Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.

Med fokus på vores kunder arbejder vi for at sikre stabil drift af vores digitale løsninger med høj grad af innovation og høj kundetilfredshed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt det at være en troværdig og moderne myndighed.

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der blandt andet dækker over at levere en effektiv, professionel og digital erhvervsservice til virksomhederne, udvikle og håndhæve enkel og effektiv erhvervsregulering samt styrke rammerne for digital vækst og virksomhedernes muligheder for at skabe ny vækst og udvikling i hele Danmark fra vores enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg.

Derigennem bidrager Erhvervsstyrelsen til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og fremtidssikrede vækstvilkår for danske virksomheder i den globale og digitaliserede økonomi. 

Direktionen
 • Katrine Winding blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund indenfor ministerområdet siden 2001. Katrine har ansvaret for erhvervsudvikling, regulering og tilsyn samt forretningsudvikling og digitalisering. 

  Katrine er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

 • Lars Øllgaard har været ansat indenfor ministerområdet siden 2000, og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars har ansvaret for administrationssekretariatet i Erhvervsstyrelsen og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen. Lars er ligeledes ansvarlig for IT og Digital Kommunikation, som understøtter og fremmer gode digitale løsninger til virksomhederne.

  Lars er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

 • Sigmund Lubanski har været ansat inden for ministerområdet siden 1998, herunder været kontorchef i Erhvervsministeriets departement i 10 år. Sigmund blev udnævnt som underdirektør i 2016 med ansvaret for Planlægning og Byudvikling, herunder modernisering af planloven og landsplanlægningen i Danmark.  I maj 2017 blev Sigmund udnævnt til vicedirektør for områderne planlægning og byudvikling, regional udvikling og landdistriktsudvikling. Området arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

  Sigmund er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitets Center.

 • Torsten er vicedirektør for erhvervsudvikling og ansvarlig for områderne National erhvervsudvikling, Data og digital vækst, Tele og privacy, Effektiv regulering samt Internationale forhold. Torsten har været ansat inden for ministerområdet siden 2009 og har desuden bl.a. arbejdet i Europa-kommissionen og DI.

  Torsten er uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet og M.A. i Europæisk politik og administration fra Europakollegiet i Brugge.

 • Henning Steensig er vicedirektør og har mange års erfaring inden for ministeriet. Henning arbejder for at styrke danske virksomheder konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

  Henning er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

 • Niels May Vibholt har været ansat på ministerområdet siden 2005, og siden 2012 som kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Niels indtrådte i direktionen i 2018 med ansvar for implementeringen af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, herunder sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt en ny digital erhvervsfremmeplatform. Herudover har Niels ansvar for Dataservice og Offentlige data, som arbejder for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og anvendelse af offentlige data.

  Niels er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet.

Erhvervsservice og DigitaliseringErhvervsudvikling og Regulering

Ansvarlige direktionsmedlemmer: Lars Øllgaard og Henning Steensig.

I Erhvervsservice og Digitalisering arbejder vi for at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider, og for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Digital forvaltning

Vi arbejder for at yde en professionel kundeservice og forvaltning af vores digitale løsninger i forbindelse med vores konkrete sagsbehandling og 2. level support. Samtidigt arbejder vi for en professionel forvaltning af styrelsens registre og indberetningsløsninger med fokus på datakvalitet, og vi varetager lovfortolkningsopgaver og understøtter behovet for juridisk assistance. Endelig understøtter vi virksomhedernes og den interne forretnings interesser i forbindelse med digitalisering af lovgivningsprojekter, (videre)udvikling og forbedringer af IT-løsninger samt andre forandringer, der har betydning for Erhvervsservices kunder.

 • Erhvervsservice
 • Forretningsudvikling og Fællesoffentligt supporttilbud (FOS)
 • Registerforvaltning
 • Selskabskontrol
Kundecenter

Vi driver et professionelt kundecenter, hvor vi leverer effektiv service og support til virksomhederne, og vi skaber gode og sammenhængende serviceoplevelser for vores kunder på tværs af kanaler. Samtidigt forbedrer vi løbende vores selvbetjeningsløsninger og kommunikation på baggrund af data og feedback fra kunder og kolleger. 

