Pulje til esport-events

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud til finansiering af esport-events. 

  • Opdateret 20. februar 2020

Der er som led i Finanslov 2020 afsat to millioner i 2020 og tre millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til fremme af arbejdet med esport, herunder afholdelse af esportevents. 

Puljen åbner den 28. januar 2020 for ansøgninger til en tilskudspulje om finansiering af esportevents i 2020.
 

Tilskud kan søges til esportevents, der dels skal styrke Danmarks position som en førende esportnation og dels skal bygge bro mellem esport og erhvervslivet

Du kan søge tilskud på mindst 150.000 kr. og højst 500.000 kr. til dækning af projektrelevante udgifter. 
 

Ansøgningen skal opfylde to budgetkrav:

•    Der kan søges tilskud til maksimalt 50 pct. af det samlede budget. 
•    Ansøger skal fremvise privat medfinansiering på minimum 50 pct. af budgettet.

 

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud fra puljen. Offentlige institutioner er afskåret fra at kunne søge.

Ansøgningsfristen er d. 25. februar 2020 kl. 12:00.

Vilkår for ansøgninger i 2020

Ansøgere får svar senest den 23. marts 2020. Du kan benytte et eventuelt tilskud efter tilsagn, og du kan derfor kun søge om støtte til udgifter, der afholdes efter den 23. marts 2020.

Esport-eventet, du søger tilskud til, skal finde sted inden 30. april 2021.

Generelle vilkår

Erhvervsstyrelsen kan bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt afrapportering og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab afhængigt af tilskuddets størrelse.

 

Tilskud gives med udgangspunkt i de minimis-forordningen, der tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår. Alle ansøgere skal sammen med ansøgningen afgive erklæring på, at det ansøgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt afrapportering og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab afhængigt af tilskuddets størrelse (se jf. Erhvervsstyrelsens standardvilkår).

Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra fire ligeligt vægtede kriterier. Der bliver givet point fra 1 til 10 inden for hvert kriterium. Højest mulige score er altså 40 point.

  1. Øget eksponering af Danmark
  2. Brobygning mellem esport og erhvervslivet
  3. Ansøgers organisering og kompetencer
  4. Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Kriterium 1: Øget eksponering af Danmark

Aktiviteterne skal bidrage til øget eksponering af Danmark som et esportvenligt og globalt førende esportland. Ansøgerne skal beskrive aktiviteternes målgruppe, og hvordan tilskuddet kan bidrage til at skabe positiv omtale om Danmark som esportnation.  

Derudover skal ansøgere beskrive aktiviteternes forventede effekter på kort og lang sigt. Særligt kigges der på, hvordan aktiviteterne kan bidrage til at markedsføre Danmark som førende esportnation og styrke turismen i Danmark. Hvis tilskuddet søges til eksisterende aktiviteter, skal effekterne beskrives via konkrete erfaringer, og hvis tilskuddet søges til nye aktiviteter, skal effekterne beskrives med begrundede formodninger.

Kriterium 2: Brobygning mellem esport og erhvervslivet

Ansøger skal beskrive, hvordan projektet og tilknyttede aktiviteter er med til at bygge bro mellem esport og erhvervslivet. Ansøgere skal beskrive aktiviteternes forventede effekter på kort og lang sigt. Særligt kigges der på, hvordan aktiviteterne inddrager erhvervslivet og bidrager til at skabe en forståelse for nye forretningsmodeller i esporten.

Hvis tilskuddet søges til eksisterende aktiviteter, skal effekterne beskrives via konkrete erfaringer, og hvis tilskuddet søges til nye aktiviteter, skal effekterne beskrives med begrundede formodninger.

Kriterium 3: Ansøgers organisering og kompetencer

Aktiviteterne skal være forankret i en organisation, der er tilpasset projektets størrelse og faglige områder. Derudover skal den konkrete ledelse af aktiviteterne forestås af personer, der besidder fornødne faglige kompetencer. Ansøgere skal beskrive organiseringen af aktiviteterne samt relevante erfaringer og kompetencer hos ledelse og andre nøglepersoner i forhold til de opgaver, som de pågældende personer varetager.

Kriterium 4: Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Aktiviteterne skal være additionelle – dvs. supplere øvrige aktiviteter, der vil kunne finde sted uden tilskuddet. Ansøgere skal beskrive, hvorfor projektet ikke kan gennemføres i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden det ansøgte tilskud.

Aktiviteterne skal være komplementære – dvs. kunne ses i sammenhæng med og som forstærkning af allerede eksisterende ordninger og initiativer uden af overlappe med disse. Ansøgere skal forklare, hvordan aktiviteterne komplementerer øvrige relevante esporttiltag rettet mod den pågældende målgruppe.

Læs tildelingskriterierne grundigt. Derefter ansøger du digitalt.

Du finder og udfylder ansøgningsskemaet her: https://skema.erst.dk/esport-events/  

Når du har klikket dig ind på ansøgningsskemaet, skal du udfylde og indsende tre dokumenter:

  1. Budget for projektet
  2. Erklæring om de minimis-støtte
  3. Projektdeltagererklæring
     

Spørgsmål om pulje til esport-events