Fristen for at indsende årsrapport for kalenderåret 2020 er udskudt

Er din virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C i årsregnskabsloven, og har den et regnskabsår, der slutter den 31. december 2020, så er det nu muligt at udskyde generalforsamlingen og indsendelsen af årsrapporten for 2020.

 • Opdateret 28. juni 2021

Her kan du finde information om de midlertidige regler for afholdelse af virksomheders generalforsamlinger og indsendelse af årsrapporter.

En måneds fristforlængelse

Hvis din virksomhed er:

 • omfattet af regnskabsklasse B eller C i årsregnskabsloven, og 
 • har et regnskabsår, der slutter den 31. december 2020, 

så får din virksomhed automatisk en måneds længere frist for at indsende årsrapporten for 2020 til Erhvervsstyrelsen.

Det vil sige, at årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 30. juni 2021

Tre måneders fristforlængelse

Nogle virksomheder kan få tre måneders fristforlængelse for indsendelse af årsrapporten for kalenderåret 2020. Det vil sige, at årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 31. august 2021

Virksomheder, der kan få tre måneders fristforlængelse, er virksomheder, der er:

 • omfattet af regnskabsklasse B eller C i årsregnskabsloven,       
 • har et regnskabsår, der slutter den 31. december 2020, og
 • er i en af disse tre situationer:
  1. Din virksomhed har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde fristen den 30. juni 2021 på grund af covid-19. (virksomheder med væsentlige udenlandske aktiviteter) 
  2. Din virksomhed er en modervirksomhed, der selv er dattervirksomhed af en udenlandsk modervirksomhed, og du ønsker at benytte muligheden for at indsende den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab, men fristen for at offentliggøre den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget i det pågældende land på grund af covid-19 (virksomheder, der ønsker at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab)
  3. Din virksomhed kan på grund af forsamlingsforbuddet ikke afholde generalforsamling med fysisk fremmøde, og virksomheden kan på grund af ejerkredsens/medlemskredsens helt særlige karakteristika heller ikke forsvarligt afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling (virksomheder, der hverken kan afholde fysisk eller elektronisk generalforsamling.

  Hvis din virksomhed ikke er omfattet af de tre ovenstående situationer, så husk, at din virksomhed under alle omstændigheder automatisk får en måneds fristforlængelse for indsendelse af årsrapporten for kalenderåret 2020.

  Hvem er omfattet af de nye frister?

  Alle de virksomhedsformer, som skal udarbejde og indsende en årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven, er omfattet af fristforlængelsen, men fristforlængelsen gælder for virksomheder, der har et regnskabsår, der slutter den 31. december 2020.

  Det vil sige, at fristforlængelsen gælder for kalenderårsrapporterne 2020 for:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Visse interessentskaber (I/S)
  • Visse kommanditselskaber (K/S)
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Foreninger med begrænset ansvar (FMBA)
  • Andelsselskaber med begrænset ansvar (AMBA)
  • Selskaber med begrænset ansvar (SMBA)
  • SE-selskaber
  • SCE-selskaber
  • Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)
  • Medarbejderinvesteringsselskaber.

  De nye regler om fristforlængelse på en måned gælder også for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport eller koncernregnskab til Erhvervsstyrelsen, når årsrapporten eller koncernregnskabet er aflagt for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020. 

  Herudover kan filialer af udenlandske virksomheder anvende muligheden for tre måneders fristforlængelse, når den udenlandske virksomhed har væsentlige aktiviteter i et andet udland, og når det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra det pågældende andet udland, er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for filialen at overholde fristen den 30. juni 2021 på grund af covid-19.

  De nye regler om fristforlængelse på en måned gælder også virksomheder, der er under likvidation, og som ifølge årsregnskabslovens § 139, stk. 1, skal indsende årsrapporten for kalenderåret 2020.

