Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Notifikationer for varer og serviceydelser

Danske myndigheder er forpligtede til at indrapportere nye nationale regler for varer og serviceydelser til Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande.

Indre Markeds Center er dansk kontaktpunkt for notifikationer, men den enkelte myndighed er selv ansvarlig for at notificere ny lovgivning.

Vi gør venligst opmærksom på, at direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (med kaldenavn: informationsproceduredirektivet) er blevet kodificeret, og hedder nu direktiv 2015/1535/EU af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter for informationssamfundets tjenester (med kaldenavn: informationsproceduredirektivet).

Hvad er en notifikation?

En notifikation er en underretning af Kommissionen, eller WTO, samt de øvrige EU/EØS-lande om ny national lovgivning. EU/EØS-landene er forpligtede til at oplyse om nye nationale særregler for varer eller serviceydelser, eller en kombination af disse.

Formålet med notifikation er at øge gennemsigtigheden på det indre marked, og forebygge, at nye nationale regler kommer til at udgøre ubegrundede handelshindringer.

Indre Markeds Centers rolle

Indre Markeds Center står gerne til rådighed, hvis man har brug for vejledning i forbindelse med notifikation. Behandlingstiden i den forbindelse er 5 arbejdsdage fra det tidspunkt vi modtager en 'komplet' sag. Det er derfor vigtigt, at myndigheder, der udarbejder ny lovgivning tager højde for dette i tidsplanen. Samtidig skal myndigheder i forbindelse med ny lovgivning på vareområdet indregne en ”stand-still-periode” på minimum tre måneder, der skal udløbe før den notificerede lovgivning kan træde i kraft.

Notifikation kan ske efter tre forskellige procedurer:

  • EU’s notifikationsprocedure for varer (EU) 2015/1535
  • WTO's notifikationsprocedure for varer
  • EU’s notifikationsprocedure for serviceydelser (direktiv 2006/123/EF)

Hvis du som borger, virksomhed eller interesseorganisation mener, at en notificeret regel kan udgøre en ubegrundet handelshindring, kan du kontakte den danske myndighed, som har ansvar for området, eller Indre Markeds Center, som kan hjælpe med at vurdere, om der kan gøres indsigelse mod reglen.

EU’s notifikationsprocedure for varer

Når man planlægger at indføre en national produktregel af teknisk karakter – fx regler om emballering, mærkning, prøvningsmetode mv. – er man forpligtet til at notificere Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande i henhold til direktiv 2015/1535/EU. Notifikationen giver Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande mulighed for at gøre indsigelser mod reglen før den indføres. 

Nye produktregler skal notificeres i udkastform (dog endeligt udkast), hvorefter der påløber en ”stand-still-periode” på tre måneder med henblik på evt. indsigelser eller bemærkninger. Det er nødvendigt, at man tænker ”stand-still-perioden” ind i sin planlægning af ny produktlovgivning.

Notifikationsproceduren for varer i praksis

Blanket for notifikationsmeddelelse for direktiv 2015/1535/EU skal anvendes, som kan findes under ”blanketter” til højre på hjemmesiden.

Den udfyldte blanket fremsendes til notifikationer@erst.dk. Myndigheden er selv ansvarlig for retmæssig notifikation, men Indre Markeds Center står gerne til rådighed, hvis man har brug for vejledning. Desuden har Indre Markeds Center udarbejdet en vejledning om notifikationsproceduren, som kan findes i boksen til højre under "Vejledning om notifikationer", hvorunder Kommissionens egen vejledning til notifikationsproceduren ligeledes kan findes.

WTO’s notifikationsprocedure for varer

Når man planlægger at indføre en national produktregel af teknisk karakter eller en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der kan have indflydelse på den internationale handel med produkter (altså handel uden for EU/EØS-området) er man forpligtet til notifikation efter WTO’s TBT-aftale. Der er nærmere beskrivelser af denne type forskrifter i Annex 1 til TBT-aftalen.

Standardskema WTO, som kan findes i boksen til højre under ”blanketter”, skal anvendes. Skemaet udfyldes på engelsk og indsendes til notifikationer@erst.dk. Samtidig skal myndigheden udfylde blanket for notifikationsmeddelelse (EU) 2015/1535. Dvs. at skemaet sendes i samme e-mail som de dokumenter, der hører til proceduren under direktiv 2015/1535/EU.

Dansk Standard er nationalt kontaktpunkt for TBT-aftalen. Dvs. forespørgsler om tekster skal rettes til dem. Skemaerne sendes til notifikationer@erst.dk og Dansk.Standard@ds.dk.

Se mere om WTO’s notifikationsprocedure for varer i Indre Markeds Centers vejledning, som kan findes i boksen til højre under ”Vejledning om notifikationer”.

Notifikationsproceduren for serviceydelser

Når man indfører nye krav til servicevirksomheder og/eller tjenesteydere, såsom regler om autorisation, certificering eller virksomhedens form, er man forpligtet til at notificere Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande i henhold til servicedirektivet (direktiv 2006/123).

Notifikationsproceduren for serviceydelser adskiller sig fra proceduren på vareområdet, idet notifikationen ikke er til hinder for, at man kan vedtage og håndhæve reglerne. Man er dermed ikke forpligtet til at notificere i udkastform, og der indtræder ingen ”stand-still-periode”.

Notifikationsproceduren for serviceydelser i praksis

Der findes to blanketter for notifikation af nye krav til servicevirksomheder og/eller tjenesteydere, alt efter, hvilket type krav man gennemfører; Skema A eller B, som kan findes under ”blanketter” til højre.

Skema A gælder kun krav for tjenesteydere, der er etableret i Danmark. Hvis kravet også skal gælde for tjenesteydere etableret i et andet EU/EØS-land, når disse leverer ydelser midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal skema B benyttes. Bemærk, at krav til tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS-land kun kan begrundes i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhed, folkesundhed og/eller miljøbeskyttelse.

Det udfyldte skema sendes til notifikationer@erst.dk. Myndigheden er selv ansvarlig for retmæssig notifikation, men Indre Markeds Center står gerne til rådighed, hvis man har brug for vejledning. Desuden har Indre Markeds Center udarbejdet en vejledning om notifikationsproceduren, som kan findes i boksen til højre under ”Vejledning om notifikationer”.

Opdatering af kvikskranken (Business in Denmark)

Den danske kvikskranke, Businessindenmark, indeholder tilladelsesordninger for omkring 200 erhverv som fx landmålere og advokater. I forbindelse med udviklingen af nye eller ændrede regler skal danske myndigheder undersøge om deres regler bør fremgå på den danske kvikskranke samt sikre, at deres tilladelsesordninger på kvikskranken er opdaterede i overensstemmelse med regelændringer.