Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse06.03.2013

Mangelfuld revision af Tønder Bank

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har undersøgt revisionen af Tønder Banks årsrapport for 2011. Styrelsen vurderer, at revisor har udvist grundlæggende mangel på kritisk sans og ikke har haft grundlag for at afgive en blank revisionspåtegning. Styrelsen indbringer nu revisor for Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt revisionen af årsrapporten for Tønder Bank A/S for 2011. På baggrund af undersøgelsen er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisionen har været behæftet med så omfattende mangler og undladelser, at revisor ikke på det foreliggende grundlag har kunnet afgive en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, og at revisor ikke har udvist tilstrækkelig professionel skepsis i forbindelse med sin revision af årsrapporten. Styrelsen har derfor besluttet at indbringe statsautoriseret revisor Carsten Petersen, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, for Revisornævnet.

Det er en skærpende omstændighed, at revisor systematisk undlader at dokumentere en kritisk revision og afgiver en blank revisionspåtegning, når vedkommende reviderer et pengeinstitut i en tid, hvor der er store problemer i den finansielle sektor og generelt fokus på de finansielle virksomheders økonomi og soliditet.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag. Revisornævnet kan pålægge en revisor bøde på op til 300.000 kr. eller i tilfælde af grov eller oftere gentaget overtrædelse frakende revisor retten til at drive virksomhed i en periode på 6 måneder og op til 5 år eller indtil videre. Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer skal være med til at sikre tilliden til revisorernes arbejde.

Kontaktperson: Kontorchef Brian Wessel tlf. 50 86 97 79

 

FAKTA:

Erhvervsstyrelsens undersøgelse viser bl.a. at:

  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende bankens måling af engagementer
  • Revisor har overtrådt god revisorskik i forbindelse med revisionen af investerings- og domicilejendomme. Der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation vedr. værdiansættelsen af regnskabsposterne, herunder mangelfuld vurdering af afkastmodel og ekstern ekspertvurdering, mangelfuld dokumentation for fastsættelse af afkastsatser samt mangelfulde begrundelser i forbindelse med ledelsens ændringer af skøn over afkastsatser
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet der i forbindelse med revision af going concern ikke er udført tilstrækkelige revisions-handlinger og konklusionen dermed ikke er tilstrækkeligt dokumenteret
  • Revisor har overtrådt revisorloven og revisionsbekendtgørelsen, idet der er mangler i den i revisionsprotokollat vedr. årsrapporten for 2011 afgivne rapportering, for så vidt angår rapportering om usikkerheder i forbindelse med værdiansættelse af bankens domicil- og investeringsejendomme, going concern og solvensopgørelse samt omtale af korrespondance med Finanstilsynet
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet kvalitetssikringsgennemgangen af revisionen af årsrapporten for 2011 for Tønder Bank A/S samt løsningen af uenigheden mellem revisorteamet og Partner 2 ikke er udført i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet ledelsens regnskabserklæring ikke er underskrevet af bankens bestyrelse
  • Revisor har ikke udformet erklæringen "Den uafhængige revisors erklæring vedrørende resultatforventninger for 2012" i prospektet i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder