Nyhed

Vejledning om tildeling af alkoholbevilling

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag første version af Vejledning om restaurationsloven, og modtager frem til 7. maj 2018 input til vejledningen.

  • 8. marts 2018
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af lovændringen af restaurationsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2017 (lov nr. 386/2017), bedt om at udarbejde en vejledning om de hensyn, som kommunalbestyrelsen skal iagttage ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives.

Vejledningen tager udgangspunkt i et af lovens hovedpunkter, der var en præcisering af reglerne om bevillingsperiodernes længde. Hyppige ansøgningsrunder har nemlig vist sig at være forbundet med byrder for erhvervslivet. Efter de nye regler i restaurationsloven skal en alkoholbevilling derfor tildeles for 8 år, medmindre der er særlige hensyn, der kan tale for, at den kun skal gives for enten 4 eller 2 år. Af vejledningen fremgår derfor retningslinjer med tilhørende eksempler.

Med lovændringen blev bevillingsnævnet udvidet med et sagkyndigt medlem. Vejledningen indeholder derfor yderligere information om det sagkyndige medlems rolle i bevillingsnævnet. Endeligt indeholder vejledningen en beskrivelse af, i hvilket omfang bevillingshaveren eller bestyreren skal være til stede i restaurationen, jf. lovens § 14a.

Vejledning om restaurationsloven - version 1.0

Da det er bevillingsmyndighederne, der ligger inde med den praktiske erfaring og udmøntning af restaurationsloven, har Erhvervsstyrelsen siden lovændringen været i dialog med flere kommuner og andre interessenter om vejledningens indhold. Erhvervsstyrelsen ønsker at fortsætte denne dialog og modtage input til vejledningen. Vi har derfor valgt at publicere en foreløbig vejledning - version 1.0 - og så afvente eventuelle bemærkninger, gode eksempler i anvendelsen af reglerne mv., som kan indgå i en kommende opdatering af vejledningen.

Frist for ændringer 7. maj

Frist for bemærkninger til vejledningen er mandag den 7. maj 2018. På baggrund af alle modtagne bemærkninger mv., vil styrelsen opdatere vejledningen.

Bidrag kan sendes til annhol@erst.dk og loubry@erst.dk.

Læs vejledningen om restaurationsloven