Vejledning om

Grænseoverskridende flytning af hjemsted

Ved grænseoverskridende flytning af hjemsted forstås, at et kapitalselskab flytter sit hjemsted fra ét EU/EØS-land til et andet EU/EØS-land. Kapitalselskaber der ikke har hjemsted i et EU/EØS-land kan ikke benytte reglerne om grænseoverskridende flytning af hjemsted.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. december 2013

Lovgrundlag

1
Kapitel
Indledning

Ved grænseoverskridende flytning af hjemsted forstås, at et kapitalselskab flytter sit hjemsted fra ét EU/EØS-land (EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge) til et andet EU/EØS-land. Det betyder samtidig, at kapitalselskabet efter flytningen underlægges selskabslovgivningen i det land det flyttes til. Kapitalselskaber der ikke har hjemsted i et EU/EØS-land kan ikke benytte reglerne om grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Det er vigtigt, at selskabslovgivningen i både det land, et kapitalselskab henhørte under forud for flytningen, og den selskabslovgivning, som kapitalselskabet henhører under efter flytningen, giver mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted. I den forbindelse gøres opmærksom på, at reglerne om grænseoverskridende flytning af hjemsted ikke er reguleret på EU-niveau

Et kapitalselskab, omfattet af selskabsloven (A/S, ApS, IVS og P/S), kan ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted flytte dets registrerede hjemsted til et andet EU/EØS-land, og tilsvarende kan et kapitalselskab med registreret hjemsted i et andet EU/EØS-land flytte dets hjemsted til Danmark.

Ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted skal myndighederne i flere lande involveres, ligesom der skal foretages registreringer mv. i flere landes selskabsregistre. I Danmark er den kompetente myndighed i forhold til grænseoverskridende flytning af hjemsted Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen fører ikke en liste over kompetente myndigheder i de øvrige EU/EØS-lande.

2
Kapitel
Flytning ud af Danmark

2.1. Flytteplan

Ved et selskabs flytning af dets hjemsted fra Danmark til et andet EU/EØS-land er det afgørende, at kapitalejerne i selskabet får en række oplysninger om den påtænkte flytning af hjemsted. Disse oplysninger samles i en flytteplan, der udarbejdes og underskrives af samtlige medlemmer af selskabets centrale ledelsesorgan. Flytteplanen skal indeholde følgende:

 • kapitalselskabets selskabsform, navn og hjemsted,
 • udkast til nye vedtægter for kapitalselskabet efter flytningen tilpasset det modtagende lands selskabslovgivning, (bemærk, at vedtægterne er en del af planen, og at der efter offentliggørelsen ikke må ændres heri)
 • den foreslåede tidsplan for flytningen, herunder den regnskabsmæssige virkning af flytningen,
 • flytningens sandsynlige følger for beskæftigelsen i kapitalselskabet,
 • de rettigheder i kapitalselskabet efter flytningen, der tillægges eventuelle indehavere af kapitalandele med særlige rettigheder og eventuelle indehavere af andre værdipapirer end kapitalandele, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer,
 • de særlige fordele, der indrømmes vurderingsmændene, der skal udtale sig om kreditorernes stilling, og medlemmerne af kapitalselskabets ledelse, og
 • oplysning om de procedurer, hvorefter der er fastsat nærmere regler om medarbejdernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i kapitalselskabet efter flytningen, hvis det er hensigtsmæssigt.

En flytteplan skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for flytningens regnskabsmæssige virkning indgår. Denne frist er ufravigelig og overskridelse vil medføre, at Erhvervsstyrelsen ikke kan offentliggøre modtagelsen af flytteplanen, og flytningen herefter ikke kan vedtages. Det er ikke muligt at fravælge flytteplanen.

2.2. Flytteredegørelse

Endvidere skal et selskab, der flytter dets hjemsted fra Danmark til et andet EU/EØS-land udarbejdes en flytteredegørelse, hvor flytteplanen nærmere forklares og begrundes. Flytteredegørelsen udarbejdes og underskrives af samtlige medlemmer i det centrale ledelsesorgan. Redegørelsen skal indeholde en omtale af flytningens følger (konsekvenser) i forhold til kapitalejerne, kreditorerne og medarbejderne. Det er ikke muligt at fravælge flytteredegørelsen.

