Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.10.2014

Rapport om kønsfordeling i virksomheders ledelse

I år var det første gang, at de største danske virksomheder i deres årsregnskab skulle redegøre for deres måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

I december 2012 blev der indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de ca. 1.200 største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Da reglerne blev indført, blev det også besluttet, at regeringen skulle følge op på udviklingen, og at Erhvervsstyrelsen årligt skal foretage en opfølgning på virksomhedernes afrapporteringer og gennemføre en egentlig evaluering af reglerne efter 3-4 år.

Erhvervsstyrelsens har derfor fået udarbejdet en rapport, som følger op på virksomhedernes indberetninger af måltal og politikker. Rapporten er udarbejdet af COWI A/S. Den er baseret på en stikprøve bestående af 170 virksomheder ud af de i alt ca. 1.200, der er omfattet af reglerne. Evalueringen dækker selskabernes første rapportering, efter loven trådte i kraft.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen foretaget er udtræk fra selskabsregisteret, som viser, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra 2013 til august 2014 er steget fra 8 til 11 pct.

 

Yderligere oplysninger: kommunikationskonsulent Tine Bøge. Mail: tinped@erst.dk tlf.: 35 29 19 41

Fakta:

  • De største danske virksomheder, ca. 1.200, er omfattet af reglerne om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Formålet med reglerne er at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser.
  • Kravet om redegørelse for status for det opstillede måltal og den udarbejdede politik trådte i kraft med virkning for regnskabsåret 2013. Det er således første år, disse virksomheder skal afrapportere om deres måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.
  • COWI har på baggrund af en repræsentativ stikprøve på 170 virksomheder undersøgt, hvor mange virksomheder, der har opstillet måltal og udarbejdet en politik.
  • Når det gælder måltal for at øge det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan, viser undersøgelsen, at 2 pct. har oplyst om en ligelig fordeling af mænd og kvinder, 73 pct. har opstillet et måltal. 25 pct. oplyser ikke om en ligelig fordeling eller angiver et måltal for det øverste ledelsesorgan. 65 pct. af dem der har opstillet måltal, redegør for status for opfyldelsen af den opstillede målsætning. 84 pct. har angivet en tidshorisont for opfyldelsen af deres målsætning. Tidshorisonten er i gennemsnit fastsat til 4 år. Måltallet varierer mellem 0 og 40 pct. og er i gennemsnit 25,5 pct.
  • Når det gælder udarbejdelse af en politik for at øge det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, viser undersøgelsen, at 4 pct. har oplyst om ligelig fordeling af mænd og kvinder. 50 pct. har udarbejdet en politik. 47 pct. oplyser ikke om en ligelig fordeling eller om en politik. 69 pct. af dem, der har udarbejdet en politik, angiver et nærmere indhold af politikken.
  • Erhvervsstyrelsen vil gennemgå vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen bl.a. for at gøre det klarere for virksomhedernes, hvilke pligter de har i relation til at opstille måltal og udarbejde en politik for den kønsmæssige sammensætning.