For personer, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Der henvises til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vurdering af personer i øget risiko.
   
 • Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne. 
   
 • For personale i de erhverv, som er omfattet af disse retningslinjer, gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen. 
   
  • Ved positivt svar fra hurtigtest: der bør igangsættes selvisolation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derudover bør der reageres på positive testresultater i relation til kontaktopsporing. Personer med positive antigentest/hurtigtest bør få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt og dette bør der rådgives om af firmaet/myndigheden, der har udført antigentesten/hurtigtesten. Såfremt PCR-testen er negativ, og personen ikke har symptomer, skal selvisolation og kontaktopsporing afsluttes. 
  • Find Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for brug af hurtigtest
    
 • Såfremt ansatte pålægges test af arbejdsgiveren, skal dette så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Der henvises til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. Reglen er ikke til hinder for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver aftaler, at der testes uden for sædvanlig arbejdstid.

4
Kapitel
Indretning af lokaler og udendørsarealer

 • Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, og der til enhver tid kan holdes afstand, også ved lokalernes ind- og udgangsområder. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis adfærdsregulerende indretninger og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger, der understøtter, at der holdes afstand, fx tydelig afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
   
 • Fælles kontaktpunkter bør identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper, og det overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter samt skifte til kontaktløs betjening.
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Dog med et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned. 
    
 • Udendørsarealer bør indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling.
   
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
   
 • Udendørs og indendørs fællesfaciliteter som legelande, badelande, spafaciliteter, træningscentre, kasinoer og spillehaller m.v. må gerne være åbne, jf. retningslinjerne for forlystelsesparker, kasinoer, spillehaller, bade- og legelande.
   
 • Der bør indendørs så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning ved manuel udluftning og gennemtræk eller ved ventilationssystem. Recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. Der bør sikres grundig udluftning som minimum før og efter åbning af lokalet for gæster, og gerne løbende under åbningstiden. Bord- og gulvventilatorer samt andre blæsere, som blæser luften rundt i lokalet bør ikke bruges.

5
Kapitel
Adfærd og hygiejne

 • Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomhedens lokaler eller lokaliteter, skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
   
 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Arbejdsgiveren bør forebygge, at medarbejderne udvikler hudlidelser, når fx håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet. Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere.
   
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Virksomheder bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.
   
 • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange. Rengøring kan i mange tilfælde ske med vand og sæbe, hvis ikke andet er relevant i forhold til fødevaresikkerhed. 
   
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle berøringsoverflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder. 
   
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
   
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, sengetøj, servietter m.v. sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine.

6
Kapitel
Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
   
 • Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
   
 • Ved påvisning af tilfælde bekræftet med COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de kontakte ledelsen for virksomheden.
   
 • Hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
   
 • Ledelsen bør sikre, at der i virksomhederne foreligger en instruks for håndtering af ansatte eller gæster med symptomer på COVID-19.
   
 • Lokale smitteudbrud kan være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små i lokalsamfundet. Hvilke tiltag, der vurderes nødvendige, afhænger af den konkrete lokale situation. 
   
 • Ekstraordinære midlertidige tiltag for at sikre effektiv smitteinddæmning lokalt såvel som nationalt kan forekomme og skal følges forud for disse retningslinjer. 

Yderligere vejledning

7
Kapitel
Informationsmateriale

 • Der skal i eller ved lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang, opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
   
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende coronapas, jf. nærmere om coronapas nedenfor.
   
 • Der kan i relevant omfang skiltes på flere sprog.
   
 • Sundhedsmyndighederne stiller informationsmateriale på flere sprog til rådighed for indrejsende. Det er aftalt med relevante erhvervsorganisationer, at virksomhederne kan bistå med at videreformidle informationsmaterialet til udenlandske turister. Informationsmaterialet kan sendes til gæster forud for ankomst og/eller udleveres ved ankomst.
   
