Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.09.2014

Ny redegørelse for tilsynet med revisorer

Emner: Liberale erhverv

Ny redegørelse fra Erhvervsstyrelsens om det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i Danmark. I 2013 afgjorde Erhvervsstyrelsen 12 sager. Ni er indbragt for Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag redegørelsen for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder for 2013. Styrelsen har i 2013 afgjort 12 sager, og i ni af disse har styrelsen besluttet at indbringe revisor for Revisornævnet. Styrelsen har også for sagerne i 2013 måttet konstatere, at de fleste skyldes, at godkendte revisorer ikke overholder revisorlovningens grundlæggende krav om uafhængighed og dokumentation for revisionens gennemførelse. Det sker selvom disse forhold har afgørende betydning for offentlighedens tillid, ligesom de revisorer, der overtræder revisorlovgivningens krav til uafhængighed og dokumentation, risikerer bøder i Revisornævnet.

Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant

Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant kræver, at han eller hun har den faglige kompetence, som sikrer, at revisor kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Alle revisorer skal derfor bestå en særlig eksamen for at blive godkendt revisor, ligesom det faglige niveau skal vedligeholdes. Revisorlovgivningens regler omkring efteruddannelse er et væsentligt element til at sikre, at godkendte revisorer vedligeholder og udbygger deres kompetencer. Erhvervsstyrelsen kan fratage revisor godkendelsen, hvis han eller hun ikke overholder revisorlovgivningens krav til efteruddannelse.

Fokus på revisors efteruddannelse

I kontrollen for 2013 har Erhvervsstyrelsen haft fokus på, om revisorerne har overholdt revisorlovgivningens krav til efteruddannelse. I 107 sager førte styrelsens krav om dokumentation for efteruddannelse til at de pågældende deponerede deres godkendelse. Styrelsen vil fortsat have fokus på dette område, og i 2015 påbegyndes kontrollen af efteruddannelsesperioden 2012-2014. Kontrollen vil fokusere på de revisorer, der ikke har indberettet 120 timers efteruddannelse i Revireg, men der vil også blive taget stikprøver blandt de øvrige revisorer.

 

Yderligere oplysninger: Kontorchef Brian Wessel e-mail: briwes@erst.dk, Tlf.: 35291430

Fakta:

  • Redegørelsen om det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder for 2013 viser, at Erhvervsstyrelsen afgjorde 12 sager i 2013. De fleste af sagerne vedrørte overtrædelser af reglerne om revisors uafhængighed og bestemmelsen om, at revisors arbejde skal udføres og dokumenteres i henhold til revisorskik. Heraf havde ni revisorer begået så alvorlige overtrædelser, at de blev indbragt for Revisornævnet.
  • De indbragte sager fra tidligere år har i 2013 resulteret i bøder til revisorerne på i alt 2.750.000 kroner.
  • Kontrollen har også omfattet at revisorerne har opfyldt kravet om mindst 120 timers efteruddannelse i de seneste tre år. Redegørelsen viser, at ud af 135 afgjorte sager om revisors efteruddannelse har 107 revisorer valgt at deponere deres godkendelse, 8 har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse, 19 sager er lukket af andre grunde, mens styrelsen i 1 sag godkendte den afholdte efteruddannelse. De resterende sager er ikke afgjort pr. 31. december 2013.
  • Tallene offentliggøres i den 5. redegørelse om det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Redegørelsen indeholder resultatet af styrelsens undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder og redegør desuden for styrelsens øvrige aktiviteter inden for det offentlige tilsyn.
  • Redegørelsen giver også indblik i styrelsens internationale samarbejde om tilsyn med revisorer. Styrelsen indgår i en række internationale samarbejder vedrørende tilsyn med revisorer på både europæisk og globalt plan.
  • Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder blev oprettet med revisorlovens ikrafttræden den 1. juli 2008. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn. Revisortilsynet, Revisornævnet og Revisorkommissionen er også en del af det offentlige tilsyn. Revisortilsynet foretager den årlige kvalitetskontrol med revisorernes arbejde, modsat Erhvervsstyrelsen som laver ad hoc undersøgelser. Revisortilsynet offentliggør en årlig redegørelse over deres arbejde på Revisortilsynets hjemmeside