Vejledning om

Ansøgning om dispensation fra arrangørordningens ansøgningsfrist

Erhvervsministeren har bemyndiget Erhvervsstyrelsen til at dispensere fra ansøgningsfristerne i bekendtgørelserne om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer. Hvis du som arrangør opfyldte betingelserne for kompensation for arrangementer, men ikke nåede at ansøge indenfor ansøgningsfristen, kan du ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra fristen.  

1
Kapitel
Betingelser for dispensation fra ansøgningsfristen

Alle de følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen: 

 1. Virksomhedens øverste ledelse har påviseligt haft en berettiget forventning om, at ansøgningen var indsendt rettidigt


  Denne betingelse betyder bl.a., at du skal kunne dokumentere, at virksomhedens øverste ledelse var af den opfattelse, at ansøgningen var indsendt inden ansøgningsfristen. 

 2. Arrangøren har ikke udvist retsfortabende passivitet i forbindelse med ansøgningen om dispensation
   

  Denne betingelse betyder bl.a., at du skal kunne dokumentere, at virksomheden har kontaktet Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter, at virksomheden blev opmærksom på, at ansøgningen ikke var indsendt indenfor fristen.   

 3. Kompensation kan kun ydes inden for de gældende statsstøttegodkendelser
   

  Denne betingelser betyder, at arrangørens mulighed for at kunne opnå dispensation fra ansøgningsfristen afhænger af, om det vil være muligt for Erhvervsstyrelsen at bevilge kompensation indenfor Europa-Kommissionens gældende statsstøttegodkendelser. Dette kan være vanskeligt for en arrangør at afklare selvstændigt. Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor, at du kontakter vores corona-hotline på 7220 0034 for nærmere vejledning om de gældende statsstøttegodkendelser.

2
Kapitel
Proces

 1. Afklar om du lever op til de tre betingelser samt ordningens øvrige krav. Kontakt gerne Erhvervsstyrelsen for at afklare, om du lever op til den tredje betingelse, om at kompensation skal kunne ydes inden for gældende statsstøttegodkendelser.
 2. Ansøg om dispensation ved at sende en e-mail til [email protected]. I ansøgningen skal du redegøre for, hvorfor du lever op til hver af de tre betingelser. Videre anmodes du om at vedlægge skriftlig dokumentation, som kan understøtte indholdet i din redegørelse. Erhvervsstyrelsen vil derefter vurdere din ansøgning om dispensation. 
 3. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation og sender den til dig. Heri vil styrelsen enten; 
  • give dig dispensation fra ansøgningsfristen. Du vil herved få mulighed for at ansøge om kompensation efter bekendtgørelsen inden for en ny ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes via et særligt link i afgørelsen. 
  • give dig et afslag, hvis ikke betingelserne er opfyldt. Du vil i givet fald ikke kunne søge kompensation for arrangementet. 
 4. Ansøg om kompensation. Hvis Erhvervsstyrelsen meddeler dig dispensation fra ansøgningsfristerne, vil du med afgørelsen modtage et særligt link, hvori du kan søge om kompensation indenfor en ny ansøgningsfrist. Bemærk, at der skal udarbejdes og indsendes en erklæring fra en uafhængig revisor, hvis det samlede ansøgte beløb overstiger 500.000 kr. 

3
Kapitel
Kontakt os

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens arrangørordning på tlf. 7220 0034 eller e-mail [email protected]