Erhvervsrettet digital innovation

Vi bidrager til at gøre det enkelt at drive virksomhed gennem Virk, som er den fælles-offentlige portal målrettet virksomheder, og vi understøtter digital udvikling og innovation til gavn for virksomhederne. Det gør vi bl.a. ved at anvende ny digital teknologi, skabe brugervenlige løsninger på Virk samt styrke kvaliteten og omfanget af myndigheders integration i Virk.

 • Digital innovation
 • Virk
 • Machine Learning Lab
 • Digitalisering og Offentligt samarbejde
IT og Digital kommunikation

Vi arbejder for at gøre det let og enkelt at drive virksomhed og for at sikre effektiv styring og drift på tværs af organisationen, blandet andet gennem brug af en fælles IT-arkitektur. Vi arbejder med udvikling og videreudvikling af brugervenlige samt kvalitetssikrede digitale løsninger i ERST. Vi medvirker til sikring af stabil drift af ERST systemer med høj oppetid, og med fokus på IT-sikkerhed og privacy. Endvidere bidrager vi til en effektiv og professionel service til virksomhederne ved at understøtte og fremme gode digitale løsninger, og vi tilbyder den bedst mulige administrative understøttelse af den faglige opgavevaretagelse samt et højt niveau for videndeling for hele styrelsen. Vi udvikler og driver Erhvervsstyrelsens websites og ejendomsdatarapporten. Endelig rådgiver vi om web- og anden kommunikativ understøttelse af faglige aktiviteter/kampagner.

 • IT udvikling
 • IT arkitektur
 • Digital kommunikation
 • Sekretariat for Erhvervsservice og Digitalisering
 • IT Applikations Management
Erhvervsudvikling og Regulering

Ansvarlige direktionsmedlemmer: Sigmund Lubanski, Henning Steensig,Torsten Andersen og Niels May Vibholt.

I Erhvervsudvikling og Regulering arbejder vi for at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde. Samtidig arbejder vi for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Vækstvilkår og nye forretningsmodeller

Vi arbejder for at fremme gode vækstvilkår og understøtte virksomheder med nye forretningsmodeller ved at bidrage til analyser, udvikling og implementering af regeringens erhvervspolitik indenfor blandt andet grøn omstilling, cirkulær økonomi, deleøkonomi, smart city, samfundsansvar og FN’s verdensmål samt standardisering og erhvervsfremme. Det gør vi blandt andet ved at drive en indgang for nye forretningsmodeller, sekretariatsbetjene nedsatte råd og partnerskaber indenfor fx deleøkonomi, samfundsansvar, smart city og innovative offentlige indkøb, bidrage til indsatser for at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi, ligesom vi  driver problemløsningsplatformen Challenges. Vi sekretariatsbetjener Komitéen for god selskabsledelse og Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Som led i at skabe et forenklet erhvervsfremmesystem er vi med til at etablere de nye tværkommunale erhvervshuse samt udviklingen af en digital platform med information og digital vejledning til virksomheder om virksomhedsdrift og -udvikling.

 • Nye forretningsmodeller
 • Vækst- og erhvervsvilkår
 • Samfundsansvar og verdensmål
Decentral Erhvervsfremme

Som led i den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra maj 2018 etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Sekretariatet skal bidrage til, at bestyrelsen fra 1. januar 2019 kan løse sine opgaver, herunder at sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats for at understøtte vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. Det indebærer bl.a. forberedelse af bestyrelsesmøder, den kommende strategi for decentrale erhvervsfremme, igangsættelse, finansiering og administration af erhvervsfremmeindsatser i hele landet, samt indstilling af erhvervs- og teknologiområder, hvor der skal udbydes statslig finansiering. Arbejdet vil ske i tæt samspil med virksomheder, erhvervshuse, erhvervsorganisationer samt lokale, regionale og statslige aktører.

