Vejledning om

Registrering som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

Om registrering som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, herunder hvor og hvad der skal registreres, samt en beskrivelse af dokumentationskravene.

  • Version 2.0
  • Seneste opdatering 13. juni 2018

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

 

1
Kapitel
Indledning

I denne vejledning beskrives, hvordan du registrerer en virksomhed som en registreret socialøkonomisk virksomhed efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV-loven). Loven trådte i kraft den 1. januar 2015.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en særlig virksomhedsform, men en form for ”mærkat” som de socialøkonomiske virksomheder kan anvende. Mærkatet kaldes i daglig tale ”RSV”.

Hvis virksomheden bliver registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed, er den berettiget til at bruge denne betegnelse (registreret socialøkonomisk virksomhed, RSV) i virksomhedens navn og markedsføring, og det vil fremgå af CVR på Virk, at virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed.
 

1.1. Hvilke virksomhedsformer kan registrere sig som RSV?

Det fremgår af RSV-loven, at juridiske personer, der har et CVR-nr., og som er hjemmehørende i Danmark, kan blive registeret som en registreret socialøkonomisk virksomhed. Hertil skal nævnes, at virksomheder etableret ved sameje og enkeltmandsvirksomheder samt en personlig ejet mindre virksomheder ikke kan blive registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed, da der ved disse virksomhedsformer ikke er en adskillelse mellem ejers formue og virksomhedens formue.
 

1.2. Er det et krav, at en socialøkonomisk virksomhed registrerer sig som RSV?

Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder, at de registrerer sig som registrerede socialøkonomiske virksomheder. Hvis en socialøkonomisk virksomhed ikke bliver registreret, kan virksomheden således fortsat godt kalde sig for en socialøkonomisk virksomhed.

Det skal endvidere bemærkes, at en socialøkonomisk virksomhed ikke har pligt til at lade sig registrere, hvis virksomheden opfylder betingelserne i RSV-loven. Registreringsordningen er et tilbud til de socialøkonomiske virksomheder.

 

2
Kapitel
Registreringen af virksomheden

2.1. Registrering sker på Virk Indberet

  • For eksisterende virksomheder sker registrering på Virk Indberet under Ændre virksomhed.
  • For nye virksomheder sker registrering under Start virksomhed på Virk Indberet.
  • Mærkatet som RSV tilvælges under fanen ”formål”. Virksomheden skal sætte flueben i ”Virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed” og derefter trykke ”Gem ændring”.

Tidligere skulle registrering ske ved at virksomheden indsendte en selskabsblanket. For at lette registreringen for virksomhederne, blev der 1. juli 2016 lavet en digital løsning, således at registreringen som RSV foretages digitalt i Erhvervsstyrelsens almindelige registreringsløsning.

 

3
Kapitel
Dokumentationskrav

Virksomheder, der ønsker at blive registreret som en registeret socialøkonomisk virksomhed, skal i forbindelse med registreringen på Virk uploade 5 separate dokumenter som dokumentation for, at virksomheden lever op til visse standarder i deres virksomhedsdrift og transparens.

De 5 dokumenter er til brug for Erhvervsstyrelsens vurdering af, om virksomheden lever op til betingelserne, for at være registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed. Nedenfor er de enkelte dokumentationskrav beskrevet.
 

3.1. Virksomheden skal have et socialt formål

Virksomheden skal have et socialt formål, hvilket defineres bredt. Kravet er, at virksomheden skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.

3.1.1. Dokumentation

Dokumentationskravet kan eksempelvis opfyldes ved indsendelse af virksomhedens vedtægter eller et uddrag af vedtægterne, der skal være dateret og underskrevet.

Det er endvidere Erhvervsstyrelsens erfaring, at det ofte er hensigtsmæssigt, at der indsendes en beskrivelse af, hvordan virksomheden nærmere efterlever formålet, herunder en faktisk beskrivelse af virksomhedens virke. Dette er særligt vigtigt for virksomheder, hvor vedtægtens formålsbestemmelse er bredt formuleret.
 

3.2. Virksomheden skal være erhvervsdrivende

Virksomheden skal være erhvervsdrivende. Som dokumentation for dette kan virksomheden indsende virksomhedens årsrapport, hvis virksomheden aflægger en sådan. Alternativt kan der indsendes et budget, hvis der endnu ikke er udarbejdet en årsrapport/regnskab. Budgettet skal indeholde en oversigt over de kommende 3-5 års forventede bruttoindtægter. Dette vil typisk gøre sig gældende for en nystiftet virksomhed eller en virksomhedsform, som ikke sædvanligvis aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.

