Selskab B A/S

Årsrapport

1. januar 2010 - 31. december 2010

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2012
TESTPERSON
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSelskab B A/S
Kampmannsgade 1
1604 København V
Telefonnummer:33307700
CVR-nr:10150817
Regnskabsår:01/01/2010 - 31/12/2010
BankforbindelseXX Bank
xxgade 20
1111 København K
AS Amerikansk Samoa
RevisorRevisionsanpartsselskabet ###
Revisorgade 1
1604 København V
AW Aruba
CVR-nr:10150817
P-enhed:1003407806

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for  regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010 for Selskab B A/S.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.
 

 


København, den 31/03/2011

Direktion
Peter Petersen
direktør

Bestyrelse
Jens Jensen
formand
Niels Nielsen

Hanne Hansen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Selskab B A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B A/S for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.København, 31/03/2011###
statsautoriseret revisor
Revisionsanpartsselskabet ###
Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion af beklædning og sko. 


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2010 udgør 1.362 t.kr. mod 1.227 t.kr. i 2009.

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.
 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.
 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.


Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel
leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i
fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
 

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.
 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
 

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år.
 

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

 

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
 

 

                                                                     Brugstid              Restværdi
 

Bygninger                                                      20-40 år             20%
Tekniske anlæg og maskiner                          5-10 år               0-20% 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar           3-8 år                0-20%

 


Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.


Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. 

 

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.


Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
 

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under fi nansielle indtægter og omkostninger.
 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse 1. jan 2010 - 31. dec 2010

Note20102009
kr.kr.
Nettoomsætning 1 22.750.000 21.500
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 100.000 25
Andre driftsindtægter 200.000 50
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -17.530.000 -16.375
Andre eksterne omkostninger -1.300.000 -1.275
Bruttoresultat 4.220.000 3.925
Personaleomkostninger 2 -1.900.000 -1.875
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 -500.000 -400
Andre driftsomkostninger -3.000 0
Resultat af ordinær primær drift 1.817.000 1.650
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 4 47.000 37
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 10.000 5
Andre finansielle indtægter 5 125.000 115
Øvrige finansielle omkostninger 6 -214.000 -220
Ordinært resultat før skat 1.785.000 1.587
Skat af årets resultat 7 -423.500 -360
Årets resultat 1.361.500 1.227
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 150
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -103.000 75
Overført resultat 1.264.500 1.002
I alt 1.361.500 1.227

Balance 31. december 2010

Aktiver

Note20102009
kr.kr.
Goodwill 300.000 400
Immaterielle anlægsaktiver i alt 8 300.000 400
Grunde og bygninger 4.100.000 4.200
Produktionsanlæg og maskiner 2.500.000 1.700
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 550.000 600
Materielle anlægsaktiver i alt 9 7.150.000 6.500
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 475.000 350
Kapitalandele i associerede virksomheder 365.000 373
Finansielle anlægsaktiver i alt 10 840.000 723
Anlægsaktiver i alt 8.290.000 7.623
Råvarer og hjælpematerialer 425.000 400
Varer under fremstilling 750.000 627
Fremstillede varer og handelsvarer 1.500.000 1.300
Forudbetalinger for varer 350.000 400
Varebeholdninger i alt 3.025.000 2.727
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.700.000 1.650
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 150.000 125
Andre tilgodehavender 300.000 325
Periodeafgrænsningsposter 125.000 75
Tilgodehavender i alt 2.275.000 2.175
Andre værdipapirer og kapitalandele 575.000 525
Værdipapirer og kapitalandele i alt 575.000 525
Likvide beholdninger 325.000 275
Omsætningsaktiver i alt 6.200.000 5.702
AKTIVER I ALT 14.490.000 13.325

Balance 31. december 2010

Passiver

Note20102009
kr.kr.
Registreret kapital mv. 11 500.000 500
Overført resultat 3.172.500 1.908
Forslag til udbytte 200.000 150
Egenkapital i alt 12 3.889.500 2.678
Hensættelse til udskudt skat 13 525.000 400
Hensatte forpligtelser i alt 525.000 400
Gæld til realkreditinstitutter 2.750.000 2.850
Gæld til banker 650.000 675
Anden gæld 400.000 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 14 3.800.000 3.525
Gæld til realkreditinstitutter 500.000 675
Gæld til banker 426.495 568
Modtagne forudbetalinger fra kunder 525.000 500
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.685.000 2.037
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 915.500 900
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 353.000 400
Skyldig selskabsskat 320.505 292
Anden gæld 15 1.300.000 1.175
Periodeafgrænsningsposter 250.000 175
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.275.500 6.722
Gældsforpligtelser i alt 10.075.500 10.247
PASSIVER I ALT 14.490.000 13.325

Noter

1. Nettoomsætning

  2010 2009
  kr. t.kr.
Salg af sko 9.250.000  7.900 
Salg af beklædning 13.500.000  13.600
  22.750.000  21.500

2. Personaleomkostninger

  2010 2009
  kr. t.kr.
Løn og gager 1.675.000 1.650
Pensionsbidrag 100.000 75
Andre omkostninger til social sikring 125.000 150
  1.900.000 1.875

