Pulje til iværksætterevents

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud fra Pulje til iværksætterevents. 

  • Opdateret 29. januar 2020

Regeringen har afsat en pulje på 5 millioner kr. årligt i perioden 2019-2022 til støtte af større iværksætterarrangementer i Danmark og markedsføring af Danmark som iværksætternation ved større internationale events.

 

Der sættes i år særligt fokus på grønt iværksætteri herunder grøn iværksætterkultur. 

Du kan søge tilskud til større iværksætterarrangementer, der bidrager til at fremme en iværksætterkultur med fokus på grøn omstilling og grønne og ansvarlige forretningsmodeller, og til markedsføring af Danmark som grøn iværksætternation. 

Den samlede offentlige medfinansiering må højest udgøre 50 procent, og du kan søge tilskud på mindst 100.000 kr. og højest 1.500.000 kr. til dækning af projektrelevante udgifter.

 

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud fra puljen. Offentlige aktører institutioner kan ikke opnå tilskud fra puljen.

Frist for ansøgning er den 24. februar 2020 kl. 12:00.

Vilkår for ansøgninger i 2020

Alle ansøgere får svar senest onsdag den 25. marts 2020. Et eventuelt tilskud kan benyttes efter tilsagnet er givet, og du kan derfor kun søge om støtte til udgifter, der afholdes efter den 25. marts 2020.

Generelle vilkår

Erhvervsstyrelsen kan bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt afrapportering og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab afhængigt af tilskuddets størrelse.

Tilskud gives i henhold de minimis-forordningen eller gruppefritagelsesordningen.

Alle ansøgere skal i forbindelse med ansøgning afgive erklæring på, at det ansøgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne.

Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra tre ligeligt vægtede kriterier. Det første kriterium består af to delkriterier, hvor det er er op til ansøger, hvorvidt ansøgningen forholder sig til ét eller begge delkriterier. Vælges begge delkriterier, medtages den højeste score.

Der bliver givet point fra 1 til 10 inden for hvert kriterium, hvorfor den højest mulige score er 30 point.

  • Fremme af iværksætterkulturen i Danmark / Markedsføring af Danmark som iværksætternation
  • Ansøgers organisering og kompetencer
  • Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Kriterium 1: Fremme af iværksætterkulturen med fokus på grøn omstilling og grønne og ansvarlige forretningsmodeller i Danmark / Markedføring af Danmark som grøn iværksætternation

1a Fremme af iværksætterkulturen i Danmark med fokus på grøn omstilling og grønne ansvarlige forretningsmodeller

Aktiviteterne skal bidrage til at understøtte en iværksætterkultur med fokus på grøn omstilling og grønne og ansvarlig forretningsmodeller i Danmark, fx gennem netværksskabende aktiviteter og ved at synliggøre grønt iværksætteri over for kommende og eksisterende iværksættere og den bredere offentlighed ved større events. Ansøger skal beskrive aktiviteternes målgruppe(r), og hvordan tilskuddet bidrager til at understøtte den danske iværksætterkultur. Der lægges vægt på aktiviteter, der sætter fokus på væsentlige udviklingstendenser og potentialer inden for grøn omstilling, grønne forretningsmodeller, ansvarlig virksomhedsførelse samt teknologianvendelse og internationalisering af grønne teknologier og forretningsmodeller.

1b Markedsføring af Danmark som grøn iværksætternation

For at Danmark kan gå forrest i den grønne omstilling og tiltrække bl.a. kapital, kompetencer og talenter og afsætte grønne teknologier og produkter til udlandet, er der brug for at markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation. Ansøgere skal redegøre for, hvordan aktiviteterne bidrager til at markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation internationalt fx med fokus på særlige danske styrkepositioner og/eller nye/væsentlige/lovende udviklingsområder inden for den grønne omstilling. 

Fælles for delkriterierne 1a og 1b

Ansøgere skal beskrive aktiviteternes forventede kvalitative og kvantitative effekter på kort og lang sigt. 

Hvis tilskud søges til videreførelse af eksisterende aktiviteter, skal effekterne beskrives via konkrete erfaringer. Søges tilskud til nye aktiviteter, skal effekterne beskrives med begrundede formodninger.

Aktiviteter kan gennemføres i samarbejde med relevante offentlige og private aktører, under hensyntagen til medfinansieringskravet.

Ansøgere kan i deres ansøgning tage udgangspunkt i ét eller begge delkriterier. Det forventes som udgangspunkt ikke, at de ansøgte aktiviteter opfylder begge delkriterier. Tager ansøger udgangspunkt i begge delkriterier, vil den højeste score blive medtaget i den samlede score.

Kriterium 2: Ansøgers organisering og kompetencer

Aktiviteterne skal være forankret i en organisation, der er tilpasset projektets størrelse og faglige områder. Derudover skal den konkrete ledelse af aktiviteterne forestås af personer, der besidder de fornødne faglige kompetencer. Ansøgere skal beskrive organiseringen af aktiviteterne samt relevante erfaringer og kompetencer hos ledelse og andre nøglepersoner i forhold til de opgaver, som de pågældende personer varetager.

Kriterium 3: Aktiviteternes komplementaritet

Aktiviteterne skal være komplementære, dvs. kunne ses i sammenhæng med og som forstærkning af allerede eksisterende ordninger og initiativer uden at overlappe disse. Ansøgere skal redegøre for, hvordan aktiviteterne komplementerer øvrige relevante iværksætterevents rettet mod den pågældende målgruppe.

Læs tildelingskriterierne grundigt. Derefter ansøger du digitalt.

Du finder og udfylder ansøgningsskemaet her: https://skema.erst.dk/ivaerksaetteri/

Når du har klikket dig ind på ansøgningsskemaet, skal du udfylde og indsende tre dokumenter:

1.    Budget for projektet
2.    Erklæring om de minimis-støtte
3.    Projektdeltagererklæring
 

Spørgsmål om iværksætterpuljen