Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tredjelandes revisorer og revisionsvirksomheder

Du kan her læse mere om reglerne for registrering, kvalitetskontrol og fritagelse for registrering af revisorer og revisionsvirksomheder fra tredjelande.

Danmark skal registrere tredjelandes revisorer og revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på årsrapporter eller koncernregnskaber, for virksomheder, der er registreret uden for EU, men som har omsættelige værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Visse virksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, er dog ikke omfattet af reglen. Det gælder de virksomheder, hvis værdipapirer har en nominel værdi på mindst - 50.000, eller hvis gældsbeviser på udstedelsesdagen svarer til mindst - 50.000.

Konsekvenser ved registrering

Registreringen af revisorer og revisionsvirksomheder fra tredjelande medfører, at disse revisorer og revisionsvirksomheder underlægges den danske kvalitetskontrol og den danske undersøgelsesret.

Fritagelse for kvalitetskontrol og undersøgelsesretten

EU-Kommissionen har truffet beslutning om at fritage revisionsvirksomheder og revisorer fra en række tredjelande fra at være underlagt den danske kvalitetskontrol og undersøgelsesretten.
 


 

EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema, Form A, til revisorer og revisionsvirksomheder, der kan anvende fritagelsesbestemmelsen.
 


 

EU-Kommissionen har udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.
 


Registrering af revisionsvirksomheder og revisorer

EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema, Form B, til brug for registreringen.
 


 

EU-Kommissionen har udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.