Hvidvask

ALPHA TAURUS ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ALPHA TAURUS ApS.

  • 14. november 2017
  • ALPHA TAURUS ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. november 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ALPHA TAURUS ApS, CVR-nr. 32291600.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at ALPHA TAURUS ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover ALPHA TAURUS ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at ALPHA TAURUS ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke tilstrækkeligt havde klarlagt en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke indhentet og kontrolleret en af kundens reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden anmodede herefter Erhvervsankenævnet om at tage stilling til Erhvervsstyrelsens afgørelse af 14. november 2017, hvor virksomheden klagede over afgørelsens punkt om overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, vedrørende påbud om gennemførelse af kundekendskabsprocedurer.

Ved kendelse den 3. maj 2018, stadfæstede Erhvervsankenævnet styrelsens påbud om, at ALPHA TAURUS ApS skal gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3.