3.2.1. Særligt om erhvervsdrift

Erhvervsstyrelsen skal gøre særligt opmærksom på, at det fremgår af bemærkningerne til loven, at udover indtægter fra egentlig erhvervsdrift kan virksomhederne få deres driftskapital fra en lang række kilder, såsom donationer, private eller offentlige fonde, offentlige støtteordninger, satspuljemidler mv. Kravet om, at virksomheden skal være erhvervsdrivende, skal ikke forstås således, at størstedelen af virksomhedens indtægter skal stamme fra salg af produkter og serviceydelser, men erhvervsdriften skal dog udgøre en betydelig andel af omsætningen. Virksomheden kan således fortsat modtage offentlige og private tilskud, donationer m.v., hvis blot virksomheden sideløbende har et salg af produkter eller serviceydelser, som ikke er ubetydeligt for virksomhedens samlede omsætning.

Som tommelfingerregel skal en virksomhed have direkte erhvervsmæssige indtægter svarende til mindst 10 pct. af de samlede indtægter.

3.2.2. Dokumentation

I forbindelse med registreringen bedes virksomheden således udover en evt. årsrapport, indsende dokumentation for, at virksomhedens faktiske erhvervsmæssige indtægter udgør mindst 10 pct. af de samlede indtægter. Indsender virksomheden et budget som dokumentation, skal fordelingen mellem tilskud og faktiske erhvervsmæssige indtægter fremgå.
 

3.3. Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige

Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige, herved forstået, at virksomheden drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse eller drift. Det er afgørende, at det offentlige ikke har bestemmende indflydelse i virksomheden.

Endvidere skal det bemærkes, at hvis virksomheden er så afhængig af indtægter fra det offentlige, at det offentlige derigennem de facto har en bestemmende indflydelse på virksomheden, kan virksomheden ikke anses for uafhængig af det offentlige.

Som et eksempel på en virksomhed, som ikke er uafhængig af det offentlige, kan være en virksomhed, hvor en kommune har ret til at udpege to ud af tre bestyrelsesmedlemmer.

3.3.1. Dokumentation

Virksomheden kan dokumentere sin uafhængighed af det offentlige ved vedlæggelse af vedtægter samt en beskrivelse af, hvilken – om nogen – indflydelse det offentlige har på virksomhedens drift eller daglige ledelse.
 

3.4. Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke

En forudsætning for at være en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke. Herved forstås, at virksomhedens ledelse sørger for at involvere virksomhedens ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter i sit virke, samt udviser ansvarlighed i forhold til det sociale formål i virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

3.4.1. Dokumentation

Som dokumentation herfor skal virksomheden indsende en kvalitativ beskrivelse af, hvordan virksomheden er eller planlægger at være inddragende og ansvarlig i sit virke. I beskrivelsen kan indgå vurdering af virksomhedens vedtægter, målsætninger, strategier, interne dokumenter eller praksis, som beskriver hvordan virksomheden arbejder.
 

3.5. Virksomheden skal have en socialhåndtering af overskud

Virksomheden skal håndtere sit overskud socialt, hvilket betyder, at virksomheden skal anvende sit resultat efter skat til reinvestering i egen virksomhed, andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller i begrænset omfang, som udbytte til investorer. Herudover gælder det, at der ikke kan udbetales lønninger som overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

3.5.1. Dokumentation

Virksomhedens håndtering af overskud kan dokumenteres ved at indsende virksomhedens seneste årsrapport. Hvis virksomheden ikke kan fremvise en årsrapport, kan virksomheden eksempelvis ud-arbejde et budget og en erklæring som dokumentation for overskudshåndtering/udbyttebetaling eller indsætte en bestemmelse i vedtægten vedrørende overskudshåndtering.

 

4
Kapitel
Hvem kan se dokumentationen

Når en virksomhed er blevet registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed, vil det fremgå af virksomhedens offentligt tilgængelige oplysninger på CVR på Virk. Oplysningen vil fremgå af virksomhedens grundoplysninger.

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal som minimum indsende årsrapport efter regnskabsklasse B. Årsrapporten vil blive offentlig tilgængelig på CVR på Virk.

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at de øvrige dokumenter ikke er tilgængelige i CVR på Virk, men at der kan søges aktindsigt i dokumentationen efter reglerne i offentlighedsloven.

 

5
Kapitel
Tilsyn i medfør af RSV-loven

Fonde og andre selvejende institutioner, der registreres som socialøkonomiske virksomheder, og som ikke er underlagt andet offentligt tilsyn, vil blive underlagt et tilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Tilsynet er tilpasset fondenes særlige struktur og størrelse, og omfatter at Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed f.eks. skal give tilladelse til vedtægtsændringer, ekstraordinære dispositioner og mulighed for nedsættelse af vederlag til bestyrelse.
 

5.1. Klageadgang

Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen som tilsyns- eller registreringsmyndighed kan indbringes for Erhvervsankenævnet eller domstolene.

 

6
Kapitel
RSV-logoet

Som registreret socialøkonomisk virksomhed kan du frit anvende RSV-logoet i dine forskellige materialer såsom i din eksterne markedsføring.

Er du registreret som socialøkonomisk virksomhed, kan du via linket herunder downloade og benytte logo-pakken. I den zip-komprimerede mappe finder du logoet i forskellige formater, og du kan vælge mellem en farvet og en sort/hvid variant. Vær opmærksom på, at eps-filerne skal åbnes i programmer som Photoshop.