Registrering

Vejledning om optagelse i register over godkendte ejendomsmæglere m.v.

Du skal være opmærksom på, at det er dit personlige ansvar at blive registreret i ejendomsmæglerregisteret, hvis du vil kalde dig ejendomsmægler. Det er altså ikke din arbejdsgiver, som har ansvaret for at du efterlever kravene til at kunne benytte titlen.

For at blive optaget i ejendomsmæglerregistret, skal du have bestået en af de godkendte ejendomsmægleruddannelser samt have mindst 2 års praktisk erfaring med ejendomsformidling hos en ejendomsmægler. Hvis du har arbejdet med ejendomsformidling som fx advokatsekretær, bankansat eller lignende, vil du efter en konkret vurdering kunne få en delvis godkendelse af den praktiske erfaring. Se nærmere i "Vejledning til arbejdsgivererklæring" i menuen.

Hvis du har arbejdet et lignende sted og er i tvivl, om arbejdet vil kunne accepteres som delvis relevant praktisk uddannelse, kan du på forhånd få din arbejdsgiver til at lave en erklæring om, hvad du har været beskæftiget med og i hvor lang tid. Derefter vil Erhvervsstyrelsen beslutte om din arbejdserfaring kan godkendes til at sidestilles med en relevant praktisk uddannelse.

Du kan læse mere om kriterierne for relevant praktisk uddannelse i punktet "Vejledning til arbejdsgivererklæring" i hovedmenuen.

Sammen med Ansøgningsblanketten (pdf)

skal følgende bilag vedlægges:

  1. Eksamensbevis(er).
  2. Arbejdsgivererklæring eller kopi af tidligere godkendelse af praktisk uddannelse.
  3. Erklæringer om ansvarsforsikring og garantistillelse i underskrevet stand. Fremsendes disse direkte fra sikkerhedsstiller, bedes det anført.
  4. Restanceattest i udfyldt stand. (Skal også indsendes ved deponering)

Det koster ikke noget at blive registeret som ejendomsmægler, men som aktiv mægler skal man årligt indbetale et beløb på pt. 590 kr. til Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 1 måned efter modtagelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning. Sagsbehandlingstiden er maksimalt 3 måneder, men denne frist kan dog forlænges én gang med 1 måned, såfremt sagens kompleksitet berettiger det. For ansøgere med udenlandsk uddannelse eller erfaring kan der forventes en sagsbehandlingstid på 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at det ikke kan betragtes som en stiltiende accept, at du ikke har modtaget svar fra styrelsen indenfor de ovenførte tidsfrister.

Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke må anvende titlen "ejendomsmægler", før du er optaget i ejendomsmæglerregistret, jf. lov om formidling af fast ejendom m.v.§ 7.