2.3. Kreditorerklæring

Flyttes et dansk selskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land, skal der indhentes en vurderingsmands erklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring). Konklusionen skal klart og præcist tage stilling til, om kreditorerne kan antages at være tilstrækkeligt sikrede efter flytningen.

Kapitalejerne kan dog i enighed beslutte at fravælge en sådan erklæring om kreditorernes stilling. Fravalget skal meddeles Erhvervsstyrelsen. Fravælges erklæringen, har kreditorerne ret til at anmelde deres krav. Tilsvarende gælder, hvis vurderingsmanden i sin erklæring kommer til den konklusion, at selskabets kreditorer ikke kan antages at være tilstrækkeligt sikrede efter flytningen.

2.4. Anmeldelsesfrist

Flytteplan skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at den er underskrevet. Overskrides denne frist, vil det medføre, at modtagelsen af flytteplanen ikke kan offentliggøres. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at flytteredegørelsen og evt. kreditorerklæring indsendes sammen med flytteplanen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gennemførelsen af flytningen først kan besluttes 4 uger efter, at modtagelsen af kreditorerklæring eller oplysning om fravalg af kreditorerklæringen er offentliggjort, jf. nedenfor.

2.5. Gennemførelse af flytning

Tidligst 4 uger efter at flytteplanen og kreditorerklæringen (eller fravalg af kreditorerklæringen) er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system, kan generalforsamlingen i selskabet træffe beslutning om endelig gennemførsel af flytningen. Beslutningen skal træffes med 2/3 flertal, samt i øvrigt overholde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde om opløsning eller grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Er selskabet under likvidation, kan flytningen kun besluttes, hvis udlodning endnu ikke er påbegyndt, og der samtidig træffes beslutning om at hæve likvidationen.

Har selskabet afsluttet en regnskabsperiode forud for det regnskabsmæssige virkningstidspunkt for flytningen, skal årsregnskabet for denne periode være godkendt af generalforsamlingen senest samtidig med, at den endelige beslutning om flytningen træffes.

Den endelige beslutning om flytning skal være i overensstemmelse med flytteplanen. Er beslutningen ikke i overensstemmelse med flytteplanen anses forslaget som bortfaldet og flytningen kan ikke gennemføres/registreres.

Medmindre andet i enighed besluttes, skal følgende dokumenter stilles til rådighed for selskabets kapitalejere senest 4 uger før, der træffes beslutning om gennemførelse af flytning:

 • Flytteplanen
 • Kapitalselskabets godkendte årsrapporter for de sidste tre regnskabsår, eller den kortere tid, kapitalselskabet måtte have bestået
 • Flytteredegørelsen
 • Kreditorerklæringen (medmindre erklæringen er fravalgt)

Kapitalejerne kan i enighed fravælge fremlæggelsen af alle eller enkelte af ovenstående dokumenter.

Det centrale ledelsesorgan skal på generalforsamlingen, hvor spørgsmålet om gennemførelse af en grænseoverskridende flytning skal behandles, oplyse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabet i perioden fra underskrivelse af flytteplanen og til generalforsamlingens afholdelse.

2.6. Anmeldelse af endelig beslutning om grænseoverskridende flytning

Anmeldelse af den endelige beslutning om grænseoverskridende flytning af hjemsted skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori tidspunktet for flytningens regnskabsmæssige virkning indgår, dog senest et år efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelse af flytteplan og kreditorerklæring (eller oplysninger om at erklæringen er fravalgt). Der kan ikke dispenseres fra fristerne og en overskridelse vil medføre, at beslutningen om flytning bortfalder.

Generalforsamlingsreferatet, hvor det fremgår, at beslutning om gennemførsel af grænseoverskridende flytning af hjemsted er truffet, skal indsendes sammen med en selskabsblanket til Erhvervsstyrelsen enten med almindelig post eller pr. e-mail til [email protected]. Desuden skal flytteredegørelsen indsendes, hvis ikke den blev indsendt i forbindelse med offentliggørelse af flytteplanen. Dokumenterne skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at beslutningen er truffet.

