Hvidvask

PING 2.0 IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PING 2.0 IVS

  • 12. juni 2018
  • PING 2.0 IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ping 2.0 IVS, CVR-nr. 35631291.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.