Møder i VULA-forum

VULA-forum blev etableret i forbindelse med Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 og er siden blevet afløst af NGA-forum, der blev etableret i forbindelse med styrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017.

  • Opdateret 5. november 2019

Arbejdet for VULA-forum består blandt andet i:

  • Drøftelse af TDC’s standardtilbud for VULA-produktet.
  • Drøftelse af de konkurrencemæssige aspekter, herunder muligheder og udfordringer, af at fjerne forpligtelsen for TDC til at tilbyde netadgang til delstrækninger og dermed mulighed for indførelse af vectoring eller andre tilsvarende teknologier.
  • Videregivelse af oplysninger fra TDC om de tekniske resultater af eventuelle forsøg med vectoring eller andre tilsvarende teknologier
  • Undersøgelse af, om der set fra udbydernes side er grundlag for en forpligtelse for TDC til at tilbyde netadgang til VULA på access-fiber samt i givet fald udarbejdelse af en teknisk specifikation herfor.
  • Løbende evaluering af VULA-produktet, herunder drøftelse af behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af den tekniske specifikation for VULA, som i 2011 blev ud arbejdet af repræsentanter for TDC, Telia og Telenor.
  • Orientering om og drøftelse af TDCs netudbygningsplaner med relevans for VULA-forpligtelsen.

Referater, præsentationer m.v. fra branchemøderne i VULA-forum offentliggøres her.