 • Sekretariatet for Danmarks erhvervsfremmebestyrelse
Regional udvikling

Vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, særligt via en effektiv og resultatorienteret administration af EU’s Regional- og Socialfond. Arbejdet med strukturfondene og regional udvikling varetages med fokus på fire overordnede hensyn: 1) At indsatsen har effekt; 2) At ”kunderne” oplever afstemning af forventninger og god vejledning for at kunne operationalisere godt og rigtigt; 3) At midlerne hjemtages og bringes ud at arbejde samt, 4) At midlerne anvendes uden nævneværdige fejl, det vil sige inden for en margin på 2 %.

 • Kommunikation og Analyse
 • Sekretariat
 • ØK og Data
 • Resultater, Effekt og Policy
 • Interreg og RU-jura
 • Lean og Drift
Landdistriktudvikling

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem den såkaldte LAG-ordning og dels gennem nationale puljemidler til forsøgsprojekter og informationsprojekter samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter

 • Landdistriktspolitik
 • LAG - sagsbehandling: Support og Jura
Planlægning og Byudvikling

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne. Vi fører tilsyn med kommunernes fysiske planlægning ift. varetagelse af de nationale interesser. Herudover arbejder vi med landsplanlægning, sommerhusloven, som regulerer erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, campingreglementet og kolonihaveloven.

 • Statslige interesserer i kommunernes planlægning
 • Sommerhuslov
 • Campingreglementet
 • Planlægning i hovedstadsområdet (Fingerplan mv.)
 • Planloven
 • Vindmølleplanlægning
 • Landsplanredegørelsen
 • Internationalt samarbejde
 • Kolonihavelov
Digital vækstpolitik og sikkerhed

Vi arbejder for at fremme virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. anvendelse af data, e-handel, smart city, It sikkerhed samt en brugervenlig offentlig digitalisering, som reducerer virksomhedernes byrder og fremmer nye vækstmuligheder. 

 • Digital vækstpolitik
 • Digital sikkerhed
Dataservice og offentlige data

Vi arbejder for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og kommerciel anvendelse af offentlige data, herunder Erhvervsstyrelsens data. Samtidig arbejder vi på at bringe data endnu mere i spil i løsningen af styrelsens kerneopgaver, fx ledelsesinformation, lovgivningsarbejde og politikudvikling. Det gør vi bl.a. ved at bistå med udvikling af BI-løsninger, data- og registeranalyse, samt tilgængelighed, kvalitet og anvendelse af centrale erhvervsdata.

 • Intern dataservice (bl.a. business intelligence og dataanalyse)
 • Data governance (kvalitet, tilgængelighed og anvendelse af data)
 • Åbne offentlige data

 

 • Christoffer Kjældgaard Giwercman

  Christoffer Kjældgaard Giwercman

  Chef for Dataservice og offentlige data

  chkjgi@erst.dk

  35291249

Erhvervsregulering

Vi har ansvaret for erhvervsreguleringen vedrørende selskaber og virksomheder, fonde, boliger og ejendomsmæglere. Endvidere har vi ansvaret for tilsyn med fonde og hvidvask. Endeligt betjener vi direktionen, chefgruppen samt resten af huset med kvalificeret juridisk rådgivning indenfor hele styrelsens omfattende ressort.

 • Virksomhedsregulering
 • Fondstilsyn
 • Hvidvaskkontrol
 • Selskab
Regnskab og Revision

Vi har ansvaret for regnskabs- og bogføringsreguleringen, CVR-regulering samt revisorloven. Endvidere løser vi tilsynsopgaver vedrørende regnskabskontrol, herunder det særlige tilsyn med børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse, og revisortilsynet. Vi er ligeledes ansvarlige for revision af anvendelse af EU Social- og regionalfondsmidler i Danmark (EU-Controlling). Og vi er ansvarlige for Danmarks CO2-Kvoteregister og fører regnskab med virksomheders og statens overholdelse af klimaforpligtelsen. Endelig løser vi opgaver såsom sekretariatsbetjening af Regnskabsrådet og Revisorrådet og eksamensudvalget

 • Team Regnskab og Revisorregulering
 • Team EU Revision
 • Team Kvoteregistret
 • Team Regnskabskontrol
 • Team Tilsyn med revisorer
Effektiv regulering

Vi koordinerer og følger op på regeringens indsats for at gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark. I samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet fjerner vi unødvendige byrder i eksisterende regulering og sikre, at ny regulering ikke indeholder barrierer for nye forretningsmodeller eller unødige byrder. Vi hjælper andre ministerier med at udarbejde gode erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, vi overvåger byrdestoppet og de fælles ikrafttrædelsesdatoer, vi deltager i konkrete forenklingsprojekter og sekretariatsbetjener Virksomhedsforum.

