Om NGA Forum

NGA-forum er et brancheforum, som gennem dialog og samarbejde i branchen skal søge at løse problemstillinger, der relaterer sig til engrosadgangen til TDC’s netadgangsprodukter.

  • Opdateret 5. november 2019

Muligheden for at løse sager gennem dialog og samarbejde i branchen smidiggør løsningsprocesserne, så der opnås hurtige og holdbare løsninger baseret på input fra de involverede parter, hvilket er et mål i sig selv.

Derudover skal arbejdet i NGA-forum understøtte, at der er transparens i forhold til adgangen til TDC’s netadgangsprodukter samt de vilkår og betingelser, der er knyttet hertil.

Organisering

Mødedeltagerne i NGA-forum består af repræsentanter fra TDC og fra interesserede teleselskaber (evt. repræsenteret gennem interesseorganisationer), der aktuelt eller potentielt aftager produkter på engrosbredbåndsmarkederne. Derudover deltager og fungerer Erhvervsstyrelsen som sekretariat for NGA-forum.

Formanden for NGA-forum vælges blandt de alternative selskaber.

Opgaver

Arbejdet i NGA-forum tilrettelægges af forummet selv, men består bl.a. i:

  • Samarbejde om TDC’s netadgangsprodukter, herunder drøftelse af den tekniske udformning og praktiske brug af produkterne og videreudviklingen heraf samt vilkårene for engrosadgang, herunder fastlæggelse af konkrete kvalitetsmål for opfyldelse af serviceforhold (SLA’er) og vilkår for kompensation i forbindelse hermed.
  • Orientering om og drøftelse af TDC’s ibrugtagen af nye teknologier.
  • Samarbejde om de alternative teleselskabers behov i forhold til (nye) netadgangsprodukter samt i givet fald udarbejdelse af tekniske specifikationer herfor.
  • Orientering om og drøftelse af TDC’s netudbygningsplaner med relevans for netadgangsforpligtelsen.

Arbejdet i NGA-forum indgår som en del af Erhvervsstyrelsens øvrige tilsynsarbejde og kan dermed danne baggrund for styrelsens eventuelle afgørelser.