Vejledning om

Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab

Fristen for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber udløb den 15. oktober 2021. De iværksætterselskaber, der ikke pr. den 29. oktober 2021, som var fristen for at anmelde beslutningen om omregistrering til Erhvervsstyrelsen, har indsendt en anmeldelse om omregistrering eller opløsning, risikerer nu at blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.  

  • Version 3.0
  • Seneste opdatering 5. november 2021

1
Kapitel
Konsekvens ved manglende omregistrering

Alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst pr. den 29. oktober 2021, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Iværksætterselskabet kan i denne periode træffe beslutning om omregistrering til anpartsselskab, om opløsning ved erklæring, om at indlede likvidation eller under visse betingelser om at deltage i en fusion eller spaltning, hvis transaktionen kan gennemføres uden en forudgående offentliggørelse. 

Iværksætterselskaber, der allerede har indsendt en anmeldelse om omregistrering eller opløsning til Erhvervsstyrelsen, som endnu ikke er færdigbehandlet, vil også modtage denne henvendelse fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen foretager sig ikke yderlige i forhold til oversendelse til tvangsopløsning, før anmeldelsen er behandlet. Hvis den pågældende sag afvises, risikerer selskabet dog at blive oversendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning. 

De iværksætterselskaber, som efter 4 uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst, vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Ved genoptagelse af et iværksætterselskab, der er oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten, gælder de almindelige regler for genoptagelse i selskabslovens §§ 231 og 232. Det betyder bl.a., at en revisor skal erklære sig om, at kapitalen er til stede, dvs. at der på tidspunktet for genoptagelse skal være en samlet positiv egenkapital, der mindst skal svare til 40.000 kr. 

Muligheden for indbetaling af restkapitalen, dvs. differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, finder derfor ikke anvendelse for iværksætterselskaber, der genoptages efter oversendelse til tvangsopløsning. 

2
Kapitel
Omregistrering

Det er selskabets generalforsamling, der kan træffe beslutning om omregistrering. I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så 'iværksætterselskab' eller 'IVS' ændres til 'anpartsselskab' eller 'ApS'. Indbetalingen af selskabskapitalen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10. 

Beslutning om omregistrering af et iværksætterselskab til et almindeligt anpartsselskab skal anmeldes på Virk og vedhæftes

•    generalforsamlingsreferat,
•    tilrettede vedtægter, samt
•    dokumentation for indbetalt selskabskapital.


Der gælder de samme dokumentationskrav som ved stiftelse.


Omregistreringen via Virk er gebyrfri.
 

3
Kapitel
Opløsning

Et iværksætterselskab kan opløses ved betalingserklæring eller likvidation efter reglerne i selskabslovens kapitel 14. 

Læs mere om opløsning på Erhvervsstyrelsens vejledning om opløsning af iværksætterselskaber