Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst

Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at tage lokalt og globalt samfundsansvar. Det vil regeringen understøtte med et Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

Efterspørgslen efter at få samfundsansvar og vækst til at gå hånd i hånd stiger både lokalt og globalt. Det skaber behov for at realisere virksomhedernes potentiale til at skabe samfundsmæssig værdi og innovative løsninger på samfundets udfordringer, som en integreret del af deres forretning. Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til opgaven med lokalt og globalt samfundsansvar. Det vil regeringen understøtte med oprettelsen af et Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

Formål

Dialogforums formål er at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet.

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst skal:

  • Indhente, udvikle og formidle international og national viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder.
  • Fremme virksomhedernes engagement i opfølgning på FN-verdensmålene for bæredygtig udvikling.
  • Fremme partnerskaber for samfundsansvar og vækst og samfundsgavnlige investeringer.
  • Afholde en række rundbordssamtaler (2-4 om året), der skal samle virksomheder og relevante interessenter til tematiserede dialoger om væsentlige problemstillinger.
  • Med udgangspunkt i rundbordssamtalerne og forummets øvrige arbejde bidrage til regeringens videre politikudvikling på området.
  • Afholde en årlig konference i samspil med relevante interessenter om udviklingen på området.
  • Udarbejde en årlig status til ministeren på udviklingstendenser inden for ansvarlig virksomhedsadfærd og socialøkonomiske virksomheder samt på forummets arbejde.

Dialogforums sammensætning

Dialogforum er sammensat af i alt 15 medlemmer inkl. formanden:

  • 9 medlemmer, der udpeges personligt af ministeren, herunder forummets formand. Medlemmerne sammensættes, så de repræsenterer det brede felt af virksomheder og kompetencer på området for CSR og socialøkonomiske virksomheder, herunder virksomheder, fonde, socialøkonomiske virksomheder, forskning og juridisk ekspertise
  • 6 medlemmer, der indstilles af relevante interesseorganisationer på området, herunder erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og miljø- og udviklingsorganisationer, og godkendes af ministeren

Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på to år. For den første periode sker udpegning dog fra datoen for forummets officielle nedsættelse til og med 31. december 2017.
Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet deltager fast i Dialogforums møder som observatører. Øvrige ministerier orienteres og inddrages i arbejdet efter behov.

Rammen for Dialogforum

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er uafhængigt af ministeren. Ministeren kan dog anmode forummet om at tage bestemte problemstillinger op til drøftelse i forummet eller som del af en rundbordssamtale.
Dialogforum udarbejder og fastsætter sin egen forretningsorden, som sætter rammerne for forummets arbejde.

Sekretariatet

Sekretariatsbetjening af Dialogforum varetages af Erhvervsministeriet, herunder af Erhvervsstyrelsen. Udgifter afholdes inden for Erhvervsstyrelsens ramme.