Frivillig indberetning af ESG-nøgletal i årsrapporten

Alle virksomheder, der indberetter deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, har mulighed for detaljeret at opmærke en række ikke-finansielle nøgletal, der også er kendt som ESG-nøgletal.

  • Opdateret 13. oktober 2023

ESG har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed. 

ESG-nøgletal er et andet ord for årsregnskabslovens begreb 'ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer', der er beskrevet i § 99 a, stk. 3, nr. 3.

ESG-nøgletal er et alment kendt og benyttet værktøj, som har til formål at måle virksomhedens indsats på bestemte forretningsaktiviteter. Sådanne indikatorer kan også anvendes på ikke-finansielle områder, fx miljøforhold og sociale forhold. 

Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde oplysninger om de ESG-nøgletal, der er relevante for specifikke forretningsaktiviteter. Loven indeholder ikke krav om anvendelse af specifikke ESG-nøgletal, men de ESG-nøgletal, virksomheden udarbejder og anvender, skal oplyses i redegørelsen. 

Årsregnskabslovens § 53, stk. 1

Når I anvender ESG-nøgletal, så vær opmærksom på, at kravene i årsregnskabslovens § 53, stk. 1, finder anvendelse.

Det betyder, at I som en del af jeres regnskabspraksis skal redegøre for de indregningsmetoder og det målegrundlag, I har anvendt i ledelsesberetningen. Bestemmelsen indebærer, at en virksomhed skal redegøre for indregning og målegrundlag for ESG-nøgletal. Det skal altså fremgå af redegørelsen i ledelsesberetningen, hvordan ESG-nøgletal er beregnet.

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen i XBRL og PDF-format eller inline XBRL-format.

Hvis du indberetter årsrapporten i XBRL eller inline XBRL-format, kan du benytte vores taksonomi, der indeholder felter til ESG-nøgletal. 

Ved indberetning i strukturerede formater som XBRL og inline XBRL benyttes nemlig en såkaldt taksonomi. En taksonomi er en slags indholdsfortegnelse over de felter, som kan være i den strukturerede del af årsrapporten. Konkret betyder det, at informationerne i årsrapporten opmærkes til elementer i taksonomien. 

Erhvervsstyrelsens taksonomi indeholder felter for ESG-nøgletal. Felterne er et frivilligt supplement til taksonomien, der også indeholder felter til brug for opmærkning af virksomhedernes politikker for samfundsansvar og redegørelse for processer for nødvendig omhu (due diligence).