Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Pligt til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Man må ikke tilbyde tjenesteydelser til virksomheder beskrevet i hvidvasklovens § 2, nr. 12, før man er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovens § 58, stk. 1.

Hvem skal registreres?

Udover de forpligtelser, der gælder for alle personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder der en særlig registreringspligt for aktiviteterne omfattede af § 1, nr. 18. Dette betyder, at man skal søge om optagelse og registreres i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, FØR man begynder at udøve én eller flere af følgende erhvervsaktiviteter:

nr. 18: Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 12, a-e:

  • a) Virksomhedsoprettere - Når man erhvervsmæssigt opretter virksomheder for andre
  • b) Professionelle ledelsesmedlemmer - Når man fungerer som (el. sørger for, at en anden fungerer som) et ledelsesmedlem i en virksomhed på vegne af andre (hvilket IKKE omfatter at fungere som f.eks. direktør i sin egen virksomhed).
  • c) Udbydere af c/o adresser og kontorhoteller med virtuelle kunder, hvor der tilbydes supplerende ydelser - Når man stiller en postadresse til rådighed og derudover tilbyder telefonpasningsydelser, videresendelse af post el. lign. for kunder, der ikke er fysisk til stede på adressen.
  • d) Fondsforvaltere - Når man fungerer som (el. sørger for, at en anden fungerer som) forvalter eller administrator af en fond.
  • e) Professionelle aktionærer - Når man fungerer som (el. sørger for, at en anden fungerer som) nominee i en virksomhed på vegne af andre.

Advokater, advokatvirksomheder, godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder skal IKKE registreres hos Erhvervsstyrelsen for at udøve de registreringspligtige erhvervsaktiviteter, da de allerede er registrerede i forhold til de særlige tilsyn, der er forbundne med deres virksomhed.

Hvordan foregår registrering?

Man søger om registrering i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask via den digitale selbetjeningsløsning, Virk Indberet. Selve processen for registrering vil i nogen grad afhænge af, om der er tale om en ny eller en eksisterende virksomhed, men det vil altid indgå i ansøgningsprocessen, at Erhvervsstyrelsen foretager en vurdering af, hvorvidt virksomhedens ledelse eller reelle ejere er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af deres stilling i en registreret virksomhed, jf. hvidvasklovens § 58, stk. 2 og 3.

Medlemmerne af virksomhedens ledelses- og ejerkreds vil derfor via digital post modtage en anmodning om, at Erhvervsstyrelsen får udleveret en kopi af deres straffeattester fra politiet. Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at der foreligger en fare for misbrug, vil registrering hos styrelsen blive nægtet, og virksomheden må ikke udøve registreringspligtige erhvervsaktiviteter jf. hvidvasklovens § 1, nr. 18.

Det er også muligt at søge om registrering som person med sit personlige digitale signatur, men hvis den registreringspligtige erhvervsaktivitet udøves i forbindelse med en virksomhed, så er det virksomheden, der skal registreres.