 • Der kan opfordres til at man downloader og aktivt bruger myndighedernes smartphone-app (”Smitte|Stop”).

Informationsmateriale

8
Kapitel
Særligt for konferencer og møder med erhvervsmæssigt eller fagligt formål

Ved erhvervsmæssige og faglige konferencer og møder forstås indendørs eller udendørs møder, seminarer, kongresser, herunder videnskabelige kongresser, forbundskongresser og private virksomheders konferencer samt erhvervs- og foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende. Det er et krav for konferencerne mv., at deltagerne i det væsentlige sidder ned, og at der er et erhvervsmæssigt eller fagligt formål med arrangementet.

 • Der gælder krav om coronapas ved både udendørs og indendørs konferencer og møder i henhold til reglerne herom. 
  • Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet konference- eller mødefaciliteten ved første naturlige kontakt mellem deltager og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det vil fx kunne ske i forbindelse med, at personalet eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten registrerer den pågældende deltagere eller lignende.
  • Er der tale om flerdagesophold skal coronapasset være gældende for samtlige dage. Coronapasset skal enten kontrolleres dagligt ved ankomsten eller således, at det på anden måde kontrolleres, at coronapasset er gyldigt i hele konferenceperioden.
    
 • Deltagerne skal placeres, så der sikres 1 meters afstand ellers mindst ét sædes afstand imellem hver siddende deltager. Dog ikke imellem deltagere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter. 
  • Kravet om 1 meters afstand gælder fremad, bagud og til siderne. 
  • Medfører et tomt sæde mellem to siddende deltagere ikke, at der er 1 meter imellem disse, skal den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet, iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, herunder sikre, at der er øget adgang til værnemidler som eksempelvis vand og sæbe eller håndsprit, og at der er behørig ventilation i lokaler.
    
 • Det anbefales at sikre, at deltagerne i hvert enkelt lokale (fx konferencesal eller break-out rum), som de opholder sig i i løbet af arrangementet, tilskyndes til at sidde på samme plads.
   
 • Indretning af lokaler til konferencer mv. bør ske under hensyntagen til, at deltagere sidder i de samme mindre grupper, som de i øvrigt færdes i og fx indtager måltider med eller laver gruppearbejde med. 
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.
   
 • I øvrige lokaler må maksimalt tillades adgang for 1 deltager pr. 4 m2 gulvareal (fx foyer o.l.)
   
 • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af deltagere, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand, kærester eller tilsvarende nære kontakter m.v. 
   
 • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder på at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring, fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
   
 • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l. Der opretholdes minimum 1 meter mellem nærmeste deltager og eventuelle oplægsholdere, talere, optrædende og lignende. 
   
 • Det anbefales at sikre god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. 
   
 • Ved arrangementer med over 500 deltagere og lignende skal der udarbejdes sundhedsplan forud for arrangementet, som skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, jf. afsnit herom nedenfor.    
   
 • Ved konferencer og møder med op til 500 deltagere er det tilladt at benytte serveringssteder mv., som i forvejen er tilknyttet eksempelvis et konferencecenter, et hotel eller lignende, også selvom serveringsstedet benyttes af kunder/gæster, som ikke er tilknyttet konferencen. 
  • Dette skal dog ske inden for rammerne af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. En gruppe af konferencedeltagere som overstiger forsamlingsforbuddet kan således kun besøge en restaurant mv., hvis de opdeles i mindre grupper. Grupperne kan godt besøge samme serveringssted el. lign.
  • Ved konferencer over 500 deltagere skal det sikres, at lokalet eller lokaliteten, hvor konferencen foregår, har egne servicefaciliteter, herunder serveringsfaciliteter, jf. ovenfor.

9
Kapitel
Særligt for messer

Ved messer forstås udstillinger og begivenheder, hvor flere besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande, tjenesteydelser m.v. inden for et bestemt tema, fx IT-udstyr, forsikring, entreprenør og håndværk, transport, dyr, biler mv., uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere. Messer kan have både et erhvervsrettet formål og et mere fritids- og oplevelsesrettet formål. 