2.7. Udstedelse af attest

Når Erhvervsstyrelsen modtager anmeldelse om gennemførelse af en flytning af hjemsted til et andet EU/EØS-land påser styrelsen, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet. Erhvervsstyrelsen udsteder hurtigst muligt en attest herom til kapitalselskabet, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Flytningen er besluttet i det danske kapitalselskab
 • Evt. krav anmeldt af kreditorerne er afgjort
 • Evt. krav om indløsning fra kapitalejerne er afgjort, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kapitalandelenes værdi

Erhvervsstyrelsen foretager den endelige registrering af selskabets flytning af hjemsted ud af Danmark, når styrelsen har modtaget underretning fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet efter flytningen skal have hjemsted, om, at kapitalselskabets hjemsted er endeligt registreret i det modtagende land.

2.8. Beslutning om grænseoverskridende flytning af hjemsted frem i tid

Ønsker et selskab at træffe beslutning om grænseoverskridende flytning af hjemsted frem i tid, dvs. det regnskabsmæssige virkningstidspunkt for flytningen er efter tidspunktet for beslutningen om at gennemføre flytningen, kan attesten først udstedes på det regnskabsmæssige virkningstidspunkt. Tidspunktet for flytningens regnskabsmæssige virkning må ikke være senere end 2 uger efter beslutningen om at gennemføre flytningen, dog ikke senere end tidspunktet for flytningens anmeldelse. Endvidere skal tidspunktet for den endelige beslutning og tidspunktet for den regnskabsmæssige virkning være i samme regnskabsår.

2.9. Kapitalejernes mulighed for at kræve indløsning

Kapitalejerne i det danske kapitalselskab, der flytter til et andet EU/EØS-land, og som på generalforsamlingen har modsat sig flytningen, kan kræve, at kapitalselskabet indløser deres kapitalandele, hvis krav herom fremsættes skriftligt senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Selskabslovens § 110 finder tilsvarende anvendelse på kapitalejernes mulighed for at kræve indløsning ved grænseoverskridende flytning af hjemsted.

3
Kapitel
Flytning til Danmark

Et kapitalselskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land kan flytte hjemsted til Danmark, når den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted, har udstedt en attest om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske registreringsmyndighed vil registrere flytning af hjemsted.

Erhvervsstyrelsen registrerer efter modtagelse af attesten endeligt gennemførelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted til Danmark. Efter registreringen underretter Erhvervsstyrelsen den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet forud for flytningen har haft hjemsted om, at flytningen er registreret.

Det er afgørende for registrering af en grænseoverskridende flytning af hjemsted til Danmark, at selskabet opfylder selskabslovens krav til den pågældende selskabsform, herunder at vedtægterne er i overensstemmelse med selskabsloven eksempelvis i forhold til kapitalkrav og ledelsesstruktur.

Flytningen af hjemsted har virkning fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen registrerer flytningen.

4
Kapitel
Særligt om medarbejdernes medbestemmelse

Den manglende EU-retlige regulering af grænseoverskridende flytning af hjemsted kan betyde, at det ikke er sikkert, at den lovgivning, som selskabet kommer til at høre under efter en flytning, indeholder bestemmelser til beskyttelse af de danske medarbejderes eventuelle velerhvervede rettigheder til medbestemmelse. Det er dog en forudsætning for en flytning, at der tages de nødvendige hensyn, så det sikres, at danske medarbejdere ikke fortaber sådanne rettigheder.

Udgangspunktet for medarbejdernes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende flytning af hjemsted fra Danmark til et andet EU/EØS-land er, at selskabslovens regler om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion §§ 311-317 på tilsvarende vis finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger. 'Nødvendige tilpasninger' betyder især tilpasninger, der er påkrævet som følge af, at der ved grænseoverskridende flytning kun deltager ét selskab, og at det pågældende selskab er samme juridiske person før og efter flytningen.

Det overordnede hensyn bag reglerne er således, at en grænseoverskridende flytning af hjemsted ikke må betyde, at medarbejderne mister eventuelle rettigheder, som de havde forud for flytningen. Samtidig får medarbejderne i et selskab, der flytter til Danmark mindst de samme rettigheder med hensyn til medbestemmelse, som medarbejdere har ved grænseoverskridende fusion.

Generalforsamlingen kan gøre vedtagelsen af en grænseoverskridende flytning af hjemsted fra Danmark til et andet EU/EØS-land betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse. En sådan betinget vedtagelse vil dog betyde, at Erhvervsstyrelsen først kan udstede flytteattesten, når den efterfølgende godkendelse er foretaget.