Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Planlægning for landbrug

Knap 62 pct. af det danske landareal anvendes til landbrug. Derfor spiller landbrugets arealanvendelse og placeringen af landbrugets bygninger og anlæg en stor rolle for oplevelsen af det åbne land.

De seneste ændringer af landbrugsloven har skabt mulighed for en udvikling i landbrugserhvervet mod meget store og dermed potentielt industrielt prægede landbrugsbyggerier. Samtidig har regeringen et mål om at op mod 50% af landets gylle skal omsættes til bioenergi. Etableringen af nye biogasanlæg er allerede godt i gang rundt om i landet. Samspillet mellem landskab og landbrugets store bygninger og biogasanlæg må på denne baggrund forventes at komme til at spille en betydelig rolle i fremtidens landskab. Derfor, og for at sikre investeringer i landbruget, skal kommunerne sammentænke planlægningen for store husdyrbrug med planlægningen for fælles biogasanlæg og hensynet til natur, landskab, miljø og naboer.

Kommunerne har, jf. planlovens § 11 a, pligt til at planlægge for områder til lokalisering af store husdyrbrug samt områder til lokalisering af fælles biogasanlæg. I kommuneplan 2013 har kommunerne for første gang planlagt for disse områder.

De statslige interesser i forbindelse med planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder varetages af NaturErhvervstyrelsen.

Naturstyrelsen har udgivet en række publikationer, til inspiration for kommunernes planlægning.