Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Turismeplanlægning

Turismen bidrager til den danske samfundsøkonomi, og i visse dele af landet udgør eller forventes turismen at bidrage væsentligt til udviklingen. I yderområderne, specielt i kystområderne er der et stort erhvervsmæssigt potentiale for turisme.

De danske kyster kan tiltrække langt flere turister end de gør i dag.

Men skal turismen løftes i Danmarks kystbyer kræver det, at kommunerne har en plan for præcis hvordan. Det var budskabet fra tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl i forbindelse med Naturstyrelsens udgivelse om turismeudvikling i yderområder - kystferiebyer.

Læs publikationen "Turismeudvikling i yderområder - kystferiebyer" 

Undersøgelse fra 2014 viser, at der i vestkystkommunerne er gode muligheder for at bygge feriehoteller, campingpladser eller lystbådehavne. Planloven er ingen hindring.

Regeringen nedsatte et Dialogforum i 2010. Tidlig dialog om planlægning af nye turismeprojekter, strategisk og målrettet samarbejde og et øget fokus på, hvad det er, turisterne efterlyser - det er vigtigt, når der fremover skal ske en udvikling af turismen i kystområderne. Målet var at turismeerhverv og myndigheder sammen kunne skabe klarhed om planlovens rammer for udvikling af turisme i kystnære områder.

Det er et mål, at skabe grobund for en styrket lokal erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi. Regeringen ønsker at forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.

Det stiller særlige krav til god planlægning og omtanke for at udnytte landskabs- og naturværdier i forbindelse med den fulde udnyttelse af potentialet. Udfordringen er at udvikle en turisme, der er til gavn for lokalsamfundet uden at underminere hovedattraktionen, natur, miljø, kulturmiljø og kystlandskab.

En overordnet prioritering på grundlag af sammenhængende turistpolitiske overvejelser vil gøre det muligt, at vurdere hvor og hvordan udviklingen af turismen kan finde sted og om eksisterende arealreservationer stadig er aktuelle. Prioritering kan ligeledes danne baggrund for konkrete vurderinger af behovet for nybyggeri, herunder om anlæg hvor ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres.

Kommuneplanlægningen udgør den samlede fysiske plan, der kan integrere turisme-, oplevelses- og friluftsstrategi i konkrete planer til gavn for udvikling af turismen og til gavn for lokalbefolkningens velfærd, sundhed, livskvalitet og friluftsliv.

Læs om dialogforum om turismeplanlægning