 • Der gælder krav om coronapas ved både udendørs og indendørs messer i henhold til reglerne herom. 
  • Er der tale om flerdages-messer skal coronapasset være gældende for samtlige dage. Coronapasset skal enten kontrolleres dagligt ved ankomsten eller således, at det på anden måde kontrolleres, at coronapasset er gyldigt i hele messeperioden.
    
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 gulv- eller udendørsareal. Dog gælder mindst 2 m2 gulv- eller udendørsareal, hvis besøgende i det væsentlige sidder ned. 
   
 • Der skal ved indgangen til lokaler, hvor der afholdes messe opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for. 
   
 • Det skal ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at besøgende skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.
   
 • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder på at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
   
 • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l. og sikre, at de gældende afstandskrav overholdes, fx mellem besøgende og udstillere. 
   
 • Det anbefales, at sikre god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. 
   
 • Ved arrangementer med over 500 besøgende og lignende skal der udarbejdes sundhedsplan forud for arrangementet, som skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, jf. afsnit herom nedenfor.    
   
 • I det omfang der som en del af messen afholdes fx foredrag, sceneoptræden o.l. bør dette alene ske med siddende publikum, så sammenstimling undgås. I den forbindelse skal krav og retningslinjer for konferencer og møder følges for denne del.
   
 • I det omfang der som en del af messen sælges mad og drikkevarer, skal krav og retningslinjer for serveringssteder følges for denne del. 

10
Kapitel
Særligt for dyrskuer med op til 10.000 besøgende

Ved dyrskuer forstås en offentlig fremvisning og udstilling af husdyr og maskiner, specielt dyr og maskiner fra landbruget, organiseret af Landboforeningerne.

 • Der gælder krav om coronapas ved både udendørs og indendørs dyrskuer i henhold til reglerne herom. 
  • Er der tale om flerdages-dyrskue, skal coronapasset være gældende for samtlige dage. Coronapasset skal enten kontrolleres dagligt ved ankomsten eller således, at det på anden måde kontrolleres, at coronapasset er gyldigt i hele dyrskueperioden.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 gulv- eller udendørsareal. Dog gælder mindst 2 m2 gulv- eller udendørsareal, hvis besøgende i det væsentlige sidder ned.
   
 • Det skal ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at besøgende skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.
   
 • Der skal ved indgangen til lokaler, hvor der afholdes dyreskue opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for. 
   
 • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder på at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke seværdigheder, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
   
 • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand fx ved toiletter, indgange o.l. og sikre, at de gældende afstandskrav overholdes, fx mellem besøgende og udstillere. 
   
 • Det anbefales, at sikre god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås. 
   
 • Ved arrangementer med over 500 besøgende og lignende skal der udarbejdes sundhedsplan forud for arrangementet, som skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, jf. afsnit herom nedenfor. 
   
 • Kravet om, at sundhedsplanen skal være udarbejdet 14 dage, inden dyrskuet afholdes, gælder ikke de første 14 dage efter ordningens ikrafttræden, dvs. frem til den 28. juni 2021.    
   
 • I det omfang der som en del af dyrskuet afholdes fx foredrag, sceneoptræden o.l. bør dette alene ske med siddende publikum, så sammenstimling undgås. I den forbindelse skal krav og retningslinjer for konferencer og møder følges for denne del.
   
 • I det omfang der som en del af dyrskuet sælges mad og drikkevarer, skal krav og retningslinjer for serveringssteder følges for denne del. 

11
Kapitel
Særligt for udendørs markeder med op til 500 besøgende

Ved udendørs markeder forstås udendørs arrangementer, der typisk er forbrugerrettede og detaillignende, fx loppemarkeder, kræmmermarkeder, torvedage og lignende.

