Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.04.2016

Sygehuspartnerskab hjælper innovative løsninger på markedet

Emner: Vækst og iværksætteri

Markedsmodningsfonden og regionerne har gennem Sygehuspartnerskabet medfinansieret 14 projekter, hvor virksomheder i samarbejde med hospitaler udvikler og tester innovative sygehusløsninger.

En ny rapport, udarbejdet af konsulenthuset IRIS Group, samler op på de foreløbige erfaringer og resultater på de i alt 14 projekter, som Sygehuspartnerskabet siden 2011 har medfinansieret, og hvor hovedparten nu er afsluttede.

Hovedparten af projekterne er innovationsprojekter, hvor virksomheder sammen med sygehuse har udviklet gode idéer til færdige prototyper, mens de resterende projekter er såkaldte markedsmodningsprojekter, hvor virksomheder har testet og tilpasset eksisterende prototyper på sygehusene for at sikre de innovative sygehusløsninger en hurtigere og bedre markedsintroduktion.

I projekterne er fx udviklet nye løsninger indenfor logistik, udlæggelse og desinfektion. Disse forventes på sigt at skabe øget patientsikkerhed, ressourcebesparelser og bedre arbejdsgange på sygehusene.

Rapporten viser, at de involverede virksomheder forventer, at der på baggrund af projekterne vil skabes 311 nye jobs og 593 mio. kr. i øget omsætning – til sammen - inden for en femårig periode. Det svarer til, at der for hver bevilget million kr. skabes 4,6 nye jobs og en øget omsætning på 8,8 mio. kr. Da der primært er tale om innovationsprojekter og nyligt afsluttede projekter er der forventeligt kun skabt mindre direkte økonomiske effekter.

Både sygehuse og virksomheder ser allerede nu mange positive effekter ved samarbejdet – udover de konkrete løsninger, der er udviklet. Virksomhederne fremhæver bl.a., hvordan værdifuld viden om brugernes behov og de kliniske arbejdsgange på sygehusene fremadrettet kan generere nye forretningsmuligheder. For sygehusenes vedkommende har de opnået bedre indsigt i markedets formåen og de tekniske muligheder, og de vurderer, at denne viden vil kunne kvalificere de fremtidige indkøbsprocesser. Både private og offentlige projektpartnere fremhæver, at et tilsvarende projektforløb ikke ville være muligt uden Sygehuspartnerskabets medfinansiering.

Læs mere om Sygehuspartnerskabet og projekterne i rapporten her


Fakta:

  • Sygehuspartnerskabet blev etableret af Markedsmodningsfonden og de fem regioner i 2011 efter indstilling fra de regionale vækstfora. Baggrunden var ønsket om at understøtte danske virksomheder i at udvikle innovative sygehusløsninger – til gavn for både opgavevaretagelsen og patienterne på sygehusene samt for de private virksomheders bundlinje.
     
  • Sygehuspartnerskabet skal understøtte, at innovative sundheds- og effektivitetsfremmende sygehusløsninger med et kommercielt potentiale kommer hurtigere på markedet og udnytter det erhvervsmæssige potentiale forbundet med de store investeringer, der disse år ses ift. nybygning og renovering af  danske sygehuse.
     
  • Budgettet for sygehuspartnerskabet var på i alt 100 mio. kr. Af disse er 67,1 mio. kr. udmøntet til de 14 innovations- og markedsmodningsprojekter. Herudover har partnerskabet igangsat to prækommercielle udbudsprojekter, hvor der udvikles innovative løsninger til automatisering af sterilcentraler og reduktion af smittespredning på patientstuer.
     
  • Resultatopsamlingen er baseret på dybdegående kvalitative interview med både private og offentlige projektpartnere fra en række projekter udvalgt i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og IRIS Group.