Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud er et domstolslignende klagenævn, der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene men ikke for anden administrativ myndighed.

Klagenævnets hovedopgave

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven og EU-udbudsreglerne. Klagenævnet er nedsat med det formål at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til kontroldirektiverne.

De regler, der regulerer de offentlige ordregiveres forpligtelser, indeholdes først og fremmest i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. For indgåelse af kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet gælder forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Klagenævnets andre opgaver

Herudover behandler klagenævnet klager over overtrædelser af tilbudsloven, dvs. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Klagenævnet har desuden visse opgaver i henhold til andre love, f.eks. lov om færgefart, lov om støttede private ungdomsboliger og lov om jernbane.

Klageberettigede

Berettiget til at indgive klage til klagenævnet er enhver, der har en retlig interesse i at klage, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt en række organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren har tillagt klageadgang.

Reglerne for klagenævnets funktion

Klagenævnet er nedsat i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud. Til loven knytter sig bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Bekendtgørelsen indeholder regler om indgivelse af klage og klagenævnets sagsbehandling m.m.

Klagenævnets vejledning

Klagenævnet for Udbud vejleder om, hvordan man indgiver en klage (se klagevejledningen).

Er du i tvivl om udbudsreglerne generelt, kan du søge vejledning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Du kan også kontakte din eventuelle brancheorganisation (se punktet Klageberettigede ovenfor fsva. klageberettigede brancheorganisationer).

Klagenævnets administrative placering og åbningstider

Klagenævnets sekretariat er placeret i Nævnenes Hus.

Åbningstider i receptionen: 09.00-15.00
Telefontid: 09.00-15.00
Telefonnummer: 72 40 56 00
Email: klfu@naevneneshus.dk