Nyhed

Politianmeldelse af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab for overtrædelse af hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 4. oktober 2018 en undersøgelse af dele af revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014, hvor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab afgav revisionspåtegning.

  • 12. april 2019
  • Kontrol og tilsyn

Styrelsen har i forbindelse hermed undersøgt, om ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (herefter ”EY”) har levet op til kravene i hvidvaskloven.

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at EY i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.  

Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt.

Politianmeldelsen vedrører en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

(Jf. dagældende § 6, stk. 2 og § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.)

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af dele af revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 er endnu ikke afsluttet.

Kontakt:

Pressekoordinator
Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430
smn@erst.dk