  De nye regler om fristforlængelse på en måned gælder endvidere for virksomheder, der i stedet for årsrapporten for kalenderåret 2020, kan indsende en undtagelseserklæring i medfør af årsregnskabslovens § 145, stk. 2, eller § 146.

  En måneds fristforlængelse

  Hvis du blot ønsker fristforlængelse for virksomheden på en måned, dvs. til 30. juni 2021, så skal du ikke foretage dig noget.  

  Alle virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C får nemlig automatisk udskudt fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020 til den 30. juni 2021. Vær opmærksom på, at fristforlængelsen kun gælder for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020.

  Tre måneders fristforlængelse

  For at få en fristforlængelse på tre måneder skal du sende en mail til indberet@erst.dk senest den 30. juni 2021.

  Sammen med mailen skal du:

  • sende en erklæring, som er underskrevet af virksomhedens ledelse
  • oplyse virksomhedens navn og CVR-nr.

  Erklæring i forbindelse med tre måneders fristforlængelse

  Afhængig af hvilken en situation din virksomhed er i, skal ledelsen udarbejde og underskrive en erklæring med forskelligt indhold:

  Hvis din virksomhed har væsentlige udenlandske aktiviteter, så skal ledelsen erklære sig om,  

  • at virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter, og
  • at det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen for at indsende årsrapporten senest den 30. juni 2021 på grund af covid-19

  Hvis din virksomhed ønsker at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens § 112, så skal ledelsen erklære sig om, 

  • at fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19,
  • at fristforlængelsen i det pågældende land er fastsat ved lov eller administrativ forskrift, og
  • at den udenlandske modervirksomhed opfylder eventuelle betingelser for at være omfattet af fristforlængelsen

  Hvis din virksomhed hverken kan afholde fysisk eller elektronisk generalforsamling, så skal ledelsen erklære sig om, 

  • at virksomheden på grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid-19 ikke kan afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde,
  • at virksomheden på grund af ejerkredsens/medlemskredsens helt særlige karakteristika ikke forsvarligt kan afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling og 
  • at det på grund af 1) og 2) er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen den 30. juni 2021

  Det kan være umuligt for din virksomhed at afholde generalforsamling med fysisk fremmøde på grund af forsamlingsforbuddet. Alle kapitalejere/medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, og herudover kan din virksomhed også beslutte, at der skal være en revisor og evt. en advokat til stede ved generalforsamlingen.

  Det kan være umuligt for en virksomhed at afholde generalforsamling på forsvarlig vis helt eller delvist elektronisk, fx fordi en stor del af ejerne/medlemmerne af virksomheden/foreningen ikke har tilstrækkelige it-kundskaber til at deltage i generalforsamlingen. Et andet eksempel kan være, at sprogbarrierer hos en stor del af ejerne/medlemmerne betyder, at generalforsamlingen ikke kan gennemføres elektronisk på forsvarlig vis.   

  Hvis det på grund af ovenstående grunde både er umuligt for din virksomhed at afholde generalforsamling med fysisk fremmøde og elektronisk generalforsamling i tilstrækkelig god tid til, at I kan nå at godkende virksomhedens årsrapport og indsende den til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2021, så kan din virksomhed vente med at indsende årsrapporten til senest den 31. august 2021. 

  Du skal altså ikke sende en ansøgning for at få tre måneders fristforlængelse, og du skal derfor heller ikke vente på et svar fra Erhvervsstyrelsen. Når du har sendt mailen og erklæringen til Erhvervsstyrelsen, så kan du gå ud fra, at virksomheden har fået fristforlængelse til den 31. august 2021. 

  Men husk, at det er ledelsens ansvar, at virksomheden opfylder betingelserne for at få tre måneders fristforlængelse. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en stikprøvekontrol bede din virksomhed om at redegøre nærmere for, hvordan virksomheden opfylder betingelserne. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at din virksomhed ikke opfylder betingelserne, vil styrelsen anmode virksomheden om hurtigst muligt at indsende årsrapporten.  

  De virksomheder, der har fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020, kan også udskyde den ordinære generalforsamling. 

  Den ordinære generalforsamling skal blot afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden for den nye frist. Grænsen for hvor mange personer, der må mødes (forsamlingsforbuddet) har for nogle virksomheder betydet, at de ikke har kunnet afholde generalforsamling med fysisk fremmøde. De udskudte frister kan for nogle virksomheder betyde, at de alligevel kan afholde generalforsamling med fysisk fremmøde. 

  Muligheden for at udskyde den ordinære generalforsamling gælder også, selvom virksomheden i vedtægterne har bestemmelser om, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske på et bestemt tidspunkt, eller at generalforsamlingen skal afholdes på et bestemt tidspunkt. Der er indført midlertidige regler, der betyder, at virksomheden lovligt kan fravige sådanne vedtægtsbestemmelser.

  Hvornår skal generalforsamlingen så afholdes?

  Generalforsamlingen skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden for den nye frist.

  Gælder fristforlængelsen også, hvis virksomheden allerede har afholdt generalforsamling?

  Nej, hvis virksomheden allerede har godkendt årsrapporten, skal denne indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold.

  Skal revisor og ledelse være fysisk til stede på generalforsamlingen?

  Nej, der er ikke noget krav om, at hverken ledelse eller revisor er fysisk til stede, og deltagelsen i generalforsamlingen kan således ske elektronisk, så længe det stadig er muligt at besvare de spørgsmål, der måtte være.

  Det vil således være muligt for revisor og ledelsesmedlemmer at deltage over fx telefon eller videoforbindelse.

  I kapitalselskaber (A/S, ApS, IVS, og P/S) har ledelsen en pligt til at kunne besvare spørgsmål fra kapitalejere. I kapitalselskaber har selskabets revisor ret til at deltage på generalforsamlingen, og har pligt hertil, hvis der er et ledelsesmedlem eller en kapitalejer, der anmoder om det. Revisor har pligt til at svare på spørgsmål om årsrapporten.

  Må vi afholde generalforsamling elektronisk?

  Ja, kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) må afholde generalforsamlingen elektronisk uanset om det står i virksomhedens vedtægter eller ej. 

  Det er virksomhedens ledelse, som vurderer, om generalforsamlingen skal afholdes elektronisk.

  Benyttes muligheden for at holde generalforsamling helt eller delvis elektronisk skal selskabslovens regler om generalforsamling følges. Det indebærer bl.a., at det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at lovens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder kapitalejernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

  Det er en forudsætning for at holde elektronisk generalforsamling, at ledelsen sørger for, at generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis.

  Gælder fristforlængelserne også for virksomheder, der godkender årsrapporten på et andet møde end en generalforsamling?

  Ja, virksomheder som ikke har en generalforsamling, men som har et andet møde, hvor årsrapporten godkendes, er også omfattet af de nye frister.

  Det vil sige, at et årsregnskabsmøde, et repræsentantskabsmøde eller tilsvarende, hvor virksomhedens årsrapport skal godkendes, også er omfattet af de nye frister.
   

  Hvornår gælder de midlertidige regler fra?

  Reglerne om at visse virksomheder får udskudt fristen for indsendelsen af årsrapporter træder i kraft den 19. maj 2021. 

  Fra den 19. maj 2021 kan virksomheder, der benytter fristudskydelsen, fravige bestemmelser om tidspunktet for indkaldelse til eller afholdelse af generalforsamlingen i vedtægterne.

  Ledelsen har siden den 7. april 2020 haft mulighed for at beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes helt eller delvist elektronisk og fravige bestemmelser om fysisk fremmøde i vedtægterne.

  Hvornår ophører de midlertidige regler?

  De midlertidige regler om fristudskydelse af årsrapporter og fravigelse af vedtægtsbestemmelser - både med hensyn til tidspunktet for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen og muligheden for hel eller delvis elektronisk generalforsamling - ophører den 31. december 2021.