 • Der må maksimalt tillades adgang for 500 besøgende samtidig.
   
 • Lokaliteter, hvor der afholdes udendørs markeder skal holde lukket i tiden fra kl. 18 til kl. 5.
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 udendørsareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog gælder mindst 2 m2 udendørsareal, hvis besøgende i det væsentlige sidder ned.
   
 • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder på at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaliteter, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
   
 • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand fx ved indgange, toiletter o.l. og sikres, at de gældende afstandsanbefalinger overholdes, fx mellem besøgende og stadeholdere.

12
Kapitel
Generelle krav om coronapas samt udarbejdelse af sundhedsplan

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal deltagere ved konferencer og møder samt messer og dyrskuer kunne forevise et coronapas ved ankomst, eksempelvis ved check-in eller registrering. Dette gælder både udendørs og indendørs konferencer og møder samt messer og dyrskuer. Oplægsholdere, stadeholdere, udstillere og lignende skal også kunne forevise et coronapas ved ankomst.

Coronapasset forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten ved første naturlige kontakt mellem deltager og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at konferencestedet, mødefaciliteten, messen eller dyrskuet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen. 

Når den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet eller lokaliteter, har kontrolleret coronapas ved ankomsten, vil kunder, besøgende og lignende resten af dagen kunne benytte lokalet eller lokaliteter, som konferencen, mødet, messen eller dyrskuet afholdes i. Kunder, besøgende og lignende vil således ikke efterfølgende skulle vise coronapas ved ankomst til lokaler på fx konferencestedet eller messehallerne, hvor det er et selvstændigt krav, at der forevises coronapas.

Har lokaler på fx konferencestedet eller messehallen, hvor det er et selvstændigt krav, at der forevises coronapas, indgang både ind mod konferencestedet og ud mod gaden, er det en forudsætning, at tilstrømningen af kunder, besøgende og lignende kan kontrolleres. Gæster, der ankommer til lokaler med krav om at forevise coronapas på konferencesteder eller messer, fra gaden vil skulle vise coronapas i forbindelse med deres ankomst til lokalet. 

Er der tale om flerdagesarrangement, skal coronapasset være gældende for samtlige dage. Coronapasset skal enten kontrolleres dagligt ved ankomsten, eller således at det på anden måde kontrolleres, at coronapasset er gyldigt i hele arrangementsperioden. 

 • Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):
   
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
    
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
   
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Kravet om medbragt identifikationskort gælder ikke for anvendelse af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”. Herudover gælder kravet ikke for sundhedsmyndighedernes app 
   
 • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende, deltagere og lignende, der kan fremvise et gyldigt coronapas. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. 
   
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
   
  • Børn under 15 år
  • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.

 1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest. 
Antigentest foretaget som superviseret selvtest på uddannelsesinstitution indgår i coronapas som dokumentation for test. Det fremgår af modellen for superviseret selvtest, at der er en superviser til stede i podningssituationen som bistår med aflæsning af resultatet af testen, hvorfor testresultatet kontrolleres i modsætning til hjemmetest. Der er lige nu ikke CE-godkendte produkter til selvtest/hjemmetest på det danske marked. Når hjemmetest kommer på markedet, vil disse ikke kunne indgå i coronapas som dokumentation for test. Ifølge gældende regler skal en virksomhed registreres hos Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt sundhedspersoner udfører behandling, herunder test for covid-19, i eller fra virksomheden. Når sundhedspersoner udfører behandling medfølger der en række pligter, bl.a. journalføringspligt, pligt til at indhente samtykke m.v. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder. 
2.  Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

 • Som dokumentation for undtagelse fra coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. En vurdering af, om pkt. 2-3 er relevant, kan bl.a. ske på baggrund af troværdigheden kundens mv. udsagn.   
   
 • Efter gældende regler er der ikke et krav om dokumentation for, at man er undtaget fra kravet om coronapas. Deltagere er således ikke forpligtede til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas.
   
