Hvidvask

REGNSKAB & BOGFØRING ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKAB & BOGFØRING ApS.

  • 13. november 2017
  • REGNSKAB & BOGFØRING ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. november 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKAB & BOGFØRING ApS, CVR-nummer 32087310.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at REGNSKAB & BOGFØRING ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover REGNSKAB & BOGFØRING ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at REGNSKAB & BOGFØRING ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde indhentet og kontrolleret sine virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger, og i ét tilfælde ikke tilstrækkeligt havde klarlagt en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af de konstaterede forhold besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om REGNSKAB & BOGFØRING ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 11, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Virksomheden blev ved Retten på Frederiksbergs dom af 2. november 2018, kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, for i ét tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger, samt kendt skyldig i overtrædelse af § 58, stk. 1 og straffet med bøde på 40.000 kr.