Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrér statsstøtte i EUs statsstøtteregister

De danske myndigheder er fra 1. juli 2016 forpligtet til at registrere statsstøtte i et offentligt webbaseret statsstøtteregister.

Registerforpligtelsen følger af en række EU-retsakter på statsstøtteområdet og omfatter alle statsstøttebeløb, der tildeles virksomheder på over 500.000 EUR. Formålet er at gøre oplysninger om statsstøtte til virksomheder offentligt tilgængelige. Systemets driftsstatus fremstår nederst på siden.

Offentliggørelsespligten gælder ligeledes statsstøtte ydet efter statsstøttereglerne på landbrugs- og fiskeriområdet. Forpligtelsen afhænger her af, hvilke aktiviteter, der ydes støtte til. For så vidt angår støtte til landbrugssektoren, skal alle statsstøttebeløb over 60.000 EUR, der tildeles virksomheder inden for den primære landbrugs­produktion offentliggøres. For øvrige aktiviteter inden for landbrugssektoren skal alle statsstøttebeløb over 500.000 EUR offentliggøres. For så vidt angår støtte til fiskeri­sektoren gælder offentliggørelsesforpligtelsen alle statsstøttebeløb over 30.000 EUR.


Der skal som udgangspunkt registreres følgende oplysninger:

 • Identifikation af virksomheden, som modtager statsstøtte
 • Virksomhedstype (SMV, store, andre)
 • Region
 • Branche
 • Støttebeløb (skattebeløb angives dette i intervaller)
 • Støtteelement (Støtteprocent)
 • Støtteinstrument (Tilskud, rentesubsidiering, løn, tilbagebetalingspligtige forskud, tilbagebetalingspligtige tilskud, garantier, skattefordele, skatteundtagelser, risikovillig kapital og andet).
 • Dato for udbetaling
 • Identitet på den myndighed, der tildeler støtten
 • Formålet med støtten
 • Støttens forenelighedshjemmel og reference i SANI-systemet.

Den støttetildelende myndighed vil kunne trække størstedelen af disse oplysninger fra statsstøtte IT-platformen SANI, som allerede opererer i dag.

Sådan kommer du igang som myndighed

Før at en myndighed kan indberette i EU-statsstøtteregisteret, skal myndigheden og en lokal administrator i myndigheden oprettes. Den lokale administrator administrerer de 3 brugertyper i systemet:

 • Indberettere (i systemet kaldet Encoders) - er medarbejdere, som står får indtastningen af statsstøtteregistreringerne
 • Godkendere (i systemet kaldet Approvers) - er medarbejdere, som godkender registreringerne. Umiddelbart efter godkendelsen bliver statsstøtteregistreringen offentliggjort på EU-Kommissionens hjemmeside.
 • Læsere (i systemet kaldet Viewers) - er medarbejdere, som alene har lov til at læse registreringerne før de bliver godkendt.

Oprettelse og adgang som myndighed og lokal administrator

Oprettelse og adgang som indberetter