Nyhed

Vejledning om revisionsudvalg offentliggøres

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort Vejledning om revisionsudvalg.

  • 23. februar 2018
  • Kontrol og tilsyn

Reglerne om revisionsudvalg er blevet ændret ved ændringen af revisorloven i juni 2016. Ændringen betyder, at reglerne om revisionsudvalg fremover gælder for virksomheder, der er defineret som virksomheder af interesse for offentligheden efter revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3, dvs. børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Revisionsudvalgenes opgaver er derudover blevet præciseret, ligesom den nye revisorforordning indeholder regler rettet mod revisionsudvalgene.

Erhvervsstyrelsen fik som noget nyt ansvar for at føre tilsyn med, at bl.a. revisionsudvalgene overholder de pligter, der følger af revisorloven og revisorforordningen samt regler om valg og afskedigelse af revisor i selskabslovgivningen, hvor revisordirektivets regler herom er gennemført. Finanstilsynet træder i Erhvervsstyrelsens sted, når tilsynet vedrører virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Derudover blev der i revisorloven indført mulighed for at sanktionere medlemmer af et revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden for manglende overholdelse af de pligter, som revisionsudvalget er pålagt.

Vejledningen omhandler reglerne om etablering af revisionsudvalg, om udvalgets sammensætning og kvalifikationer og om revisionsudvalgets opgaver m.v.

Styrelsen vil følge udviklingen og opdatere vejledningen i takt med fortolkningsbidrag til forståelsen af reglerne om revisionsudvalg foreligger.

De nye regler trådte i kraft den 17. juni 2016. Kravet om, at udvalgets medlemmer samlet skal have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor, fandt dog først anvendelse fra første ordinære generalforsamling eller andet tilsvarende møde, der afholdtes efter den 31. december 2016.

Hvem henvender vejledningen sig til?

Vejledningen henvender sig især til medlemmer af revisionsudvalget i virksomheder af interesse for offentligheden eller bestyrelsen i de tilfælde, hvor en virksomheds bestyrelse varetager revisionsudvalgets funktioner, som alle har ansvar for overholdelse af reglerne.

Læs 'Vejledning om revisionsudvalg'