 • Konsekvensvurderinger
 • Byrdestop
 • Fælles ikrafttrædelsesdatoer (FID)
 • Virksomhedsforum for enklere regler
 • Forenklings- og lovprojekter
 • Regeringens 4 mia. målsætning
Tele og Privacy

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhederne ved at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telesektoren. Det sker som uafhængig telemyndighed med ansvar for konkurrencetilsynet. Derudover arbejder vi med regulering og tilsyn i forhold til privacy på teleområdet og de såkaldte "cookieregler".

 • Telejura
 • Teleøkonomi
 • Teleanalyse
 • Sekretariatsbetjening – BEREC Plenar og CN
Internationale forhold

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU. Vi forsøger at fremme et velfungerende digitalt indre marked og et frit internet, der skal skabe nye digitale muligheder for danske virksomheder og innovative iværksættere. Vi arbejder desuden for global frihandel, dels gennem en restriktiv anvendelse af EU's defensive handelsinstrumenter som fx anti-dumpingtold, dels gennem danske aftryk på EU's frihandelsaftaler med 3. lande ift. tjenesteydelser. Vi arbejder for at fremme afvikling af industrisamarbejde og stå i spidsen for industripartnerskabet for F35 kampfly indkøbet. Endelig arbejder vi for global sikkerhed ved at være ansvarlig for dual use eksportkontrolreglerne og for en række af EU's økonomiske sanktioner mod 3. lande.

 • Europapolitik og EU's indre marked
 • Industrisamarbejde
 • Global handel og Sikkerhed 
Boligregulering og Ejendomsmægling

Vi understøtter et velfungerende boligmarked med rammer, som sikrer gennemsigtighed i forbindelse med stiftelse, køb og salg.

Juridisk rådgivning og sparring, godkendelse kontrakt og udbud, koord. af lovprogram, aktindsigt og høringer.

 • Boligregulering og Ejendomsmægling
 • Jura
Digital Erhvervsfremme

Området har ansvar for at udvikle og drive en digital erhvervsfremmeplatform, der fra medio 2019 skal give virksomheder adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed. Derudover varetager området opgaver vedr. de 6 tværkommunale Erhvervshuse, herunder udarbejdelse af rammeaftale og varetagelse af Erhvervsministeriets observatørrolle i husenes bestyrelser

 • Frederik Rostrup-Nielsen

  Frederik Rostrup-Nielsen

  Chef for Digital Erhvervsfremme

  freros@erst.dk

  35291502

Ansvarligt direktionsmedlem: Lars Øllgaard.

I Administrationen arbejder vi for at sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs med gode rammer for opgavevaretagelsen og god arbejdsgiveradfærd.

Direktionssekretariatet

Vi understøtter en høj kvalitet i betjeningen af ledelsen i ERST og af ministeren samt en professionel håndtering af pressehenvendelser og presselanceringer i ERST. Vi understøtter ligeledes hele styrelsens arbejde med projekter og processer samt strategi og organisationsudvikling.

 • Minister- og Direktionsbetjening
 • Projekt- og Proceskoordinering
 • Presse
Intern service

Vi understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb

IT service

Vi understøtter sikker, stabil og effektiv drift af styrelsens systemer og sikrer overholdelse af styrelsens IT sikkerhed og sikkerhedspolitik.

Økonomi

Vi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i styrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring, og sikrer korrekt tilskudsadministration med lydhørhed overfor virksomhedernes behov. Samtidig understøtter vi effektivt styrelsens fagområder, direktion og revision, og vi sikrer overholdelse af regler og krav med korrekt regnskabsførelse af styrelsen regnskaber, leveregler, vejledninger og værktøjer.

 • Budget og Controlling
 • Tilskudssekretariatet
 • Regnskab