Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regler om Erhvervsleje

Erhvervslejeloven omfatter leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og loven gælder selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder med arbejde.

Tidligere var erhvervslejeforhold reguleret dels i lejeloven dels i erhvervslejereguleringsloven. Bestemmelserne er nu samlet i én erhvervslejelov. 

Erhvervslejeloven gælder for lejeaftaler indgået efter ikrafttrædelsesdatoen den 1. januar 2000 (nye lejeaftaler) og med bestemte overgangsbestemmelser for lejeaftaler indgået før lovens ikrafttræden (gamle lejeaftaler). 

Erhvervslejeaftaler kan være mundtlige, men skal ifølge loven udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det. Der gælder ikke særlige krav om udformningen af erhvervslejekontrakten eller om anvendelse af specielle blanketter. 

Erhvervslejeloven bygger på en høj grad af aftalefrihed. Det betyder, at lejer og udlejer ud over lejens størrelse og regulering skal tage stilling til en række spørgsmål fx om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten, lejers ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på nuværende vilkår (afståelsesret), erstatning mv. Den aftalte lejes størrelse bør afspejle, hvilke vilkår lejer og udlejer har forhandlet sig frem til. 

På en række centrale områder i lejeforholdet indeholder erhvervslejeloven fravigelige regler, der finder anvendelse, medmindre parterne har aftalt andet. Det gælder bl.a. lejens størrelse og regulering, vedligeholdelse af det lejede, mangler ved det lejede, betaling for varme og vand og lejerens fraflytning. 

På enkelte områder er der i erhvervslejeloven, for at beskytte lejeren, fastsat bestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale til skade for lejeren. Det gælder bl.a. reglerne om opsigelse (med varsel) og ophævelse (fraflytning uden varsel) fra udlejerens side.