Vejledning om

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel 'Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.', som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff.

Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 1. januar 2009

1
Kapitel
Indledning

Virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en redegørelse for virksomhedsledelse. Det følger af årsregnskabslovens § 107 b og § 107 c, med de lempelser som følger af § 107 b, stk. 2, og § 107 c, stk. 3. Visse af bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse for koncernen, jf. § 128, stk. 2. Bestemmelserne blev indført ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 (lovforslag nr. 100 af 12. marts 2008). Bestemmelserne har virkning fra og med regnskabsår, der begynder den 1. september 2008. § 107 b gælder for børsnoterede virksomheder, herunder statslige aktieselskaber, som er børsnoterede. Med ”børsnoterede” menes i denne artikel virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. (Virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et alternativt marked, f.eks. First North, er derimod ikke omfattet) § 107 c gælder for statslige aktieselskaber, som ikke er børsnoterede.

Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D skal udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, hvis de har politikker for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a og § 102, stk. 1, 3. pkt. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for koncernen. Kravet har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. For dattervirksomheder og virksomheder, som selv udarbejder koncernregnskab, gælder der dog særlige lempelser og undtagelser, jf. § 99 a, stk. 5 og 6. Endvidere gælder der særlige undtagelser for virksomheder, som rapporterer i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, jf. § 99 a, stk. 7. § 99 a blev indført i årsregnskabsloven ved lov nr. 1403 af 27. december 2008 (lovforslag nr. L 5 af 8. oktober 2008).

Både redegørelsen for virksomhedsledelse og redegørelsen for samfundsansvar er en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Som noget nyt åbner årsregnskabsloven imidlertid mulighed for, at disse redegørelser i stedet kan offentliggøres på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Som et yderligere alternativ hertil kan redegørelsen for samfundsansvar placeres i en supplerende beretning til virksomhedens årsrapport via en henvisning hertil i ledelsesberetningen.

Regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Virksomheder, som ikke er forpligtet til at udarbejde redegørelse for virksomhedsledelse og
redegørelse for samfundsansvar, kan naturligvis frivilligt vælge at udarbejde disse redegørelser
i overensstemmelse med lovens krav. I så fald kan virksomheden ligeledes anvende
bekendtgørelsens regler om offentliggørelse af redegørelsen på virksomhedens hjemmeside
mv.

Formålet med artiklen er at belyse ledelsens og revisors pligter i forbindelse med de nye offentliggørelsesmåder, årsregnskabsloven giver mulighed for som alternativ til offentliggørelse af redegørelsen for virksomhedsledelse og redegørelsen for samfundsansvar i
ledelsesberetningen i årsrapporten. Endvidere belyser artiklen ledelsens og revisors pligter i forbindelse med anvendelsen af undtagelsen i § 99 a for virksomheder, der rapporterer i forbindelse med tilslutning til Global Compact mv.

2
Kapitel
Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres – derfor som udgangspunkt samme pligter og samme ansvar

Både den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse og den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er en bestanddel af ledelsesberetningen. Dette gælder, uanset om redegørelsen offentliggøres i ledelsesberetningen eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Det samme gælder endvidere en redegørelse for samfundsansvar,
der offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen.

Derfor har ledelsen og revisor som udgangspunkt samme pligter og samme ansvar med hensyn til redegørelsen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres.

Årsregnskabslovens almindelige regler om ledelsens pligter og ansvar med hensyn til ledelsesberetningen finder således anvendelse på redegørelsen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres. Årsregnskabslovens §§ 8-10 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten finder således anvendelse.

Hvis redegørelsen for virksomhedsledelse eller redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal redegørelsen opfylde kravet om en retvisende redegørelse for de forhold, som redegørelsen omhandler, jf. årsregnskabslovens § 11, stk. 1. Endvidere finder de grundlæggende kvalitetskrav i årsregnskabslovens § 12 og de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabslovens § 13 anvendelse på redegørelsen.

Hvis redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal redegørelsen indeholde en retvisende redegørelse, som opfylder de almindelige kvalitetskrav i årsregnskabslovens §§ 11-13. Samtidig skal den supplerende beretning opfylde almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger, jf. henvisningen i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3, nr. 1, til lovens § 14.

