Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Strategiske målsætninger

Erhvervsstyrelsen har seks strategiske målsætninger, som udstikker retningen for vores arbejde.

Vi skal skabe:

 • Lettere hverdag for virksomhederne gennem vækstrettet digitalisering og let, hurtigt og billig adgang til erhvervsdata
   
 • Effektiv erhvervsservice
   
 • Styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne gennem en enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse
   
 • Vækst gennem øget anvendelse af data og nye digitale forretningsmuligheder
   
 • Vækst og udvikling i hele Danmark
   
 • Effektiv styring og drift på tværs

Lettere hverdag for virksomhederne gennem vækstrettet digitalisering og let, hurtigt og billig adgang til erhvervsdata

Erhvervsstyrelsen vil gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige ved at fremme brugervenlige digitale løsninger og optimere den digitale infrastruktur, herunder også at lette adgangen til erhvervsrettede og valide grunddata.

Effektiv erhvervsservice

Virksomhederne skal opleve en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider.

Styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne gennem en enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse

Erhvervsstyrelsen arbejder for klare og forudsigelige regler, der er nemme og billige at overholde, og for at byrderne i eksisterende regulering lettes. Erhvervsstyrelsen deltager aktivt i det internationale og europæiske samarbejde om erhvervsregulering. Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telebranchen. Erhvervsstyrelsen arbejder for en ny og ændret virksomheds-, regnskabs- og revisorregulering, der styrker tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomiske forhold. Erhvervsstyrelsen griber effektivt og professionelt ind overfor bevidst misbrug gennem tilsyn og kontrol på et risikobaseret grundlag.

Vækst gennem øget anvendelse af data og nye digitale forretningsmuligheder

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme produktivitet og vækst gennem udnyttelse af de nye muligheder, den teknologiske udvikling og digitaliseringen åbner for. Erhvervsstyrelsen arbejder for et digitalt marked, hvor alle virksomheder og brugere kan få gavn af let tilgængelige digitale tjenester på lige konkurrence-vilkår og med et højt databeskyttelsesniveau. Erhvervsstyrelsen understøtter virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. kompetencer, digital tillid og erhvervsrettede digitale løsninger som Virk. Erhvervsstyrelsen ønsker at fjerne barrierer for erhvervslivets digitalisering og nedbringe erhvervslivets administrative byrder gennem digitale løsninger. Og Erhvervsstyrelsen arbejder både nationalt og internationalt for klare og forudsigelige regler, som kan fremme den digitale omstilling.

Vækst og udvikling i hele Danmark

Det er virksomhederne, der skaber arbejdspladser og vækst i hele Danmark. Erhvervsstyrelsen ønsker at være virksomhedernes medspiller, der skaber yderligere vækst og arbejdspladser. Virksomhederne kan have svært at finde ressourcer til at omsætte deres ideer til en vækstsucces. Erhvervsstyrelsen liberaliserer rammerne for planlægning og stiller ressourcer til rådighed for dem, der har ambitioner, vilje og mod til at skabe vækst, men mangler viden, netværk eller kapital til at komme ud på markedet. Erhvervsstyrelsen understøtter udviklingen i hele Danmark – også dér, hvor det er særligt svært at skabe vækst og beskæftigelse.

Effektiv styring og drift på tværs

Erhvervsstyrelsen vil være en veldrevet styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen på tværs. En effektiv administration sikrer en høj kvalitet i minister- og ledelsesbetjeningen, en klar mål- og resultatstyring, en effektiv økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse og prognosepræcision, kompetent juridisk sparring, driftssikre it- og fagsystemer, strategisk kommunikation og pressehåndtering, velfungerende fysiske rammer og effektiv bygningsdrift, samt professionel sekretariatsbetjening af råd og nævn. Særlige fokusområder er implementering af styrelsens nye organisation, sikring af en hensigtsmæssig proces og fortsat effektiv drift i forbindelse med udflytning af arbejdspladser, forbedret prognosepræcision og god arbejdsgiveradfærd.