Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsleje

Er lejens størrelse ikke aftalt, udgør den ifølge erhvervslejeloven det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold, dvs. den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for lejeforholdet.

Hvad angår regulering af lejen i lejeperioden finder § 13 om regulering til markedslejen anvendelse, medmindre andet er aftalt. 

Bestemmelsen vedrører udlejers og lejers ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned hvert 4. år, så lejen kommer til at svare til det, der må betragtes som markedslejen for de lejede lokaler. 

Parterne kan hver for sig eller gensidigt give afkald på at anvende § 13. Det kan også aftales, at det kun er dele af § 13, der skal gælde, fx ved at parterne aftaler et andet reguleringsforløb end de 4-årige perioder. 

Efter § 13 skal der gives 3 måneders varsel, før lejen kan forhøjes eller nedsættes. Bestemmelsen indeholder nogle betingelser, som varslingen skal opfylde for at være gyldig. 

Parternes adgang til i lejeperioden at kræve lejen reguleret til markedslejen efter § 13 gælder nu for både nye og gamle lejeaftaler, da bestemmelsen fra den 1. januar 2003 også fik virkning for de gamle lejeaftaler efter en mellemperiode med regulering efter de tidligere regler om det lejedes værdi.