Endvidere finder årsregnskabslovens og revisorlovgivningens regler om revisors pligter for så vidt angår ledelsesberetningen anvendelse på redegørelsen, der som nævnt er en bestanddel af ledelsesberetningen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres. Dette gælder også en redegørelse for samfundsansvar, som offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en
henvisning hertil i ledelsesberetningen.

Uanset hvor redegørelsen offentliggøres, er redegørelsen således omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, der indgår i revisionspåtegningen på årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 5, 3. og 4. pkt., medmindre virksomheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere. Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, og stk. 7 og 8 vedrørende revisors udtalelse om ledelsesberetningen finder således anvendelse. Som grundlag for udtalelsen skal revisor læse ledelsesberetningen, herunder den pågældende redegørelse, igennem og på den baggrund afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i 3 ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i de revisionspligtige dele af årsrapporten. Revisor skal altså foretage et ”konsistenstjek”. Dette gælder uanset, om redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden. Der kan i denne
forbindelse henvises til Erklæringsvejledningen, afsnit 5.7., om revisors udtalelse om
ledelsesberetningen.

Der er dog en enkelt undtagelse hertil. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, er undtaget fra ”konsistenstjek”, når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4. Dette følger af lovbemærkningerne til § 107 b i lovforslag nr. L 100 af 12. marts 2008. Her skal revisor blot påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysninger om kodeks. Offentliggøres redegørelsen for virksomhedsledelse derimod i ledelsesberetningen, er oplysningerne om kodeks omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i lighed med de
øvrige oplysninger i ledelsesberetningen.

Lovbemærkningerne til § 107 c vedrørende redegørelse for virksomhedsledelse i statslige aktieselskaber omtaler ikke revisors rolle. Her må det dog tilsvarende gælde, at revisor, for så vidt angår oplysninger om kodeks, jf. § 107 c, stk. 1, blot skal påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysninger om kodeks, når det statslige aktieselskab har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden.

Når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse eller redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, får ledelsen og revisor imidlertid nogle yderligere pligter af formel karakter som følge af, at redegørelsen offentliggøres løsrevet fra ledelsesberetningen i årsrapporten. Det samme er tilfældet, hvis redegørelsen for samfundsansvar placeres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Disse særlige pligter er reguleret i bekendtgørelsen og omtales nærmere i det følgende.

3
Kapitel
Ledelsens særlige pligter som følge af offentliggørelsen af den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside

Når virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside, påhviler der ledelsen nogle særlige pligter. Disse fremgår af bekendtgørelsens §§ 2-6 for så vidt angår redegørelsen for virksomhedsledelse og §§ 10-14 for så vidt angår redegørelsen for samfundsansvar. Medmindre andet fremgår, dækker betegnelsen ”redegørelsen” begge typer af redegørelser. Det drejer sig om følgende pligter:

 • Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside. URL-adressen, som skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens §§ 2 og 10.
 • For børsnoterede virksomheder skal redegørelsen for virksomhedsledelse offentliggøres under betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b”, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
  For statslige aktieselskaber, som ikke er børsnoterede, skal redegørelsen for virksomhedsledelse betegnes ”Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c”, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.
  Redegørelsen for samfundsansvar skal offentliggøres under betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1.
 • Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 1. pkt., og § 11, stk. 2, 1. pkt.
 • Det skal oplyses i redegørelsen, hvilken periode den dækker. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 2. og 3. pkt., og § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt.
 • Det skal oplyses i redegørelsen for virksomhedsledelse, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er som nævnt i afsnit 2 ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4.
  En tilsvarende bestemmelse findes ikke for redegørelsen for samfundsansvar. Denne er altid omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport.
 • Den lovpligtige redegørelse skal offentliggøres som en samlet redegørelse, jf. henvisningerne i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, til årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, og § 107 c, stk. 1, og henvisningen i bekendtgørelsens § 12, stk. 1, til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, jf. stk. 1.
  Redegørelsen for virksomhedsledelse skal således indeholde de oplysninger, som fremgår af § 107 b, stk. 1, nr. 1-7, eller § 107 c, stk. 1, nr. 1-4. Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 99 a, stk. 2, nr. 1-3.
  For at lette overblikket kan redegørelsen eventuelt opdeles i hovedafsnit. Redegørelsen for virksomhedsledelse kan eksempelvis opdeles i et hovedafsnit om kodeks for virksomhedsledelse, et andet hovedafsnit om virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og et tredje hovedafsnit om sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer mv.
 • Den lovpligtige redegørelse skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle frivillige supplerende oplysninger om henholdsvis virksomhedsledelse og samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, og § 12, stk. 1. Det skal således fremstå klart for læserne af virksomhedens hjemmeside, hvilke oplysninger på hjemmesiden der udgør den lovpligtige redegørelse.
 • Den lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig for aktionærerne mv., dvs. virksomhedens kapitalejere, fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for aktionærerne mv. forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 13, stk. 1. Den lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2, og § 13, stk. 2. I børsnoterede virksomheder vil de to tidspunkter være sammenfaldende.
 • Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst fem år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, og § 14, stk. 1. Der må således ikke ændres i redegørelsen på noget tidspunkt. Denne skal være låst fast, ligesom det er tilfældet med den øvrige del af ledelsesberetningen, der er offentliggjort i virksomhedens årsrapport. Dette er i overensstemmelse med princippet i værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7, 6. pkt., om at årsrapporten skal være tilgængelig for offentligheden i mindst 5 år. Bestemmelsen har baggrund i artikel 4, stk. 1, i ”gennemsigtighedsdirektivet”, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004. Princippet om 5 års opbevaringspligt kendes tilsvarende fra bogføringsloven.
 • Hvis URL-adressen ændres i løbet af femårsperioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og § 14, stk. 2.

Manglende overholdelse af pligterne i §§ 2-6 og 10-14, som er omtalt ovenfor, straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 19.

Om frivillig opdatering af den offentliggjorte redegørelse og ledelsens pligter i forbindelse hermed, jf. bekendtgørelsens §§ 7 og 15, henvises til afsnit 5.

4
Kapitel
Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside

Når virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside, påhviler der revisor nogle særlige pligter. Disse fremgår af bekendtgørelsens §§ 8 og 9 for så vidt angår redegørelsen for virksomhedsledelse og §§ 16 og 17 for så vidt angår redegørelsen for samfundsansvar. Medmindre andet fremgår, dækker betegnelsen ”redegørelsen” begge typer af redegørelser.

Revisor skal påse følgende:

 • At ledelsesberetningen indeholder oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b eller § 107 c, på virksomhedens hjemmeside. Den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens § 8, der henviser til § 2.
  At ledelsesberetningen indeholder oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. § 99 a, på virksomhedens hjemmeside. Den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens § 16, der henviser til § 10.
 • At redegørelsen for virksomhedsledelse offentliggøres under betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b”. Hvis der er tale om et statsligt aktieselskab, anvendes betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c”, jf. bekendtgørelsens § 9, der henviser til § 3, stk. 1 og 2.
  At redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres under betegnelsen ”Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”, jf. bekendtgørelsens § 17, der henviser til § 11, stk. 1.
 • At redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysning om, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, og at regnskabsperioden for den pågældende årsrapport er angivet, jf. bekendtgørelsens § 9, der henviser til § 3, stk. 3.
  At redegørelsen for samfundsansvar indeholder samme oplysninger som anført ovenfor, jf. bekendtgørelsens § 17, der henviser til § 11, stk. 2.
 • At redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysning om, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens § 9, der henviser til § 3, stk. 4. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.
  Redegørelsen for samfundsansvar er derimod altid omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Der stilles ikke krav om, at dette skal oplyses i redegørelsen.

5
Kapitel
Frivillig opdatering af den lovpligtige redegørelse på hjemmesiden og forholdet til offentliggørelse af frivillige oplysninger i øvrigt

Hvis virksomheden ønsker det, kan virksomheden efterfølgende opdatere den lovpligtige redegørelse, der er offentliggjort på hjemmesiden. Opdateringen skal ske på den måde, som er anført nedenfor. Opdatering vil eksempelvis være hensigtsmæssig, hvis virksomheden i løbet af det efterfølgende regnskabsår foretager væsentlige ændringer i sine principper for
virksomhedsledelse henholdsvis samfundsansvar.

