Pulje til esport-events

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud til finansiering af esport-events. Puljen for 2019 er dog udmøntet.

  • Opdateret 1. maj 2019

Regeringen har afsat to millioner kr. årligt i 2019 og 2020 og tre millioner kr. årligt i 2021 og 2022 til at styrke esporten i Danmark.

Puljen for 2019 er blevet udmøntet. Næste gang du kan søge puljen er derfor i 2020.

Tilskud kan søges til esport-events i Danmark, der dels skal styrke Danmarks position som en førende esport-nation, og dels skal skabe øget fokus på esporten i hele landet.

Du kan søge tilskud på mindst 50.000 kr. og højst 500.000 kr. til dækning af projektrelevante udgifter.

Ansøgningen skal opfylde to budgetkrav:

  1. Tilskud kan søges til maksimalt 50 procent af det samlede budget.
  2. Offentlig medfinansiering må maksimalt udgøre 50 procent af det samlede budget.

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud fra puljen. Offentlige institutioner er afskåret fra at kunne søge.

Puljen for 2019 er blevet udmøntet. Næste gang man kan søge puljen er derfor i 2020.

Ansøgningsfrist og nærmere information vil blive offentliggjort her på siden, når der bliver åbnet for næste ansøgningsrunde.

Vilkår for ansøgninger i 2019

Ansøgere får svar senest den 20. marts 2019. Du kan benytte et eventuelt tilskud efter tilsagn, og du kan derfor kun søge om støtte til udgifter, der afholdes efter den 20. marts 2019.

Esport-eventet, du søger tilskud til, skal finde sted inden 28. februar 2020.

Generelle vilkår

Erhvervsstyrelsen kan bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt afrapportering og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab afhængigt af tilskuddets størrelse.

Tilskud gives med udgangspunkt i de minimis-forordningen, der tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår. Alle ansøgere skal sammen med ansøgningen afgive erklæring på, at det ansøgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne.

Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra fire ligeligt vægtede kriterier. Der bliver givet point fra 1 til 10 inden for hvert kriterium. Højest mulige score er altså 40 point.

  1. Øget eksponering af Danmark
  2. Øget fokus på esporten i Danmark
  3. Ansøgers organisering og kompetencer
  4. Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Kriterium 1: Øget eksponering af Danmark

Aktiviteterne skal bidrage til øget eksponering af Danmark som et esportvenligt og globalt førende esportland. Ansøgerne skal beskrive aktiviteternes målgruppe, og hvordan tilskuddet kan bidrage til at skabe positiv omtale om Danmark som esportnation.  

Derudover skal ansøgere beskrive aktiviteternes forventede effekter på kort og lang sigt. Særligt kigges der på, hvordan aktiviteterne kan bidrage til at markedsføre Danmark som førende esportnation, tiltrække IT-talenter og styrke turismen i Danmark. Hvis tilskuddet søges til eksisterende aktiviteter, skal effekterne beskrives via konkrete erfaringer, og hvis tilskuddet søges til nye aktiviteter, skal effekterne beskrives med begrundede formodninger.

Kriterium 2: Øget fokus på esporten i Danmark

Ansøger skal beskrive, hvordan projektet og tilknyttede aktiviteter er med til at skabe større positiv opmærksomhed om sporten rundt omkring i landet. Ansøgere skal beskrive aktiviteternes forventede effekter på kort og lang sigt. Særligt kigges der på, hvordan aktiviteterne kan medvirke til at stimulere og videreudvikle lokale miljøer med henblik på at forankre esporten bredt i Danmark og ligeledes øge talentmassen og disses kompetencer.

Hvis tilskuddet søges til eksisterende aktiviteter, skal effekterne beskrives via konkrete erfaringer, og hvis tilskuddet søges til nye aktiviteter, skal effekterne beskrives med begrundede formodninger.

Kriterium 3: Ansøgers organisering og kompetencer

Aktiviteterne skal være forankret i en organisation, der er tilpasset projektets størrelse og faglige områder. Derudover skal den konkrete ledelse af aktiviteterne forestås af personer, der besidder fornødne faglige kompetencer. Ansøgere skal beskrive organiseringen af aktiviteterne samt relevante erfaringer og kompetencer hos ledelse og andre nøglepersoner i forhold til de opgaver, som de pågældende personer varetager.

Kriterium 4: Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Aktiviteterne skal være additionelle – dvs. supplere øvrige aktiviteter, der vil kunne finde sted uden tilskuddet. Ansøgere skal beskrive, hvorfor projektet ikke kan gennemføres i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden det ansøgte tilskud.

Aktiviteterne skal være komplementære – dvs. kunne ses i sammenhæng med og som forstærkning af allerede eksisterende ordninger og initiativer uden af overlappe med disse. Ansøgere skal forklare, hvordan aktiviteterne komplementerer øvrige relevante esporttiltag rettet mod den pågældende målgruppe.

Spørgsmål om pulje til esport-events