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2010 2009
  kr. t.kr.
Goodwill 100.000 100
Bygninger 100.000 100
Produktionsanlæg og maskiner 270.000 225
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 140.000 105
 
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver -110.000 -130
  500.000 400

4. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

  2010 2009
  kr. t.kr.
Andel af resultat efter skat, tilknyttede virksomheder 55.000 30
Andel af resultat efter skat, associerede virksomheder -8.000 7
  47.000 37

5. Andre finansielle indtægter

  2010 2009
  kr. t.kr.
Øvrige renteindtægter 120.000 100
Valutakursregulering 5.000 15
  125.000 115

6. Øvrige finansielle omkostninger

  2010 2009
  kr. t.kr.
Renteomkostninger til kreditinstitutter 197.000  210 
Rentetillæg, selskabsskat 17.000  10 
  214.000 220

 

 

7. Skat af årets resultat

  2010 2009
  kr. t.kr.
Aktuel skat 303.500 282
Ændring af udskudt skat 125.000 75
Regulering vedrørende tidligere år -5.000 3
  423.500 360

8. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 500.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 500.000
 
Af- og nedskrivning primo -100.000
Årets afskrivning -100.000
Af- og nedskrivning ultimo -200.000
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 300.000

9. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 5.450.000 4.005.000 900.000
Tilgang 0 700.000 0
Afgang 0 0 -75.000
Kostpris ultimo 5.450.000 4.705.000 825.000
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -1.250.000

-1.935.000

-205.000
Årets afskrivning -100.000 -270.000 -140.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0 70.000
Af- og nedskrivning ultimo -1.350.000 -2.205.000 -275.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.100.000 2.500.000 550.000
 

10. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr. kr.
Kostpris primo 250.000 353.000
Tilgang 220.000 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 470.000 353.000
   
Nettoopskrivninger primo 100.000 20.000
Andel i årets resultat jf. note 4 55.000 -8.000
Udloddet udbytte -150.000 0
Nettoopskrivninger ultimo 5.000 12.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 475.000 365.000
 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Selskab B1 A/S, København 55 % 863.636 kr. 100.000 kr.Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Selskab B2 ApS, Nyborg 35 % 1.042.857 - 22.857 kr.

11. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. aktierne er ikke opdelt i klasser.

 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 01.01.2006 500.000
Aktiekapital ultimo 500.000

12. Egenkapital i alt

  Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 500.000 120.000 1.908.000 150.000 2.678.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -150.000 -150.000
Årets resultat 0 -103.000 1.264.500 200.000 1.361.500
Reserve ultimo 500.000 17.000 3.172.500 200.000 3.889.500

13. Hensættelse til udskudt skat

  Regnskabsmæssige værdier Skattemæssige værdier Midlertidig forskel
  kr. kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver 300.000 357.100 -57.100
Materielle anlægsaktiver 7.150.000 4.972.900 2.177.100
Underskudsfremførsel 0 20.000 -20.000
  7.450.000 5.350.000 2.100.000
Udskudt skat, 25%     525.000

14. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 2.750.000 250.000 2.500.000 875.000
Kreditinstitutter 650.000 0 650.000 0
Anden gæld 400.000 0 400.000 400.000
  3.800.000 250.000 3.550.000 1.275.000

15. Anden gæld

  2010 2009
  kr. t.kr.
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 425.000 375
Feriepengeforpligtelse 315.000 295
Andre skyldige omkostninger 560.000 505
  1.300.000 1.175

16. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har overfor dattervirksomheden Selskab B2 A/S' kreditorer afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende nettotilgodehavende hos dattervirksomhedens kreditorer.

 

 

Beløbet udgør pr. balancedagen ialt 125 t.kr.
 

17. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.250 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør 4.100 t.kr.

Af selskabets øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør 3.050 t.kr., skønnes 1.500 t.kr. at være omfattet af pantsætningen via bestemmelserne om tilhørspant.

 

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt 750 t.kr. der giver pant i ovenstående aktiver. Ejerpantebreve på i alt 750 t.kr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

18. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Selskab B Holding A/S, xxgade 17, 1111 København K, København

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

 

Samhandel med datterselskabet Selskab B1 A/S, samhandlen er sket på markedsmæssige vilkår.

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Selskab C A/S, xxvej 57, København, CVR-nr. 12345678

Revisionspåtegning Testperson Testadresse 1 1234 testby 2009-01-01 2009-12-31 10150817 2010-01-01 2010-12-31 1 10150817 2010-01-01 2010-12-31 1 10150817 2010-01-01 2010-12-31 2 10150817 2010-01-01 2010-12-31 3 10150817 2010-01-01 2010-12-31 1 10150817 2010-01-01 2010-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 10150817 2009-01-01 2009-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 10150817 2010-12-31 10150817 2009-12-31 10150817 2010-01-01 2010-12-31 10150817 2009-01-01 2009-12-31 10150817 2010-01-01 2010-12-31 fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 10150817 2009-01-01 2009-12-31 fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 10150817 2010-01-01 2010-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 10150817 2009-01-01 2009-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 10150817 2010-01-01 2010-12-31 1 iso4217:DKK