 • For at et konferencested kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder mv., der overholder kravet om coronapas, er det vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden mv. er undtaget fra kravet om coronapas. 
   
 • Vurderer den ansvarlige, at det fremstår utroværdigt, må den ansvarlige ikke tillade adgang for den deltagende. Den deltagende kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fra den ansvarlige fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om coronapas.  
   
 • Hvis en deltager nægter at forevise et gyldigt coronapas og efter at være blevet bortvist nægter at forlade konferencen eller mødet, kan den ansvarlige kontakte politiet. 
   
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler, der anvendes til konferencer skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende coronapas.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser

13
Kapitel
Manglende overholdelse af krav om coronapas

 • Med bøde straffes den, der overtræder 
  • manglende opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas og bortvisning samt 
  • ikke sikrer, at der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor.
    
 • Med bøde straffes den, der ikke forlader serveringsstedet efter at være blevet bortvist. 
   
 • Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

14
Kapitel
Krav om sundhedsplan

Ved arrangementer med flere end 500 deltagere skal den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet, udarbejde en sundhedsplan forud for arrangementet, som skal kunne fremvises efter anmodning fra politiet. 

Planen skal være udarbejdet senest 14 dage, inden arrangementet afholdes. Planen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der vil blive iværksat, herunder hvordan ankomst til, færden på og afgang fra lokalerne m.v., vil blive håndteret, samt hvordan mulighederne for smitteopsporing sikres. Hver enkelt plan kan omfatte en eller flere fremtidige arrangementer.  Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon, som politiet under inddragelse af sundhedsmyndighederne stiller til rådighed.  

Sundhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der vil blive iværksat, f.eks.:

 • Smitteforebyggende tiltag, herunder:
  • At kunder, besøgende, deltagere og lignende samt ansatte, frivillige, medlemmer, brugere og lignende opfordres til ikke at møde op til arrangementet, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19.  
  • At grundig information ved booking af billet, inden fremmøde (ved mail/sms), ved fremmøde og under arrangementet vil kunne understøtte, at personer med symptomer undlader at deltage. Det kan endvidere understøttes af muligheden for refusion eller bytte af billet for billetkøberen, så et evt. økonomisk tab kompenseres.
  • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder isolation og skærmende foranstaltninger indtil personen kan komme hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
  • Hvis et smitteforebyggende tiltag ikke kan overholdes, skal det beskrives. Man kan med fordel sikre, at øvrige tiltag intensiveres.
  • Ansvarlige arrangører skal løbende sikre, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt. 
  • Medarbejdere skal være instrueret i korrekt håndtering af fødevarer, korrekt håndhygiejne og brug af værnemidler.
    
 • Afstandskrav og styring af deltagerflow, herunder:
  • Hvordan ankomst til, færden på og afgang fra arrangement mv., vil blive håndteret så sammenstimling undgås.
    
 • Smitteopsporing, herunder:
  • Opfordring til at udføre frivillig registrering af gæsters kontaktoplysninger med henblik på at kunne udlevere kontaktinformationer til myndighederne i forbindelse med smitteopsporing. Registreringen bør ske i overensstemmelse med Datatilsynets seks råd om registrering af restaurantgæsters oplysninger.
    
 • Kommunikation/adfærdskodeks til kunder, besøgende, deltagere eller lignende med sundhedsmæssigt anbefalet adfærd før, under og efter arrangementet
 • Håndtering af sygdom og symptomer.

Politiet har mulighed for at foretage kontrol med arrangørens efterlevelse af sundhedsplanen. Endvidere har politiet mulighed for at udstede påbud om vilkår for afviklingen af arrangementet, herunder om at der skal foretages ændringer af planen for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Politiet kan også udstede et forbud mod at afholde arrangementet, hvis det vurderes, at afholdelsen vil være sundhedsmæssigt uforsvarlig, eller hvis der er sket overtrædelse af påbud.

Yderligere information