Vejledning om

Sletning og genregistrering af K/S og I/S

Vejledningen omhandler sletning og eventuel genregistrering et kommanditselskab (K/S) eller interessentskab (I/S), der er registeret i Erhvervsstyrelsens register.

 • Version
 • Seneste opdatering 22. februar 2012
 

1
Kapitel
Sletning af K/S og I/S

Et kommanditselskab (K/S) eller interessentskab (I/S), der er registeret i Erhvervsstyrelsen register, kan slettes hvis:

 1. virksomheden anmelder, at alle komplementarerne henholdsvis interessenterne ikke længere er aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) eller anpartsselskaber,
   
 2. virksomheden ikke længere har registeret nogen ledelse, og der ikke anmeldes en ny ledelse seneste ved udløbet af en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen, eller
   
 3. ledelsen ikke har indsendt årsrapport eller undtagelseserklæring i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom til Erhvervsstyrelsen

Disse regler fremgår af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12, stk. 1.

En virksomhed slettes efter pkt. 1., hvis virksomheden ikke længere er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Sletningen påvirker ikke evt. registrering hos SKAT i Danmark, der for danske virksomheder vil blive videreført uændret under det samme CVR-nr.

Hvis en virksomhed slettes efter pkt. 2. eller 3., fremstår den ikke længere som en aktiv virksomhed i CVR-registret. Virksomheden bliver også slettet i SKAT’s systemer. 

Virksomheden har dermed ikke længere ret til lovligt at drive virksomhed, der forudsætter en registrering efter de skatte- og afgiftsretslige regler (herunder moms), i Danmark.

 

2
Kapitel
Genregistrering af K/S og I/S

I/S og K/S, som er slettet fra Erhvervsstyrelsen register efter pkt. 1. kan genregistreres, hvis virksomheden igen bliver registreringspligtig. Dette vil være tilfældet, hvis der ikke længere er en fysisk person, der er komplementar henholdsvis interessent. Virksomheden genregistreres efter anmeldelse og under samme CVR-nr. Dette forudsætter, at der er tale om samme juridiske person. 

Virksomheder, der er slettet efter pkt. 2. og 3., kan genregistreres hvis de forhold, der har ført til sletningen ikke længere foreligger. Reglerne herom fremgår af § 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Virksomheden vil blive genregistreret under samme CVR-nr. som før sletningen.

Ved genregistrering skal følgende indsendes til Erhvervsstyrelsen: 

 1. Korrekt udfyldt anmeldelsesblanket. Ledelsen og evt. en godkendt (statsautoriseret eller registeret) revisor skal anmeldes, også selvom de var registreret før sletningen. Godkendt revisor skal ikke anmeldes, hvis virksomheden lovligt har fravalgt revision eller virksomheden indsender undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens §5. Fravalg af revision kan kun ske på virksomhedens ordinære generalforsamling, eller lignende beslutningsorgan. Anmeldelsesblanketten kan findes på hjemmesiden: Virk.dk
   
 2. Virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter, hvis disse er ændret.
   
 3. Manglende årsrapport(er) eller undtagelseserklæring(er) i henhold til årsregnskabslovens § 5, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.
  • Årsrapporten(erne) skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen, forsynet med godkendt revisors revisionspåtegning (erklæring med høj grad af sikkerhed), hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt. Årsrapporten skal være godkendt af generalforsamlingen eller et tilsvarende beslutnings organ.
  • Undtagelseserklæring(er) i henhold til årsregnskabsloven § 5.
  • Ved genregistrering, hvor sletning skyldes manglende rettidig indsendelse af virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelsesorgan blive pålagt afgift efter reglerne i årsregnskabslovens §§ 151-152.

Virksomheden skal selv foretage fornyet registrering efter de skatte- og afgiftsretlige regler (herunder moms).

Erhvervsstyrelsen foreslår, at advokat og/eller godkendt revisor medvirker – også hvis virksomheden har fravalgt revision.