Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar vedr. eksamen

Vi har herunder samlet en række spørgsmål og svar vedrørende revisoreksamen og overgangsordning for kvalifikationseksamen.

Revisoreksamen:

1. Jeg har deponeret min godkendelse som registreret revisor. Kan jeg indstille mig til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen?

Svar: Nej, det er alene godkendte registrerede revisorer, der kan indstille sig, dvs. at du skal være aktiv registreret revisor for at kunne indstille dig.

2. Hvis jeg er godkendt registret revisor og har været indstillet til skriftlig eller mundtlig revisoreksamen, men ikke har bestået ved de 3 forsøg, kan jeg så indstille mig til revisoreksamen på baggrund af min godkendelse som registreret revisor?

Svar: Ja, hvis du er godkendt registreret revisor, kan du indstille dig til revisoreksamen i henhold til § 20 i eksamensbekendtgørelsen og får dermed 3 forsøg til at bestå modul B og C samt 3 forsøg til at bestå den mundtlige prøve.

3. Hvis jeg er stoppet inden for revisorbranchen i 2016, kan jeg så indstille mig til eksamen i 2017?

Svar: Som udgangspunkt kan du kun indstille dig til eksamen, når du er aktiv revisor eller har været det for højst et år siden. Kravet er, at mindst to års praktisk erfaring skal ligge inden for de seneste tre år forud for indstillingen til revisoreksamen.
Hvis du har bestået CMA i perioden 1/1/2006 – 31/12011, har du imidlertid efter eksamensbekendtgørelsens § 19, stk. 5, en videre adgang til at indstille dig til revisoreksamen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne i § 19, stk.5. Betingelserne er:

-at der højst er forløbet 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori revisorkandidateksamen er bestået, og
- deltagelse i mindst 3 år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en statsautoriseret revisor, og således at mindst 2 år er foregået efter, at revisorkandidatuddannelsen er bestået.

4. Kan en registreret revisor, der ikke er cand.merc.aud. og ikke tidligere har været indstillet til revisoreksamen, indstille sig på baggrund af § 20 i eksamensbekendtgørelsen?

Svar: Ja, når en registreret revisor er godkendt og aktiv, kan vedkommende indstille sig til modul B og C samt den mundtlige prøve.

5. Jeg har bestået modul B og/eller modul C ved den skriftlige prøve til revisoreksamen, men har ikke flere forsøg ved revisoreksamen. Jeg har nu bestået kvalifikationseksamen. I hvilket omfang kan jeg få merit for de(t) beståede modul(er), hvis jeg indstiller mig til revisoreksamen efter § 13 i eksamensbekendtgørelsen, så jeg ikke på ny skal bestå modul B/C?

Svar: Du skal ikke bestå moduler, som du tidligere har bestået, såfremt du indstiller dig til revisoreksamen efter § 20 i eksamensbekendtgørelsen senest tre år efter, at du har bestået modulet/modulerne, jf. eksamensbekendtgørelsens § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.

6. Jeg har bestået den skriftlige prøve til revisoreksamen efter den gamle eksamensordning, men har ikke flere forsøg ved revisoreksamen. Jeg er tillige registreret revisor. I hvilket omfang kan jeg få merit for den tidligere beståede skriftlige revisoreksamen, hvis jeg indstiller mig efter § 20 i eksamensbekendtgørelsen, så jeg ikke skal bestå modul B/C.

Svar: Du skal ikke bestå modul B og C, såfremt du indstiller dig til revisoreksamen efter § 20 i eksamensbekendtgørelsen senest tre år efter, at du har bestået den skriftlige revisoreksamen (tidligere eksamensordning), jf. eksamensbekendtgørelsens § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.

7. Kan jeg som godkendt registreret revisor, der har været indstillet i henhold til eksamensbekendtgørelsens § 20 til modul B og C, men ikke bestået, gå op på baggrund af min cand.merc.aud. til den fulde revisoreksamen efter § 3 og dermed få 3 nye forsøg.

Svar: Nej, du har haft dine 3 forsøg, jf. § 6, stk. 1, i eksamensbekendtgørelsen, uagtet at det har været på baggrund af anvendelsen af § 20.