Vejledning om

Retningslinjer for ansvarlig indretning af hoteller, feriecentre og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter i lyset af udbruddet af COVID-19

Virksomhederne har et stort ansvar ift. at sikre, at der i de pågældende virksomheder er den nødvendige hensynstagen til, at smittespredningen minimeres, og at behovet for afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

 • Version
 • Seneste opdatering 12. marts 2021

Sektorpartnerskabets retningslinjer

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Seneste opdatering er foretaget d. 12. marts 2021.

Retningslinjerne er gældende for de turisme- og oplevelseserhverv, som holder åbent. Der er ikke taget stilling til krav om test, afstand, arealbegrænsning mv. i forbindelse med en fremtidig genåbning af erhverv, som for nuværende skal holde deres lokaler og lokaliteter nedlukket. 

For restauranter, caféer mv. henvises der til de sektorspecifikke retningslinjer for serveringssteder.

1
Kapitel
Indledning

De skærpede tiltag gælder forud for nedenstående retningslinjer og indebærer bl.a.:

 • Muligheden for at afholde arrangementer med op til 500 siddende gæster rettet mod en scene, et podium eller lignende, finder ikke anvendelse.
   
 • Afstandsanbefalingen er øget fra 1 til mindst 2 meter1.

1. Aktuelt anbefaler sundhedsmyndighederne generelt, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem mennesker i det offentlige rum. Der er endnu ikke taget nærmere stilling til afstandsanbefalinger ved yderligere genåbning.

Retningslinjernes anvendelsesområde er en række virksomhedstyper inden for turisme og oplevelsesøkonomi, herunder fx hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem, sommerhuse, konferencesteder, messecentre, eventarrangører og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter, herunder idræts- og fritidsaktiviteter. Der fremgår desuden en række særlige hensyn specifikt for overnatningsfaciliteter som hoteller, feriecentre, sommerhuse, campingpladser og vandrehjem. Disse skal ses som specifikke tillæg til de tværgående hensyn. Ift. forlystelsesparker henvises til selvstændige retningslinjer herfor. Virksomheder, der tilbyder sports- eller fritidsfaciliteter som en del af deres produkt, henvises i tillæg til at følge retningslinjerne herfor, fx feriecentre med badelande m.v., jf. sektorpartnerskabsretningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter fra Kulturministeriet.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse) samt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om lovkrav, som er strafbare ikke at overholde.

Der påhviler den enkelte virksomhed et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne. Erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer har ligeledes et stort ansvar for at deres medlemmer efterlever retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger til grund for retningslinjerne for ansvarlig indretning af hoteller, feriecentre og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter m.v. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor. Virksomheder m.v. bør løbende følge udviklingen, herunder ændringer i udmeldinger og retningslinjer.

Ift. fysisk afstand anbefaler sundhedsmyndighederne aktuelt mindst 2 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således at der fx ved siddende indretning måles fra midten af stolesæder. Anbefalingen gælder på alle tidspunkter også ved fx ind- og udgangsområder, toiletfaciliteter eller betalingsområder.

Information for vandrende arbejdstagere

2
Kapitel
Tilrettelæggelse af arbejdet

Virksomheden bør gennemgå sine processer for specifikke gæsteydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, fx ved i muligt omfang at tilbyde selvbetjeningsløsninger.

 • Driften bør tilrettelægges med henblik på at nedsætte gæstetætheden og styring af gæstestrømme. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
   
 • For personer der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID- 19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Der henvises til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vurdering af personer i øget risiko.
   
 • Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
   
 • For personale i de erhverv, som er omfattet af disse retningslinjer, gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
   
 • Såfremt ansatte pålægges test af arbejdsgiveren, skal dette så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Der henvises til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.

3
Kapitel
Indretning af lokaler og udendørsarealer

Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, og der til enhver tid kan holdes afstand, også ved lokalernes ind- og udgangsområder. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis adfærdsregulerende indretninger og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger, der understøtter, at der holdes afstand, fx tydelig afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

 • Fælles kontaktpunkter bør identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper og det overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter samt skifte til kontaktløs betjening.
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.2
   
 • Udendørsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling.
   
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
   
 • Indendørs fællesfaciliteter som legelande, badelande, spafaciliteter, træningscentre, kasinoer, spillehaller m.v. skal holde lukket. Der henvises desuden til Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt sport- og fritidsfaciliteter.
   
 • Der bør indendørs så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås.

2. Arealkravet er skærpet fra 4 til 7,5 m2 pr. kunde jf. Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Der er endnu ikke taget nærmere stilling til arealkrav ved yderligere genåbning.

