Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilskudspulje til socialøkonomiske virksomheder

Fra den 10. oktober 2016 kan socialøkonomiske virksomheder søge om midler fra tilskudspuljen til forretnings- og markedsudvikling af socialøkonomiske virksomheder. Puljen er på 5 mio. kr.

Hvordan søger man?

Tilskud skal søges i et af to spor:

 • Spor A: Markedsudvikling gennem strategiske partnerskaber
  Der kan ansøges om tilskud til etablering af innovative og forretningsbaserede partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder og/eller kommuner. Partnerskaberne skal bidrage til dels at styrke den socialøkonomiske virksomheds forretning for derigennem at skabe grundlag for at skalere virksomheden og den sociale indsats. Dels skabe værdi for de øvrige partnere.
   
 • Spor B: Forretningsudvikling i socialøkonomiske virksomheder
  Der kan ansøges om tilskud til at styrke individuelle virksomheder gennem konkret forretningsudvikling. Projekterne skal bidrage til stærkere og mere forretningsorienterede socialøkonomiske virksomheder, der samtidig understøtter virksomhedernes sociale indsats.

Der kan ansøges om mindst 50.000 kr. og højst 1 mio. kr. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af det samlede budget i de enkelte projekter. Alle projekter skal således stille med egenfinansiering på minimum 25 pct. af det samlede budget. Medfinansieringen kan godt være medgået tid. Projektperioden må maksimalt vare to år og tidligst starte 1. februar 2017.

Hvem kan søge?

Det er et krav, at ansøger (projektholder) er en socialøkonomisk virksomhed og således lever op til følgende fem kriterier:

 1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
 2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
 3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
 4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
 5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Tilskud

Tilskud gives med udgangspunkt i de minimis-forordningen, der tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår. Alle ansøgere skal sammen med ansøgningen afgive erklæring på, at det ansøgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt statusrapport og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab alt efter tilskuddets størrelse.

Tilskudsberettigede udgifter omfatter honorar for konsulentydelser, lønudgifter for den tid, der direkte bruges på at gennemføre projektet samt alle øvrige projektudgifter fx arrangementer, workshops, mindre tryksager e.l.

Uddeling af puljens midler sker med betingelse om, at projekter, der modtager tilskud, deltager i en række netværksaktiviteter sammen med de øvrige tilskudsprojekter. Hensigten er, at læring og viden fra projektet stilles til rådighed for en bred kreds af virksomheder mv., således at det kan medvirke til at udvikle den socialøkonomiske sektor.

Netværksaktiviteter

Uddeling af puljens midler sker med betingelse om, at projekter, der modtager tilskud, deltager i en række netværksaktiviteter sammen med de øvrige tilskudsprojekter. Hensigten er, at læring og viden fra projektet stilles til rådighed for en bred kreds af virksomheder mv., således at det kan medvirke til at udvikle den socialøkonomiske sektor.

Læs mere om, hvordan du søger puljen