Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Vejledning vedr. opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet efter bogføringslovens § 12.

Opbevaring af bogføringsmateriale i udlandet

Ifølge bogføringsloven skal regnskabsmateriale, der ikke opbevares elektronisk, opbevares i papirform i Danmark.

Elektronisk regnskabsmateriale kan (uden forudgående ansøgning eller anmeldelse) opbevares i udlandet, hvis den bogføringspligtige opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringsloven, til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet, opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet og sørger for at regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Øvrige undtagelser til kravet om opbevaring af regnskabsmateriale i Danmark

Bogføringslovens § 12, stk. 5 og 6, indeholder modifikationer til udgangspunktet om opbevaring af regnskabsmateriale i papirform i Danmark.

Der er således mulighed for midlertidig opbevaring af regnskabsmateriale i papirform i udlandet samt mulighed for opbevaring i udlandet af regnskabsmateriale, der knytter sig til en virksomheds udenlandske aktiviteter. Se nærmere om betingelserne herfor i § 12, stk. 5 og 6.

Det er desuden tilladt at opbevare regnskabsmateriale i papirform i de nordiske lande, jf. bogføringslovens § 12, stk. 4.

Manglende overholdelse af bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale

Ved manglende overholdelse af bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale kan Erhvervsstyrelsen pålægge virksomheden at bringe det ulovlige forhold til ophør ved, at virksomheden tilbagetager regnskabsmaterialet fra udlandet.

Hvis virksomhedens årsrapport revideres eller der foretages udvidet gennemgang, er revisor forpligtet til at afgive en supplerende oplysning, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overtrådt, og overtrædelsen ikke er uvæsentlig.

Overtrædelse af bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale kan straffes med bøde. Hvis regnskabsmateriale ikke opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler, og hvis forholdet begrunder fare for misbrug, kan den bogføringspligtige ved dom frakendes retten til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet.

Persondataloven

Regnskabsmateriale kan indeholde personoplysninger som defineret i persondataloven. Persondatalovens regler kan begrænse eller udelukke mulighederne for at opbevare (dele af) regnskabsmateriale uden for EU, uanset om Erhvervsstyrelsen tager ikke stilling til, om persondatalovens regler er overholdt.