Mobilantenner og mobilmaster

Der er behov for mobilantenner, hvis vi skal kunne kommunikere via mobiltelefoner. Men hvem sørger for, at placeringen af antennerne sker mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med reglerne.

Master og antenner er en vigtig del af Danmarks digitale infrastruktur

Mobilantenner er en forudsætning for mobildækning. Antenner skal placeres højt for at radiobølgerne kan nå ud til mobilbrugerne. Antennerne kan fx placeres på høje bygninger eller antennemaster. Det er ikke tilladt uden videre at sætte en antenne eller en mast op, hvor man har lyst. Samtidig er der også en pligt til at give plads til, at andre kan placere antenner på en allerede eksisterende mast.

Afvejningen mellem at sikre en god mobilkommunikation med færrest mulige master og antenner er bl.a. afspejlet i masteloven. Masteloven retter sig særligt mod teleoperatører samt lokale myndigheder og gælder for både landzone, sommerhusområder og byzone.

Vejledning om markedsleje

Erhvervsstyrelsen har med bidrag fra repræsentanter for kommuner, regioner og telebranchen m.fl. udarbejdet denne

med henblik på at hjælpe kommuner og regioner til at fastsætte lejeprisen i forbindelse med udlejning af arealer til placering af bl.a. mobilantenner og master.

Vejledning og dialog om placering af master og antenner

Erhvervsstyrelsen deltager løbende i dialogmøder med kommuner, regioner og telebranchen om forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med telebranchen og KL udarbejdet en

. Skabelonen kan tjene som inspiration og hjælp for kommunernes arbejde med at udvikle egne strategier for digital infrastruktur.

En konkret problemstilling, som har været drøftet på flere dialogmøder, er kommunernes mulighed for at dispensere fra lokalplaner med henblik på at opsætte mobilantenner.

, som overordnet beskriver Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i otte sager, hvor der er taget stilling til spørgsmålet, om der kan meddeles en dispensation fra en lokalplan til opstilling af en antennemast i byzone.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et større vejledningskompleks, som beskriver lovgivningen på området. Formålet er at give relevante myndigheder og teleoperatører et overblik og derigennem lette dialogen omkring placering af master og antennesystemer.

Hvis der i den kommunale sagsbehandling eller andet sted i beslutningsprocessen er behov for, at Erhvervsstyrelsen deltager i et møde vedrørende vejledning om mastelovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen på fti@erst.dk.