Selve den lovpligtige redegørelse, der er offentliggjort, må ikke ændres, da den som tidligere nævnt er en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, og § 14, stk. 1. En eventuel opdatering skal derfor ske ved, at virksomheden offentliggør opdateringen i form af frivillige supplerende oplysninger
om henholdsvis virksomhedsledelse og samfundsansvar, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 15, stk. 1.

Ledelsen skal da påse, at opdateringen holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse, for eksempel under betegnelsen ”Frivillige supplerende oplysninger om virksomhedsledelse” henholdsvis ”Frivillige supplerende oplysninger om samfundsansvar”, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2, og § 15, stk. 2.

Manglende overholdelse af § 6, stk. 1, § 7, stk. 2, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 2, straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 19.

Med hensyn til offentliggørelse af frivillige oplysninger om virksomhedsledelse og samfundsansvar i øvrigt bemærkes, at årsregnskabsloven og bekendtgørelsen ikke hindrer dette.

Årsregnskabsloven og bekendtgørelsen er eksempelvis ikke en hindring for, at en virksomhed, som har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på sin hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, samtidig giver frivillige oplysninger om virksomhedsledelse eller samfundsansvar f.eks. i form af et resumé af den lovpligtige redegørelse i ledelsesberetningen.
Det skal dog klart fremgå, at den lovpligtige redegørelse offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, med angivelse af URL-adresse hertil, jf. bekendtgørelsens §§ 2 og 10, som omtalt i afsnit 3.

De frivillige supplerende oplysninger, der medtages i ledelsesberetningen, vil være omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, da ledelsesberetningen er en lovpligtig bestanddel af de pågældende virksomheders årsrapport. De frivillige oplysninger i ledelsesberetningen skal naturligvis opfylde lovens almindelige kvalitetskrav, herunder kravet  om at de skal være retvisende.

Årsregnskabsloven og bekendtgørelsen forhindrer heller ikke, at virksomheden i øvrigt giver frivillige oplysninger om virksomhedsledelse eller samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, eksempelvis ved at omtale eller uddybe den lovpligtige redegørelse. Disse frivillige oplysninger må dog ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den
lovpligtige redegørelse. Er indholdet af de frivillige oplysninger vildledende eller fejlagtige, kan dette efter omstændighederne indebære en overtrædelse af anden lovgivning.

6
Kapitel
Offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten

Hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal følgende iagttages:

 • Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1.
 • Redegørelsen skal betegnes ”Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 2.
 • Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3. Redegørelsen skal dække samme regnskabsperiode som årsrapportens regnskabsperiode.

Manglende overholdelse af § 18 straffes med bøde.

7
Kapitel
Global Compact undtagelsen mv. i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7

En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s principper for ansvarlige investeringer, er undtaget fra pligten til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk.

Da fremskridtsrapporten træder i stedet for redegørelsen for samfundsansvar i årsrapporten, skal fremskridtsrapporten dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Det skal oplyses i ledelsesberetningen, at virksomheden anvender denne undtagelse. Endvidere skal det angives, hvor fremskridtsrapporten er offentligt tilgængelig. I ledelsesberetningen kan der eksempelvis henvises til virksomhedens egen hjemmeside, hvor der er anført et link til en offentliggjort fremskridtsrapport på Clobal Compact’s hjemmeside, så det er let for interessenterne at finde frem til fremskridtsrapporten.

I forbindelse med revisors afgivelse af udtalelse om ledelsesberetningen skal revisor påse, at virksomheden opfylder betingelsen for at anvende denne undtagelse. Som anført i lovbemærkningerne til bestemmelsen vil det sige, at revisor skal kontrollere, at der er
udarbejdet en fremskridtsrapport, som er offentligt tilgængelig på Global Compact’s hjemmeside, hvis virksomheden har tilsluttet sig Global Compact. For virksomheder, der har tilsluttet sig FN’s Principper for ansvarlige investeringer, skal revisor kontrollere, at
virksomheden har udarbejdet en rapport om sine aktiviteter og fremskridt med at implementere principperne, som er offentligt tilgængelig eksempelvis på virksomhedens hjemmeside. Endvidere skal revisor påse, at ledelsesberetningen indeholder korrekt oplysning om, hvor den pågældende rapport er offentligt tilgængelig. Revisor har ikke yderligere opgaver i forhold til
den pågældende rapport.