Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Undtagelseserklæringer

Her kan du læse nærmere om, hvilke virksomheder der kan indsende en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport.

Nedenstående virksomheder kan indsende en undtagelseserklæring, såfremt betingelserne er opfyldt. Undtagelseserklæringer er reguleret efter de samme regler, der gælder for årsrapporter, når det gælder indsendelse og frister. Læs nærmere under menupunktet indsendelse af årsrapporter. Undtagelseserklæringerne skal ikke revideres.

Alle undtagelseserklæringer skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, og kan derfor ikke indsendes på papir.

Virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) §§ 3-4

Andelsselskaber med begrænset ansvar samt virksomheder og foreninger med begrænset ansvar, der reguleres efter LEV §§ 3-4, kan jf. årsregnskabslovens §§ 4 og 145 indsende en undtagelseserklæring, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • en balancesum på 7 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 14 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Modervirksomheder, der skal aflægge koncernregnskab, kan dog IKKE indsende en undtagelseserklæring. De skal udarbejde en årsrapport.

Aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber er ikke omfattet af bestemmelsen. De SKAL indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Interessentskaber og kommanditselskaber

Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform.

En række af de ovennævnte interessentskaber og kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når interessent- og kommanditselskaberne.

 • indgår i et koncernregnskab (årsregnskabslovens § 5, stk. 1), og
 • årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis komplementar med hjemsted her i landet (årsregnskabslovens § 5, stk. 2), eller
 • årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land (årsregnskabslovens § 5, stk. 3).

Dattervirksomheder uden aktivitet

Dattervirksomheder uden aktivitet kan jf. årsregnskabslovens § 6 vælge at indsende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen. Denne mulighed forudsætter, at

 • dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed,
 • modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
 • koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,
 • dattervirksomhedens ejere har alle erklæret sig indforstået med at undtagelsen anvendes,
 • modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, og
 • det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde årsrapport.

Det er kun dattervirksomheder uden aktivitet, dvs. virksomheder, der midlertidigt ikke udøver erhvervsdrift, som kan anvende undtagelsen.

Filial af en udenlandsk virksomhed

En filial af en udenlandsk virksomhed kan jf. årsregnskabslovens § 144 og § 146, stk. 5, jf. § 145 indsende en undtagelseserklæring i stedet for modervirksomhedens årsrapport, hvis filialen indgår i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed. Det pågældende koncernregnskab skal indsendes sammen med undtagelseserklæringen.