4
Kapitel
Adfærd og hygiejne

Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomhedens lokaler, skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Arbejdsgiveren skal forebygge, at medarbejderne udvikler hudlidelser når fx håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet. Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere.
   
 • Der skal vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Virksomheder bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.
   
 • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange.
   
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle berøringsoverflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder.
   
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
   
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, sengetøj, servietter m.v. sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine.

5
Kapitel
Håndtering af sygdom og symptomer

Ansatte med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

 • Ved påvisning af tilfælde bekræftet med COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de kontakte ledelsen for virksomheden.
   
 • Hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
   
 • Ledelsen bør sikre, at der i virksomhederne foreligger en instruks for håndtering af ansatte eller gæster med symptomer på COVID-19.
   
 • Lokale smitteudbrud kan være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små i lokalsamfundet. Hvilke tiltag, der vurderes nødvendige, afhænger af den konkrete lokale situation.
   
 • Ekstraordinære midlertidige tiltag for at sikre effektiv smitteinddæmning lokalt såvel som nationalt kan forekomme og skal følges forud for disse retningslinjer.

Mere vejledning

6
Kapitel
Informationsmateriale

Der skal i eller ved lokaler, hvor offentligheden har adgang, opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

  • Der kan i relevant omfang skiltes på flere sprog.
    
  • Sundhedsmyndighederne stiller informationsmateriale på flere sprog til rådighed for indrejsende. Det er aftalt med relevante erhvervsorganisationer, at virksomhederne kan bistå med at videreformidle informationsmaterialet til udenlandske turister. Informationsmaterialet kan sendes til gæster forud for ankomst og/eller udleveres ved ankomst.
    
  • Der kan opfordres til at man downloader og aktivt bruger myndighedernes smartphone-app (”Smitte|Stop”).

  7
  Kapitel
  Overnatningsfaciliteter som hoteller, feriecentre, sommerhuse, campingpladser, vandrehjem m.v.

  Gæster bør modtage information fra overnatningsfaciliteten om forholdsregler ift. at hindre smittespredning, herunder forventet adfærd fra gæsterne i forbindelse med ankomst, ophold og afrejse. Information kan sendes til gæsterne forud for ankomst og/eller udleveres ved ankomst. Gæsten bør modtage informationen på sit eget sprog, såfremt sundhedsmyndighederne har udarbejdet materiale på dette sprog.

  • Overnatningsfaciliteten bør sikre, at de har gæsternes kontaktoplysninger, hvis de bliver nødvendige i forhold til kontaktopsporing.
    
  • Der kan opfordres til at downloade og bruge myndighedernes smartphone-app Smitte|Stop.
    
  • Overnatningssteder bør have udarbejdet en plan for, hvordan det håndteres, hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg med COVID-19, mens vedkommende er på overnatningsfaciliteten.
    
  • Der kan udluftes ekstra mellem gæster enten mekanisk eller naturligt.
    
  • Generelt bør sættes ekstra fokus på grundig og omhyggelig rengøring af værelser mv. mellem forskellige selskaber, herunder særligt kontaktpunkter.

  7.1. Campingpladser o.l.

  Campingpladser bør have særligt fokus på at det er muligt at holde afstand mellem gæster på fællesarealer og i fællesfaciliteter, herunder fx toilet- og badefaciliteter og køkkener.

  Campingpladser bør have et særligt fokus på grundig og omhyggelig rengøring og hygiejne ift. toiletter, badefaciliteter og køkkener, samt øvrige fælles kontaktpunkter der benyttes af mange.

  7.2. Vandrehjem o.l.

  Hvis sovesale o.l. ikke har mindst 2 meter mellem hver sengeliggende gæst, bør der alternativt sikres fysisk adskillelse mellem forskellige sengeliggende gæster ved brug af afskærmning eller anden foranstaltning omkring hovedet. Afstanden vurderes ”fra næsetip til næsetip”. Afstandskravet gælder ikke for personer, der er del af samme selskab. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.

  Vandrehjem bør have et særligt fokus på grundig og omhyggelig rengøring og hygiejne ift. toiletter, badefaciliteter og køkkener, samt øvrige fælles kontaktpunkter der benyttes af mange.

  7.3. Sommerhuse o.l.

  Sommerhusudlejere bør sætte ekstra fokus på grundig og omhyggelig rengøring af sommerhuset mellem forskellige selskaber, herunder særligt fælles kontaktpunkter, der benyttes af mange.

  Indendørs og udendørs pool, spabade og sauna i sommerhus kan holdes åbent. Der bør være ekstra fokus på rengøring og korrekt dosering af kemikalier.

  Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.

  Mere vejledning og materiale